Hakkımızda

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ülkemiz maden ve hammadde kaynaklarını araştırmak, rezerv ve tenörlerini tespit ederek ekonomiye kazandırmak amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde yayımlanan 2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olarak kurulmuştur. Merkez ve 12 Bölge Müdürlüğü (Sivas, Konya, Kızılcahamam, Malatya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Kocaeli, Adana, Trabzon, Van, Diyarbakır) olarak teşkilatlanan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü’nün adı, 13.12.1983 tarih ve 186 sayılı KHK’nin geçici 5’inci maddesiyle “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’’ olarak değiştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz; Kuruluş Kanununun 1. maddesine göre kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, merkezi Ankara’da olan bir Kamu Kurumu olup, başlıca vazifesi Kuruluş Kanununun 2’nci maddesinde yer aldığı gibi; “Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve taşocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri bulunan arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil ve fenni tecrübeler yapmak, harita almak, plan, mürtesem, maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite hesapları tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve memleketin madenlerinde ve maden sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmek” şeklinde tanımlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik ile düzenlenen Ek Madde 1 ile MTA Genel Müdürlüğü görevleri kapsamına giren iş ve hizmet konularında 11.09.1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile; yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya, bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmaya yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt dışında çalışma büroları açmaya yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede MTA Genel Müdürlüğünün Yurt Dışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de çıkarılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz mali iş ve işlemlerini özel bütçeli kuruluş olarak, 01.01.2006 tarihi itibari ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde yürütmektedir.

Genel Müdürlüğümüz, 2804 sayılı Kanunda belirtilen görev kapsamı çerçevesinde doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı arama çalışmalarına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik temel verileri elde etmekte, yorumlamakta ve vardığı sonuçlara dayanarak model ve öneriler geliştirmektedir. Bu kapsamda; maden ve jeotermal kaynak aramaları, jeolojik ve jeofizik araştırmalar ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar kapsamındaki faaliyetlerini bölgesel ve havza bazında projeler şeklinde, arazi kamp iş yerleri açarak, işçi ve ekipmanlarının bir kısmını da ilgili bölgelerden sağlayarak sürdürmektedir.

Maden aramacılığının yanı sıra, yer yüzeyinin kullanılmasına yönelik karada ve denizlerde jeolojik araştırmalar yapılmış, değişik amaç ve ölçekte jeoloji haritaları üretilmiş, ülkemizin jeodinamik evrimini ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. Bunları gerçekleştirirken de jeolojik miras bilincini oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşumları gelecek kuşaklara bırakma yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar süreklilik arz etmekte olduğundan, gelişen yeni yöntem ve teknolojiler ile güncellenmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde kömür, demir, bakır gibi yer altı zenginliklerimizi arayan ve bulan Kurumumuz, bu kaynakları işletenler ise çeşitli kamu kurumları ya da özel/tüzel şirketlerdir.

Sunulan hizmetler ve çalışma başlıkları;

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi