ANASAYFA

Kaya ve zemin mekaniği laboratuvarında, Kurumumuz tarafından yürütülen maden, enerji hammadde arama ve araştırmaları sürecinde yer alan fizibilite etütleri projelerinde yapılan jeoteknik amaçlı sondajlardan alınan örselenmiş/örselenmemiş numuneler üzerinde gerekli jeomekanik parametreleri belirlemek amacıyla kaya ve zemin mekaniği testleri yapılmaktadır.

Kaya ve zemin mekaniği laboratuvarı, kamu kurum ve kuruluşlardan, özel sektörden gelen taleplere ücreti karşılığı sözleşmeler yapılarak yürütülen projelerde; şev stabilitesi, yer altı işletmelerinde tahkimat tasarımında ihtiyaç duyulan jeomekanik parametreler ve organize sanayi bölgelerinin zemin etütleri vb. çalışmalarda alınan numuneler üzerinde amaca yönelik testler gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, kaya numuneler üzerinde; tek eksenli basınç dayanım testleri, statik deformasyon parametrelerinin tayini, kaya üç eksenli basınç testleri, dolaylı çekme dayanım testleri, nokta yükü dayanım indeksi testleri, nem içeriği, Schmidt sertliği tayini, birim hacim ağırlığı, zemin numuneler üzerinde ise; doğrudan makaslama dayanım testleri, üç eksenli basınç testleri (UU), serbest basınç dayanım testleri ve konsolidasyon testleri başta olmak üzere, standart bir laboratuvarda olması gereken diğer fiziksel testler (birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, tane boyu dağılım analizi, Atterberg limitleri, nem içeriği vb.) gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda uygulanan testlerin tamamı TS, ASTM, BSI vb. ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı özellikle madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak, hizmetlerini “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” Standardında belirtilen gereklilikleri sağlayarak gerçekleştirmektedir.

> <

İrtibat:

  Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 17 76-1775  e-mail: jeoteknik@mta.gov.tr
Untitled Document

Numune Kabul

 • Numune(ler) talep yazısı ile birlikte “Numune Kabul Sorumlusu”na elden teslim edilmeli ya da posta/kargo aracılığıyla “Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü”ne gönderilmelidir. Talep yazısının “Numune Kabul Sorumlusu”na ulaşmaması durumunda numunenin(lerin) analiz/test işlemlerine başlanılmaz. İşlemlerin gecikmesi sonucu laboratuvarda bekleyen numunelerin bozulması ve teste uygunluğunu yitirmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
 • Numune kabul şartlarına uymayan örnekler kabul edilmez. Bu nedenle önce numune kabul şartlarının okunması ve buna uygun örneklerin gönderilmesi gerekmektedir.
 • Analiz/test yapılması talep edilen numune(ler), Analiz/Test Birim Fiyatları Listesi’nin ilgili bölümlerinde tanımlandığı şekilde (miktar, adet, ambalaj) Numune Kabul Sorumlusu’na getirilmeli veya gönderilmelidir. Numune(ler), uygun ve güvenli ambalajlama ile zarar görmeyecek şekilde Numune Kabul Sorumlusu’na ulaştırılmalıdır.
 • Analiz/test yapılması talep edilen her numunenin üzerinde numune adı, numunenin alındığı tarih, numunenin alındığı yer vb. gibi tanımlayıcı bilgileri içeren bir etiket olmalıdır.
 • Analiz/test yapılması talep edilen numune(ler) mühürlü ise, numune(lerin) mührü kurşundan/kırmızı mumdan/plastikten olmalı ve gönderen Kurumun/Firmanın soğuk damgasını/numarasını/işaretini taşımalıdır. Mühürlerin kolayca çıkarılıp takılamayacak şekilde numuneye(lere) bağlanması ve gevşek olmaması gerekmektedir.
 • Karşılanamayacak talep (analiz/test vb.) veya uygun şartlarda iletilmemiş olan numune(ler) kabul edilmez ve konuyla ilgili bilgilendirme yapılır.
 • MTA dahilinde yürütülen projeler ile ücretli etütler kapsamında olan işler için gönderilen numunelerin kabulü proje/ücretli etüt sözleşmeleri/protokollerinde yer alan hükümlere uygun olarak planlanır ve yukarıda belirtilen numune kabul şartlarının dışında işlem görür.
Untitled Document

