Untitled Document

Deniz Jeolojisi Araştırmaları

Kurumumuz tarafından yürütülen jeoloji çalışmaları kapsamında deniz tabanından alınan grab ve karot örnekleri üzerinde sedimantolojik, paleontolojik, mineralojik, jeokimyasal ve paleosismolojik incelemeler yapılmaktadır. Elde edilen veriler ışığında alanın çökel tarihçesi ve bu tarihçe boyunca meydana gelen değişimler açıklanarak havza evrimine yönelik yorumlamalar gerçekleştirilmektedir.

Bu veriler deniz yetki alanlarımız başta olmak üzere, ülkemizi çevreleyen kıyı ve kıyı ötesi alanların jeolojik özelliklerinin ortaya konulması, mevcut-tükenebilir cansız doğal kaynakların araştırılması, deniz alanlarından kaynaklanan doğal afetlerin (aktif fay, deprem-tsunami, denizaltı heyelanı vb) tespit edilmesi, kıyı–deniz alanlarının (koylar, körfezler, lagünler gibi sığ alanlarda) kullanım potansiyelinin ortaya konulmasına yönelik jeoteknik incelemeler, paleoiklim araştırmaları ve deniz-çevre kirliliği konularındaki çalışmalara ışık tutmaktadır. Sonuçlandırılan çalışmalar rapor ve yayın haline getirilerek jeoloji camiası ile paylaşılmaktadır.

Jeolojik Örnekleme Ekipmanları

Dip Örneklemesi

Kıyı ötesi alanların genel jeoloji, sedimantoloji ve tektonik süreçlerinin incelenmesine yönelik deniz tabanından karot ve grab örnekleri alınmaktadır. Grab örnekleme yöntemi ile deniz ve göl tabanı yüzeyinden, karot örnekleme yöntemi ile de deniz ve göl tabanından derine doğru örnekler alınarak incelemeler yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda incelenen deniz-göl alanının jeodinamik evrimi, bu alanlarda hüküm süren jeokimyasal koşullar, sedimanter süreçler vb bilgiler elde edilebildiği gibi bu amaçla elde edilen verileri kapsayan deniz-göl tabanı envanter haritaları üretilebilmektedir.