Hakkımızda

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ülkemiz maden ve hammadde kaynaklarını araştırmak, rezerv ve tenörlerini tespit ederek ekonomiye kazandırmak amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde yayımlanan 2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olarak kurulmuştur. Merkez ve 12 Bölge Müdürlüğü (Sivas, Konya, Kızılcahamam, Malatya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Kocaeli, Adana, Trabzon, Van, Diyarbakır) olarak teşkilatlanan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü’nün adı, 13.12.1983 tarih ve 186 sayılı KHK’nin geçici 5’inci maddesiyle “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’’ olarak değiştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz; Kuruluş Kanununun 1. maddesine göre kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, merkezi Ankara’da olan bir Kamu Kurumu olup, başlıca vazifesi Kuruluş Kanununun 2’nci maddesinde yer aldığı gibi; “Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve taşocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri bulunan arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil ve fenni tecrübeler yapmak, harita almak, plan, mürtesem, maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite hesapları tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve memleketin madenlerinde ve maden sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmek” şeklinde tanımlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik ile düzenlenen Ek Madde 1 ile MTA Genel Müdürlüğü görevleri kapsamına giren iş ve hizmet konularında 11.09.1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile; yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya, bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmaya yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt dışında çalışma büroları açmaya yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede MTA Genel Müdürlüğünün Yurt Dışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de çıkarılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz mali iş ve işlemlerini özel bütçeli kuruluş olarak, 01.01.2006 tarihi itibari ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde yürütmektedir.

Genel Müdürlüğümüz, 2804 sayılı Kanunda belirtilen görev kapsamı çerçevesinde doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı arama çalışmalarına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik temel verileri elde etmekte, yorumlamakta ve vardığı sonuçlara dayanarak model ve öneriler geliştirmektedir. Bu kapsamda; maden ve jeotermal kaynak aramaları, jeolojik ve jeofizik araştırmalar ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar kapsamındaki faaliyetlerini bölgesel ve havza bazında projeler şeklinde, arazi kamp iş yerleri açarak, işçi ve ekipmanlarının bir kısmını da ilgili bölgelerden sağlayarak sürdürmektedir.

Maden aramacılığının yanı sıra, yer yüzeyinin kullanılmasına yönelik karada ve denizlerde jeolojik araştırmalar yapılmış, değişik amaç ve ölçekte jeoloji haritaları üretilmiş, ülkemizin jeodinamik evrimini ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. Bunları gerçekleştirirken de jeolojik miras bilincini oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşumları gelecek kuşaklara bırakma yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar süreklilik arz etmekte olduğundan, gelişen yeni yöntem ve teknolojiler ile güncellenmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde kömür, demir, bakır gibi yer altı zenginliklerimizi arayan ve bulan Kurumumuz, bu kaynakları işletenler ise çeşitli kamu kurumları ya da özel/tüzel şirketlerdir.

Sunulan hizmetler ve çalışma başlıkları;