Hizmet Süresi

 • Analiz/Test Birim Fiyatları Listesi’nde belirtilen analiz/test süreleri, bir adet numune için geçerli olup, numunenin laboratuvara kabul edilmesini, analiz/testin yapılmasını, analiz/test raporunun yazılmasını kapsayan süreçtir ve normal şartlar için geçerlidir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu, numune sayısının fazlalığı vb. gibi durumlarda belirtilen süreler değişebilir.
Untitled Document

Hizmet Bedeli

 • Analiz/Test Birim Fiyatları Listesi’ndeki ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

 • Analiz/Test Birim Fiyatları Listesi’nde yer alan ücretler rutin analiz/testler için geçerlidir. Bunun dışında özellik arz eden analiz/testlerde istenecek ücret, çalışmanın niteliğine göre ayrıca tespit edilir.

 • Analiz/test için hazır gelen numunelerden ayrıca numune hazırlama ücreti alınmayacaktır.

 • MTA dahilinde yürütülen projeler ile ücretli etütler kapsamında olan işler için gönderilen numunelerin ücretlendirilmesi proje/ücretli etüt sözleşmelerinde/protokollerinde yer alan hükümlere uygun olarak toplam iş üzerinden fiyatlandırılır.

Untitled Document

Raporlama

 • Talep edilen analiz/testler için tek bir analiz/test raporu düzenlenir. Her numune için ayrı rapor istenirse bunun başvuruda belirtilmesi gerekmektedir.
 • Analiz/test raporu kısmen de olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
 • İmzasız ve mühürsüz analiz/test raporu geçersizdir.
 • Analiz/test raporu test edilen numune için bir kalite sertifikası niteliği taşımaz.
 • Münferit test taleplerini kapsayan işlerde sadece test sonuçları verilir, değerlendirme raporu hazırlanmaz.
 • Test sürecinde kullanılan sonuçlara baz teşkil edecek ara grafikler ve ham veriler sonuç raporlarında verilmez.
 • MTA dahilinde yürütülen proje raporları sözleşmede aksi belirtilmedikçe 3 (üç) adet çoğaltılarak iş sahibine verilir. Fazladan talep edilen her nüsha için Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen çoğaltma ücretleri Kuruma ayrıca ödenir.
Untitled Document

Numune Saklama

 • Jeoteknik araştırma amacıyla alınan örnekler alındıkları dar alanları temsil etmekte olup, özellikle sondajlardan söz konusu seviyeyi/derinliği temsil eden yedek örnek alımı mümkün olmamaktadır. Örnekler test yapıldıktan sonra ilksel özelliklerini ve bütünlüklerini yitirdiğinden, test edilen örnekler test sonrasında saklanmamaktadır.
 • Jeoteknik Araştırma Amacıyla Alınan Örnekler için Talep eden kişi/kurum/kuruluş ile yapılan sözleşmeye/protokole bağlı olarak, harici örneklerde test raporu sunulana kadar, dahili/harici projelerde proje raporu teslim edilene/rapor çıkana kadar, test sonrası ilksel bütünlüğü bozulmuş olan kaya ve zemin ortamlardan alınan örnekler laboratuvara getirilen sandık ve/veya poşetlere yerleştirilir, özel bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan mevcut halleri ile kapalı bir alanda muhafaza edilir. Sözleşmede belirtildiği şekilde, sözleşme hükümlerine uygun olarak talep eden kişi/kurum/kuruluşa iadesi yapılır ya da tutanakla imha edilir.
 • Laboratuvara teslim edilen harici kaya ve/veya zemin örneklerinde istenilen testin standardında belirtilen sayıdan fazla olan örnekler “fazla örnek” olarak adlandırılır ve test raporu verildikten 30 (otuz) takvim günü içinde talep eden kişi/kurum/kuruluş tarafından teslim alınır ya da bu süre sonrasında imha edilir.
Untitled Document

