Basılı Yayınlar

Yayın Adı:

Fizibilite Etütlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri

Yayın Konusu:

Fizibilite sürecindeki “ticari” ve “sosyal” kârlılık değerlendirmesi yaklaşımları kuramsal ve uygulanan açısından incelenmektedir.

Yayın Adı:

İstanbul Metropolü Batısındaki (Küçükçekmece-Silivri-Çatalca Yöresi) Kentsel Gelişme Alanlarının Yer Bilim Verileri

Yayın Konusu:

Ülkemizin Jeolojik Araştırma Kurumu olan Genel Müdürlüğümüz, yer altı kaynaklarının araştırılıp, bulunmasının yanı sıra doğal çevrenin tanımlanması ve planlanması konularında yer bilim verileri üretilmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde hazırlanmş olan Kurumumuz yayınıdır.

Yayın Adı:

Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri

Yayın Konusu:

Türkiye’deki alanların jeolojisini kaynak ve kuyu bilgilerini, akışkanın kimyasal özelliklerini kullanımlarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Yayın Adı:

Güneş Sistemi Ve Elementler

Yayın Konusu:

Günlük yaşantımızda elementleri nasıl kullandığımızı göstermek amacı ile hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Kükürt

Yayın Konusu:

Bu kitapta, kükürt madeninin tanımı, ülke ve dünya kükürt yataklarının jeolojisi, arama yöntemleri ve söz konusu kükürt açığının ülke imkanlarıyla kapatıabilmesi önerilerini kapsayan yararlı ve en son bilgiler bulunmaktadır.

Yayın Adı:

Sığ Temellerde Jeoteknik Etüt

Yayın Konusu:

Jeoteknik etütleri yapacak olan teknik personele yönelik sığ temellerde yapılması gereken zemin etütlerinin ilkeleri yer almaktadır.

Yayın Adı:

Aster Uydu Verisi Uygulamaları; Türkiye'den Örnekler

Yayın Konusu:

Doğal Kaynaklar aralamaları ile doğal afet ve çevre çalışmaları konularında ik temel başlık altında toplanan projenin çok küçük bir parçası olarak Ülkemize ait ASTER uydu verilerinin ve bunların analizlerinden elde edilen örnekler yer almaktadır.

Yayın Adı:

MTA Rezerv/Kaynak Sınıflama Sisteminin Birleşmiş Milletler Sistemine Uyarlanması

Yayın Konusu:

Genel Müdürlüğümüzde uygulanan tarih ve tanımlamaların uluslararası rezev/kaynak sınıflama sisteminde kullanılan terim ver tanımlamalarla uyumlu hale getirildiği konusu yer almaktadır.

Yayın Adı:

Marmara Denizi Aktif Tektonizmasının Sismik Yansıma Ve Derinlik Verileri İle İncelenmesi

Yayın Konusu:

Eser Kuzey Anadolu Fay Alanı’nın Marmara Denizi içindeki aktif yapısal unsurların belirlenmesi üzerinedir. Beş bölümden oluşan eserde verilerin toplanmasında aktif fay haritasının oluşturulmasına kadar aşamalar anlatılmıştır.

Monografi’nin ilk bölümünde Ege Gerilim Sistemi, Kuzey Anadolu Fayı ve KAF’ın Marmara Denizi içindeki devamı için önerilen modeller, ikinci kısmında bu çalışmada kullanılan çok kanallı sismik yansıma, tek kanallı sismk yansıma, çok ışınlı derinlik, saçılma, yandan taramalı sonar ve yüksek frekanslı, chip verileri anlatılmış, üçüncü kısımda ise çok kanallı ve tek kanallı sismik yansıma verilerine uygulanan veri işlen aşamaları ayrıntılı verilmiş, dördüncü kısımda da tüm verilerin sonuçları Marmara Denizi’nin aktif tektonizmasının belirlenmesine yönelik konular verilmektedir

Yayın Adı:

Türkiye Linyit Envanteri

Yayın Konusu:

Türkiye Linyit Envanteri adlı eser 371 sayfadan ibaret kuşe kağıda,renkli 2010 yılı baskısıdır. Eserde Türkiye’de illerin kömür oluşumları ve haritası kömür sahalarının jeolojisi,jeoloji haritaları, kömürün özellikleri,rezevleri yer almaktadır.

Yayın Adı:

Türkiye’de İçme Suyunda Flor ve Etkileri

Yayın Konusu:

Adlı eser 2010 yılı baskısı,100 sayfa renkli,Yerbilimleri ve Kültür Serisi-9 olarak basılmıştır. Eserde;

 • 1.bölümde;flor elementi,özellikleri,oluşumu,bulunduğu yerler,
 • 2.bölümde;hidrojeokimyasal flor döngüsü,
 • 3.bölümde;flor ve sağlık,flor akımı ve florozis,içme suyunda flor ve florozis,florun etkileri,flor ve diş sağlığı ,çay içimiyle alınan flor,
 • 4.bölümde;dünyada florlu yer altı suları ve florozis vakaları olan yerler,
 • 5.bölümde;Türkiye’de yüksek florlu yer altı suları bulunan yöreler ve florozis vakaları,
 • 6.bölümde;ise içme suyunda florun giderilmesi teknikleri anlatılmıştır.

