MÜZE ARAŞTIRMALARI

- “Türkiye'nin Paleojen Fosilleri, Stratigrafisi Ve Paleocoğrafyası” projesi kapsamında, tüm Türkiye'de yüzlek veren Paleojen yaşlı denizel ve karasal formasyonlarda henüz keşfedilmemiş olan omurgalı ve omurgasız fosil topluluklarını araştırmak ve Müzemiz arşiv ve teşhirine yönelik değerli örnekler kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlanan fauna yardımı ile çalışılan bölgenin stratigrafisine katkı koymak ve bölgeye ilişkin paleocoğrafik, paleoiklimsel ve paleoekolojik yorumlarda bulunmak hedeflenmiştir.

- “Türkiye’deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması” projesi kapsamında, Türkiye’de halen büyük kısmı atıl olarak duran süstaşı olabilecek malzemelerin çıkarılmasını teşvik etmek için süstaşı yataklarının en son bilgiler dahilinde değerlendirilmesi ve ülkemiz madencilik sektörüne süstaşlarının katkısını sağlamak hedeflenmiştir.

- “Antik Süstaşlarının Arkeogemolojisi” projesi kapsamında, antik taşlar gemolojik olarak tanımlanacak ve arazi çalışmalarında elde edilecek örneklerle karşılaştırılarak benzerlik ya da farklılıklar belirlenecektir. Geçmiş uygarlıklardan gelen değerli taşların çalışıldığı, gemolojinin bir alt disiplini olan “arkeogemoloji”, arkeolojik çalışma alanlarından gelen taşların tanımlanması, tahribatsız gemolojik analiz teknikleri ile elde edilen verilerin yorumlanması, antik uygarlıklarca süstaşlarının nasıl değerlendirildiğinin ve ticaretinin nasıl yapıldığının araştırılması ve tartışılması gibi konuların çalışıldığı multidisipliner bir bilim dalıdır.

- “Enerji Teknolojilerini Geliştirme Ve Uygulama” projesi kapsamında, günümüz enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji türlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ucuz ve çevre dostu enerji türlerinin geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir.

- “Anadolu’da Madenciliğin Tarihsel Gelişimi” projesi kapsamında, Madencilik tarihinin başlangıç yeri olarak görülen Anadolu’da bulunan pek çok eski yerleşim alanları ve bunların etrafındaki eski maden işletme ocaklarında bulunan metal malzemelerden yola çıkılarak madencilik tarihinde ilk metal kullanımından başlayarak endüstri dönemi madenciliğine kadar olan gelişim süreçleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkan bilgiler derlenerek ve düzenlenerek bir kitap haline getirilecektir.

MÜZE ETÜT ÇALIŞMALARI

- “Müze Ön Etütleri” projesi kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ihbarlar değerlendirilecek, yerbilimlerine ilişkin incelemeler ve arazi çalışmaları yapılacak, bu çalışmalar sonucunda elde edilecek fosil, mineral, kayaç, maden örnekleri ve arkeolojik örnekler arşiv ve teşhir yönünden değerlendirilerek Müzeye kazandırılacaktır. Bu proje kapsamında Müzecilik, Yerbilimleri ve Madencilik konularında Çalıştay, Kongre, Sempozyum, Eğitim ve Teknik Gezilere katılımın gerçekleştirilmesi ve Müzemizde, Yurtiçinden ve Yurtdışından gelecek uzmanlar tarafından Müzecilik, Yerbilimleri ve Madencilik konularında Eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.