Kısaltmalar ve Kodlamalar

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda yapılan analiz/testlerin yer aldığı Analiz/Test Birim Fiyat Listesi’nde;
KM      : Kaya Mekaniği Hizmetleri
ZM      : Zemin Mekaniği Hizmetleri

Analiz/test işlemleri kod açılımı aşağıda verilmiştir.

NUMUNE HAZIRLAMA

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Örnek Miktarı

Blok örnekten karot alma (örnek hazırlama dahil)

Karot alma makinesi aracılığıyla 1 adet karot alınır, çap/boy oranı ½ olacak şekilde karot kesme makinesinde kesilerek hazırlanır.

1

Bir kenarı en az 25 cm olan
küp şeklinde

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Örnek Miktarı

Bloktan örnek alma

Test kalıpları ve numune çıkarma cihazı aracılığıyla,
a) doğrudan makaslama testi için 2,5 inçx2 cm yuvarlak veya 6x6x2 cm kare kalıp
b) konsolidasyon testi için 2 veya 2,5 inç çapında en az 2 cm yüksekliğinde yuvarlak
c) serbest basınç testi için çap/boy oranı ½ olacak şekilde 1’er adet örnek hazırlanır.

1

Bir kenarı en az 25 cm olan
küp şeklinde

Tüp/kalıptan örnek alma

1

Kesici kalıp, kalın çeperli tüp veya Shelby tüplerinde

   

 

Untitled Document

KAYA MEKANİĞİ TESTLERİ NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 • Blok ve/veya karot örnekleri, ilgili test için standartların gerektirdiği boyutlarda örnek hazırlamaya yetecek büyüklükte ve temsili numune hazırlamaya engel teşkil edecek gözle görünen iri çakıl, arabant geçişleri, bozunma, çatlak, süreksizlik, boşluk vb. gibi olumsuzluklar içermemelidir.
 • Sağlam kaya ortamlarından alınan karot örnekler gerekli ise naylon torba içinde ya da şeffaf streç ile birkaç kere sarılmış olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Zayıf kaya ortamlarından alınan karot örneklerde dağılma riski varsa örnek öncelikle 1-2-kat şeffaf streç ile sarılmış olmalıdır. Bu işlemden sonra örneği kaplayacak uygun ebatta tülbente sarılmış ve hava almayacak şekilde parafinlenmiş olmalıdır. Parafinin zarar görerek kurumaması vb. için naylon torbaya yerleştirilmiş ya da şeffaf streç ile birkaç defa sarılarak sıkıca bantlanmış olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Porozite boşluk oranı ve kuru/doygun yoğunluk/birim hacim ağırlık tayini, kurutma ve suya doyurma yöntemiyle yapıldığı için şişebilen ve ıslanma-kuruma süreci sonunda kolaylıkla dağılabilen kayaçlara uygulanmaz.
 • Tek eksenli basınç dayanımı, Elastisite Modülü ve Poisson oranı (statik deformabilite parametreleri) tayini yapılacak örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu testler için yapılacak örnek sayısı tercih edilen test standardına göre değişir. Parafin gibi koruma işlemi uygulanmış örneklerde su muhtevası (nem içeriği) tayini yapılır.
 • Üç eksenli basınç testinde 1 set için örnek sayısı yenilme zarfının doğru tanımlanmasına yetecek sayıda (tercihen en az 3 adet) olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her bir örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Kaya malzeme özelliklerine ve sonuçlardaki arzu edilen hassasiyete bağlı olarak örnek sayısının 5 ile 10 arasında olması önerilir. Üç eksenli basınç dayanım testinde NQ (47,6 mm), NX (54,7 mm) ve HQ (63,5 mm) çapındaki örnekler kullanılabilmektedir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızca belirlenecektir. Parafin gibi koruma işlemi uygulanmış örneklerde su muhtevası (nem içeriği) tayini yapılır.
 • Çekme dayanımının (Dolaylı yöntemle) tayininde örneklerin boy/çap oranının 1’e yakın olması tercih edilir. Örnek sayısı 10 olacak şekilde test yapılması önerilir.