Yayın Adı:

Türkiye’de İnsan Kaynaklı(Antropojenik)Unsurlar ve Çevresel Etkileri

Yayın Konusu:

Yerbilimleri ve kültür Serisi -7 2010 yılı yayını,286 sayfa,renkli kuşe baskıdır. Eserde;

 • 1.bölümde; maden üretimi ve işlenmesi,maden atıkları,atık barajları
 • 2.bölümde;Asit maden ve asit kaya drenajı,asit maden drenajına neden olan cevher mineralleri,
 • 3.bölümde; pasalar, atık çamurları ve asit maden drenajlarının çevresel sorunları,
 • 4.bölümde; Ağır metaller ve sağlık
 • 5.bölümde;insan kaynaklı diğer unsurlar ve çevresel etklieri,enerji üretim faaliyetleri, kömür, pestamal kaynaklar, radyasyon ve radyo aktif kirlenme, barajlar ve hidro elektrik santraller, atık boşaltma.çöp atıkları,kimyasal atıklar,kül lağım,kirletmelerin atmosferde birikmesi, kentsel ortam kirlilikleri ve içme sularının iyileştirilmesi anlatılmıştır.

Yayın Adı:

Madencilikte Rezerv Hesaplama Yöntemleri

Yayın Konusu:

Eğitim Serisi No:36 olarak 37 sf. ve 2005 yılı baskıdır. Eserde Rezerv hesaplama yöntemleriyle ilgili geleneksel yöntemler ,Jeoistatifij yöntem yoğunluklu ve tenör hesaplamaları yer almaktadır.

Yayın Adı:

Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Özellikleri

Yayın Konusu:

402 sf olup kitaba Türkiye deki kömürün jeolojisi ,kimyasal analizleri ,teknolojik testleri ile rezervler ve kulların alanları verilmektedir.

Yayın Adı:

Fizibilite Etütlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri

Yayın Konusu:

Eğitim Serisi 37 olarak 2004 yılında basılmış 85 sf.dır ve 11 ek yer almaktadır. Eserde Ticari karlılık değerlendirmesi yöntemleri,ulusal ekonomi arasından proje değerlenditme ölçütleri sosyal karlılık değerlendirmesi yöntemlerinden bahsedilmektedir.

Yayın Adı:

Mineraller

Yayın Konusu:

Doğada bulunan kayaların ve madenlerin ana bileşenleri olan minerallerin tanıtımları, üzerinde yaşadığımız yer kürenin sunduğu güzellikleri göz önüne serebilmek için hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Güneş Tutulması Sırasında Fiziksel Parametre Değişimlerinin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi

Yayın Konusu:

Güneş tutulmasının yeryüzünün fiziksel parametrelerinde değişim yapıp yapmadığının araştırılması projesinin sonucu olarak hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Doğu Anadolu Fayı (DAF) Atlası

Yayın Konusu:

Deprem riski yüksek bir coğrafyada yer alan ülkemizin deprem zararlarını en aza indirgemek için temel verileri oluşturma çabalarının sonucu olarak hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Mağaraların Araştırılma, KorumaVe Kullanım İlkeleri

Yayın Konusu:

Ülkemizde mağaralar, var oluşlarından günümüze, insanlığın sosyo kültürel gelişiminde vazgeçilmeyene bir mekan ve yaşam alanı olmuşlardır. Gelecek nesillere aktarılması gereken ve doğal anıt niteliğinde olan mağaralarımızın korunabilmesi için yönte ve esaslar bu kitapta yer almaktadır.

Yayın Adı:

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Sonrası İzmit Körfezi Kıyı Ötesi Araştırmaları

Yayın Konusu:

Monografide, birbirinden bağımsız olarak hazırlanan bölümler vardır. Bu bölümlerde 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İzmit Körfezinde ortak bir proje kapsamında MTA’lı araştırmacılar ve japon araştırmacılar tarafından değişik konularda yapılan, kıyı ötesi süreçleri anlama konusunda ilksel nitelikte çalışmalar yer almaktadır.

Birinci bölümde Doğu Marmara Bölgesi ile ilgili genel bilgiler, İkinci bölümde İzmit Körfezi Tabanında yer alan aktif faylar, Üçüncü bölümde 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası İzmit Körfezi tabanında gözlemlenen gaz sızıntıları ve kütle hareketleri, Dördüncü bölümde, İzmit Körfezi kıyı -deniz paleosismolojik araştırmalar anlatılmıştır.