 • Maden ve Enerji Hammadde Arama Faaliyetleri
  • Ülkemizin Jeolojik Yapısı Işığında Maden ve Enerji Hammadde Kaynaklarının Ortaya Konulması
  • Madencilik Sektörüne Altyapı Bilgisi Sağlanması (Jeokimya, Jeofizik ve Metalojeni Haritalarının Hazırlanması vb.)
  • Bilimsel Gelişmeler Işığında Alternatif Maden Kaynaklarının Araştırılması
  • Maden Sahaları Hidrojeolojisi
  • Maden Sahaları Rezerv Belirleme ve Geliştirme Çalışmaları
  • Kaynak Koruma Alanları Etüt Çalışmaları
  • Jeotermal Kaynak Arama/İşletme Ruhsatlarına Yönelik Denetleme Hizmeti
 • Sondaj Çalışmaları
  • Maden Sondajları
  • Jeotermal Sondajları
  • Jeotermal Kuyu Testleri ve Temizliği
  • Jeoteknik Sondajlar
  • Jeolojik Araştırma Sondajları
  • Hidrojeoloji Sondajları
 • Laboratuvar ve Raporlama Çalışmaları
  • Mineraloji-Petrografi Laboratuvarları: XRD, Kömür Petrografisi, Sıvı Kapanım, SEM, Mineral Serbestleşme (MLA), FT-IR Analizleri
  • Analiz Laboratuvarları (Kimyasal, Jeokimyasal, Su ve Kömür Analizleri)
  • Teknoloji Laboratuvarları (Cevher Zenginleştirme, Endüstriyel Hammaddeler ve Seramik Malzeme Araştırmaları, Metalik Malzeme Araştırma Analiz ve Testleri)
  • Doğal Taş Laboratuvarları (Doğal Taş Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Tüm Analizler)
 • Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları
  • Madenciliğe Yönelik Kaynak/Rezerv Hesabı ve Ön Ekonomik Değerlendirme Çalışmaları
  • Maden ve Kömür İşletmelerine Yönelik Şev Stabilite Etütleri
  • Zemin Etütleri (Temel Zemin Araştırmaları)
  • Mühendislik Jeolojisi Hizmetleri ve Danışmanlığı
  • Yer Altı Yapıları için Tahkimat Tasarımına Yönelik Jeoteknik Etütler
  • Jeomekanik Parametrelerin Belirlenmesine Yönelik Laboratuvar Testleri
 • Jeoloji Çalışmaları
  • Havza ve Kuşak Bazında Jeolojik Etütler
  • Jeolojik Haritaların Hazırlanması, Güncellenmesi ve Basımı
  • Yer Kabuğunun Yapısı ve Jeodinamik Evriminin Ortaya Çıkarılması
  • Paleontoloji ve Petrografi Çalışmaları
  • Arazi Kullanım Potansiyeli Çalışmaları
  • Diri Fay ve Paleosismoloji Çalışmaları
  • Heyelan Çalışmaları
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
  • Uzaktan Algılama Çalışmaları
  • Aktif Volkan İzleme Çalışmaları
 • Jeofizik Çalışmaları
  • Havadan Jeofizik Araştırmalar
  • Jeoelektrik ve Elektromanyetik Çalışmalar
  • Gravite, Manyetik ve Radyometrik Çalışmalar
  • Sismik Çalışmalar
  • Kuyu Logu Ölçümleri
  • Çeşitli Jeofizik Haritaların Hazırlanması ve Basımı
 • Deniz Araştırmaları
  • Jeoloji Çalışmaları
  • Jeofizik Çalışmaları
  • Hidrografi/Oşinografi Çalışmaları
 • Çevre Çalışmaları
  • Çevre Araştırmaları
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi ile İlgili İşlemler
  • Çevresel Etki Değerlendirme ve Kurum Görüşleri
  • Merkez Kampüs Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi
  • Karot Bilgi Bankası
  • Türkiye Yer Bilimleri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)
 • Yurt Dışı Faaliyetleri
  • Yurt Dışında Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve İşletilmesi
  • Yurt Dışında Enerji Dışı Kaynakların Araştırılması ve İşletilmesi
 • Tabiat Tarihi Müzesi Faaliyetleri
  • Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Bünyesinde Bilimsel ve Sosyal Müzecilik Hizmetlerinin Verilmesi
  • Doğa Tarihi, Yer Bilimleri ve Madencilik Konularında Eğitim, Araştırma ve Tanıtım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Faaliyetleri
  • Kurumun Yurt İçi ve Yurt Dışı Tanıtımları
  • Kültür Sitesi Salonlarının Hizmeti
  • Kütüphane ve Derleme Raporlarının Hizmete Sunulması
  • Basın ve Halkla ilişkiler, Matbaa, Ozalit ve Neşriyat Çalışmaları
  • Bilişim ve İletişim Teknolojileri
  • Bilgi Güvenliği
  • e-Devlet Hizmetleri
 • Uluslararası Çalışmaları
  • Tüm Kamu Kuruluşları, Yer Bilimleri Konusunda Çalışan Yabancı Üniversiteler, Enstitüler Arasında Koordinasyon ve Bilgi Akışının Sağlanması
 • Jeokimya Çalışmaları
  • Türkiye Global Jeokimya Haritalarının Hazırlanması