ZEMİN MEKANİĞİ TESTLERİ NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 • Blok, tüp/kalıp ve/veya karot örnekleri, ilgili test için standartların gerektirdiği boyutlarda örnek hazırlamaya yetecek büyüklükte olmalı ve temsili numune hazırlamaya engel teşkil edecek gözle görünen iri çakıl, arabant geçişleri, bozunma, çatlak, süreksizlik vb. gibi heterojenlikler içermemelidir.
 • Blok ve/veya karot örnekler tülbente sarılmış ve parafinlenmiş şekilde, gerekli ise naylon torba içinde ya da şeffaf streç ile birkaç kere sarılmış olarak, nemli talaş dolu kutu içinde yatay konumda olacak şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Tüp/kalıp içine alınmış örneklerin hava ile temas ettiği yüzeyler tülbent vb. malzemelerle kapatılmış, parafinlenmiş, naylonlanmış ve sıkıca bantlanmış olarak, kutu içinde yatay konumda olacak şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Doğrudan (direkt) makaslama testinde 1 set için örselenmemiş örnek sayısı en az 3 tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her bir örnek için set fiyatının üçte biri ilave edilir. Testler 6x6x2 cm ebatlarında kare ve 2,5 inç çaplı (2 cm kalınlığında) yuvarlak kalıpların kullanıldığı makaslama kutularında yapılmaktadır.
 • Üç eksenli basınç testi için 38 mm, 50 mm ve 70 mm çaplı örnekler kullanılabilmektedir. Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3 tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her bir örnek için set fiyatının üçte biri ilave edilir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızca belirlenecektir.
 • Tek yönlü konsolidasyon (odeometre) testi örselenmemiş örnekler üzerinde 5 cm ve 2,5 inç çaplı yuvarlak kalıpların kullanıldığı odeometre test aletinde yapılmaktadır. Test yükleme aşamaları belirtilmemişse örneklerin alındığı derinliğe bağlı olarak tarafımızca belirlenecektir.


KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ TEST MERKEZİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TESTLER

