Jeofizik Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Sayısallaştırılıp Yeniden Değerlendirilmesi

Türkiye karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle yeraltı kaynaklarının aranması açısından oldukça sorunludur. Maden aramalarına yönelik olarak 1947 yılından başlayıp günümüze kadar yapılmış olan Jeofizik (Gravite, Manyetik ve Jeoelektrik) etütlerin verilerinin bazıları bilgisayar ortamında olmadığından yeniden değerlendirilmesi yapılamamaktadır. Verilerin bilgisayar ortamına aktarımı yapıldıktan sonra son teknolojilerle yeni programlar kullanılarak tüm yöntemler bir araya getirilecek, böylece çok yönlü olarak yeniden değerlendirilmesi ve raporlandırılması ile başta demir olmak üzere sülfürlü mineraller, jeotermal, tektonik ve genel jeoloji açısından önemli bilgiler elde edilebilecektir. Bu verilerden türetilecek haritaların çok amaçlı kullanıma hazırlanması, ülke jeolojisi ve madenciliği açısından oldukça önemlidir.