Yayın Adı:

Arsenik Ve Etkileri

Yayın Konusu:

Arseniğin dağılımının ortaya konulması ilgili diğer kurumların çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar

Yayın Konusu:

Kurumumuz müzesinde sergilenen geçmişten günümüze Anadolu Madenciliğine ait örneklerin toplandığı bu kitap araştırmacılara yardımcı olması düşünülerek hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Türkiye Yer Altı Kaynakları (İllere Göre)

Yayın Konusu:

Binlerce MTA’lının 75 yıllık emeğinin ürünü olan ve ülkemizin yer altı kaynaklarının aynası niteliğindeki eser; kamu kurum ve kuruşları, özel sektör ve üniversitelerin yararlanabileceği bir kültür hizmeti görevini üstlenmektedir. Eserde 81 ilin jeoloji haritası, metalik ve endüstriyel hammadde potansiyeli, kömür oluşumları ile termal kaynakları verilmiştir.

Yayın Adı:

Türkiye'de Asbest,Eriyonit, Kuvars Ve Diğer Mineral Tozları Ve Etkileri

Yayın Konusu:

Yerbilimleri ve Kültür Serisi-6,2009 yılı baskısı,renkli ve 188 sayfadır. Eserde;

 • 1.bölümde; mineral tozlarının tanımı,asbest tanımı, çeşitleri, özellikleri Türkiye’de ve Dünya’da bulunduğu yerler;asbestin kullanımı,asbeste maruziyet şekilleri, asbestin neden olduğu hastalıklar,
 • 2.bölümde; zeolit grubu mineraller,eriyonit mineralinin Türkiye’de dağılımı, eriyonid mineralinin sağlığa etkileri,
 • 3.bölümde; kuvars ve diğer mineral tozlarının neler olduğu hastalık yapama nedenleri, ve bulunduğu yerler,Türkiye’de meslek hastalıkları ve nedenleri,
 • 4.bölümde de; toz fırtınaları ile tıbbi jeoloji uygulamaları yer almaktadır.

Yayın Adı:

Kömür Jeolojisi

Yayın Konusu:

Kurumumuzun 75 yıllık araştırmacılık ve yayımcılık anlayışı ile bugüne kadar ülke ekonomisine kazandırdığı kömür bilgilerinin toplandığı bir kaynak kitap olarak hazırlanmıştır.

Yayın Adı:

Türkiye’de Kil ve Toprak Yeme Alışkanlığı(Jeofajia)-Topraktaki Organizmalar(Patojenler)-Pekmez Toprağı ve Sağlık

Yayın Konusu:

2010 yılı baskısı,renkli 121 sayfa Yerbilimleri ve Kültür Serisi-8 olarak basılmıştır. Eserde;

 • 1.bölümde;kilin tanımı,çeşitleri ve özellikleri,
 • 2.bölümde;Toprak,özellikleri ve oluşumu,
 • 3.bölümde;kil ve toprak yeme alışkanlığı ve nedenleri,kil ve toprak yemenin yararları ve zararları,Türkiye’de kil ve toprak yeme alışkanlığı olan yerler,kadınlarda çinko eksikliği ,dünyada kil ve toprak yeme alışkanlığı,hayvanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığı
 • 4.bölümde;Topraktakiorganizmalar
 • 5.bölümde;pekmez toprağı ve sağlık etkileri anlatılmıştır.

Yayın Adı:

Deprem

Yayın Konusu:

Eğitim Serisi 34 olarak 2000 yılında basılmış olup,68 sayfadır. Eserde;dünyanın oluşumu ,iç yapısı,levha tanımı ve levhaların yer değiştirmesi,yer değiştiren levhalar, fay oluşumu ve tipleri,deprem oluşturan faylar,deprem nedir?, nasıl oluşur?, deprem odak noktası ve merkez üssü deprem dalgaları, depremin olduğu yeri saptamalı, depremin şiddeti ve büyüklüğü, Türkiye’nin depremselliği, zemin sıkılaşması ve zemin yenilmesi, deprem ışıkları.tusinami, kent yeri seçiminde ve yapı inşasında jeolojik ve jeoteknik etütlerin önemi, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, depremden hemen sonra yapılması gerekenler, evimizi nasıl depreme hazırlayalım? konularını içermektedir. Kitapta deprem sade ifadeler ile anlatılmıştır.

Yayın Adı:

Kaf Atlası

Yayın Konusu:

2003 yılında basılan Kuzey Anadolu Fayı Atlasında; önceden yapılan diri fay harştasına göre fayın konumu yeniden gözden geçirilmiş ve fayın boyu jeoloji haritası verilmiştir.KAF Atlasının 61 sf. metin kısmı ile elinde 14 adet fay boyu 1/10000 ölçekli jeoloji haritaları yer almaktadır.