1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

KOD NO ANALİZ/TEST ADI STANDART NO BİRİMİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
34-30-KM-01 Doğal birim hacim ağırlık tayini ISRM 2007 Adet 45 TL 2 gün
34-30-KM-02 Nem içeriği tayini ISRM 2007
TS 8615
Adet 50 TL 2 gün
34-30-KM-03 Porozite (n) Boşluk oranı (e) ve kuru/doygun yoğunluk/birim hacim ağırlık tayini
ISRM 2007 Adet 115 TL 3 gün
34-30-KM-04 Tek eksenli basınç dayanımı tayini (doğal birim hacim ağırlık tayini dahil), (karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D 7012 Adet 125 TL 1saat
34-30-KM-05 Tek eksenli basınç dayanımı ve statik deformasyon parametrelerinin (E, ʋ) tayini
(Elastisite modülü ve Poisson oranı) ( doğal birim hacim ağırlık tayini dahil), (karot numunesinden test örneği hazırlanarak),
ASTM D 7012 Adet 300 TL 2 saat
34-30-KM-06 Üç eksenli basınç testi (Mohr zarfının çizimi dahil), (doğal birim hacim ağırlık tayini dahil), (karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D 7012 Set (3 örnek) 850 TL 1 gün
34-30-KM-07 Nokta yükü dayanım indeksi testi ile tek eksenli basınç dayanımının tayini (karot numunesinden test örneği hazırlanarak)
ISRM 2007 Set (10 adet) 350 TL 1 saat
34-30-KM-08 Nokta yükü dayanım indeksi testi ile tek eksenli basınç dayanımının tayini (düzensiz şekilli
numune üzerinde)
ISRM 2007 Adet (10 adet) 300 TL 1 saat
34-30-KM-09 Dolaylı yöntemle çekme dayanımının tayini (karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D3967
ISRM 2007
CANMET,1977
Adet 45 TL 10 dakika
34-30-KM-10 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi (Slake durability test) (500gr. numune üzerinden) 2
Çevrim.
ISRM 2007
TS 699
Adet 375 TL 3 gün
34-30-KM-11 Schmidt sertliği tayini (Birim hacim ağırlık tayini ile birlikte, karot örnek üzerinde) (En az 10 vuruş)
ISRM 2007 Adet 160 TL 1 gün
34-30-KM-12 Schmidt sertliği tayini (Birim hacim ağırlık tayini ile birlikte, blok örnek/mostra üzerinde) (En az 10 vuruş)
ISRM 2007 Adet 200 TL 1 gün
34-30-KM-13 Blok numuneden karot alma (Örnek hazırlama dahil)
  Adet 50 TL 1 saat

2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

KOD NO ANALİZ/TEST ADI STANDART NO BİRİMİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
34-30-ZM-01 Nem içeriği tayini TS 17892-1
ASTM D 2216
Adet 30 TL 2 gün
34-30-ZM-02 Birim hacim ağırlık tayini (Doğal veya kuru, düzgün şekilli örnekler üzerinden) ASTM D 7263 Adet 40 TL 2 gün
34-30-ZM-03 Özgül ağırlık tayini (Piknometre metodu) TS 1900-1 Adet 65 TL 3 gün
34-30-ZM-04 Likit Limit (Cassagrande yöntemi), Plastik Limit ve Plastisite İndeksi tayini ASTM D 4318 TS 1900-1 Adet 100 TL 3 gün
34-30-ZM-05 Likit Limit (Koni düşürme yöntemi), Plastik Limit ve Plastisite İndeksi tayini
TS 1900-1 Adet 100 TL 3 gün
34-30-ZM-06 Tane boyu dağılım analizi (Islak yöntem, hidrometre analizli)
ASTM D 422 TS 1900-1
Adet 250 TL 5 gün
34-30-ZM-07 Zemin sınıflandırması ve adlandırması (Laboratuvar deneylerine ilave olarak, Birleştirilmiş Zemin Sınıflamasına (USCS) göre)
ASTM D 2487 Adet 50 TL 1 gün
34-30-ZM-08 Serbest (tek eksenli) basınç testi; örselenmemiş numune üzerinden (Nem içeriği ve doğal birim hacim ağırlık tayini venumune hazırlama dahil)
ASTM D 2166 Adet 115 TL 1saat
34-30-ZM-09 Doğrudan (Direkt) makaslama testi; Konsolidasyonlu-drenajlı makaslama (CD), (Nem içeriği ve doğal birim hacim ağırlık tayini ve numune hazırlama dahil)
ASTM D 3080 Set (3 örnek) 750 TL 1-2 hafta
34-30-ZM-10 Üç eksenli basınç testi; konsolidasyonsuz-drenajsız (UU), (Nem içeriği ve doğal birim hacim ağırlık tayini ve numune hazırlama dahil) ASTM D 2850 TS 1900-2 Set (3 örnek) 300 TL 2 gün
34-30-ZM-11 Tek yönlü konsolidasyon (Odeometre) testi, (Nem içeriği ve doğal birim hacim ağırlık tayini ve numune hazırlama dahil)
ASTM D 2435 TS 1900-2 Adet 575 TL 2 hafta

 

LABORATUVAR TESTLERİ İÇİN ÖNERİLER

1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Tek eksenli sıkışma dayanımı tayini

Bir set test için yapılacak örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Statik deformabilite parametrelerinin (E, ʋ) tayini (Young modülü ve Poisson oranı)

Bir set test için yapılacak örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Test sonuç raporunda; tek eksenli basınç dayanımı, Elastisite modülü ( E ) ve Poisson Oranı ( ʋ ) değerleri verilir.

Üç eksenli sıkışma testi

Bir set için örnek sayısı yenilme zarfının doğru tanımlanmasına yetecek sayıda (tercihen en az 3) olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Kaya malzeme özelliklerine ve sonuçlardaki arzu edilen hassasiyete bağlı olarak örnek sayısının 5 ile 10 arasında olması önerilir. Üç eksenli basınç dayanım testinde NQ, NX ve HQ çapındaki örnekler kullanılabilmektedir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızdan belirlenecektir.

Dolaylı yöntemle çekme dayanımının tayini (Brazilian testi)

Örneklerin boy/çap oranının 1 (bir)'e yakın olması tercih edilir. Örnek sayısı 10 olacak şekilde test yapılması önerilir.

2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Serbest (Tek eksenli) sıkışma testi

Test yapılacak örselenmemiş örnek sayısı en az 3 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Doğrudan (Direkt) makaslama testleri

Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3, tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri ilave edilir. Testler, 6 cm x 6 cm x 2 cm ebatlarında kare ve 2,5 inç çaplı yuvarlak kalıpların kullanıldığı makaslama kutularında yapılmaktadır.

Üç eksenli basınç testi

Örnekler, boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Test için 38 mm, 50 mm ve 70 mm çaplı örnekler kullanılabilmektedir. Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3, tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızdan belirlenecektir.

Tek Yönlü Konsolidasyon (Odeometre) testi

Testler, örselenmemiş numuneler üzerinde, 5 cm ve 2,5 inç çaplı yuvarlak kalıpların kullanıldığı odometre test aletinde yapılmaktadır. Test aşamaları belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinliğe bağlı olarak tarafımızca belirlenecektir.

GENEL HUSULAR

 1. Laboratuvar hizmetlerinde, mevcut olanaklar ölçüsünde en yaygın olarak kullanılan Uluslararası Standartlara (ASTM 2011, BSI, ISRM 2007) veya Türk Standartlarına (TS) uyulması esas kabul edilmiştir.
 2. Koordinatörlük tarafından kabul edilen numuneler, numune sahibinin gerekli işlemleri tamamlamasından sonra teste tabi tutulur. İşlemlerin gecikmesi sonucu laboratuvarda bekleyen numunelerin bozulması ve teste uygunluğunu yitirmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
 3. Teste tabi tutulan numunelerin şahit numuneleri iki ay bekletilir, test artıkları bekletilmeden atılır.
 4. Proje Raporları sözleşmede aksi belirtilmedikçe 3 (üç) adet çoğaltılarak iş sahibine verilir. Fazladan talep edilen her nüsha için Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen çoğaltma ücretleri Kuruma ayrıca ödenir.
 5. Sadece laboratuvar taleplerini kapsayan kısa süreli işlerde ayrıca personel ücreti talep edilmez.
 6. Büro, arazi, laboratuvar çalışmalarını kapsayan projelerde hesaplanacak olan “Personel sayısı/Ay” giderleri ile maliyete etkiyen diğer giderler (araç, yakıt, konaklama, işçilik, malzeme alımı vb) toplam proje bedeline ayrıca ilave edilir.
 7. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen projelerde talep olması durumunda, Jeoteknik çalışmalara ait prosedür ile laboratuvar testlerinin nitelik ve niceliği, o projeye uygun olarak Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
 8. Münferit test taleplerini kapsayan işlerde, sadece test sonuçları verilir, değerlendirme raporu hazırlanmaz.
 9. Test sürecinde kullanılan sonuçlara baz teşkil edecek ara grafikler ve ham veriler sonuç raporlarında verilmemektedir.
Untitled Document

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve LABORATUVAR AKREDİTASYONU

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üye ülkelerden, uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin güvence altına alınmasını, teknik yeterliliklerinin ve şeffaflıklarının sağlanmasını istemektedir.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı’nın, bünyesindeki Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı özellikle madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak, hizmetlerini “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” Standardında belirtilen gereklilikleri sağlayarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, analiz/test hizmetlerini “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Standardı’nın ek gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla, 30/09/2019 tarihinde akreditasyon belgelendirme işlemleri için Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvuru yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.

Akreditasyon işlemlerinin tamamlanmasına kadar laboratuvarda yapılan çalışmalar TS EN ISO 9001:2015 standardı kapsamında İç Tetkik uygulamalarıyla denetlenmektedir.

Untitled Document

ANKET ve ŞİKAYET

Hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için, görüş ve önerileriniz doğrultusunda hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kararlılığıyla hazırladığımız bu anket formuyla, almış olduğunuz hizmetlerle ilgili memnuniyet değerlendirmenizi ölçmeyi amaçlamaktayız. Müşteri memnuniyet anketi formunu doldurup jeoteknik@mta.gov.tr adresine gönderiniz.

İletişim bilgilerinin verilmesi zorunlu olmamakla birlikte, vermeniz durumunda prosedürümüz gereği tarafınıza dönüş sağlanarak bilgi verilecektir.

Saygılarımızla.

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Müşteri Memnuniyet Anketini doldurmak için lütfen tıklayınız.

KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI ŞİKAYET İŞLEMLERİ

Özel veya tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarından aldıkları laboratuvar hizmetleri ile ilgili olarak şikâyet ve itiraz yolu açıktır.

Müşteri ve hizmet alanlar, aşağıdaki kanalları kullanarak Şikâyet ve itirazlarını iletebilirler:

1. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kamu laboratuvarı olmasından dolayı yasal, şikâyet ve itiraz kanalları:

a- CİMER,
b- MTA (https://www.mta.gov.tr/v3.0/kurumsal/ebilgi)
c- e-posta (jeoteknik@mta.gov.tr)
d- Yazılı başvuru

2. Müşteri memnuniyet anketi (jeoteknik@mta.gov.tr)

Tüm şikayetler kayıt altına alınarak, şikayetin alındığı aynı kanalla tarafımıza iletildiği tarihten itibaren kanuni cevap süresi olan 15 günü geçmeyecek şekilde muhatabına bildirilir.

Şikayetin değerlendirilmesi şikayete konu olan kişiden bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Untitled Document

MÜŞTERİ ŞİKÂYET ve İSTEK SÜRECİ

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Analiz/Test hizmetlerinden yararlanan her müşteri şikâyet ve istek başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet ve istek başvurusu yapmadan önce lütfen aşağıdaki süreci inceleyiniz!

 1. Şikâyet ve İstek Başvurusu
  Dilekçe, e-posta veya resmi yazı ile web sayfasında belirtilen adreslere başvuru yapılır.

 2. İnceleme ve Değerlendirme
  Başvuru,    kayıt     altına     alınır. Laboratuvar tarafından şikâyet ve istek analiz edilir. Gerekli araştırmalar yapılır ve değerlendirilir.

 3. Sonuçlandırma
  Şikâyet ve istekle ilgili gerekli faaliyetler kısa zamanda gerçekleştirilir ve sonuçlandırılır.

 4. Bilgilendirme
  Sonuçla ilgili olarak resmi yazı ile bilgilendirme yapılır.

 

-->