Untitled Document

Ülkemizin enerji hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, asfaltıt, uranyum, jeotermal enerji vb.) potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda bulunan potansiyellerin kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz enerji hammadde ihtiyacının öz kaynaklarımızdan karşılanması ve giderek artan enerji hammadde ihtiyacında dışa bağımlığı azaltmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün makro hedefleri doğrultusunda jeotermal enerji, kömür, bitümlü şeyl ve radyoaktif hammaddelerin aranmasına, değerlendirilmesine katkı sağlanacaktır.

Ülkemizde konvansiyonel enerji kaynaklarının hemen hemen tamamının bulunmasına karşın tüketilen toplam birincil enerjinin ancak % 30'u öz kaynaklardan karşılanmakta, % 70'i ise ithal edilmektedir. İthal enerji kaynaklarının başlıcaları petrol, doğal gaz ve taş kömürüdür.
1992 yılından beri neredeyse durma noktasına gelmiş kömür aramalarına (1991-2005 arası toplam 71.238 m sondaj) Bakanlığımızın, Enerjide yerli kaynaklarının kullanımını arttırma politikası çerçevesinde 2005'te başlatılan yoğun kömür arama çalışmaları sonucunda 2015 yıl sonu itibarı ile toplam 1.636.940,33 metre sondaj yapılarak ülkemiz linyit rezervleri 7,38 milyar ton arttırılmıştır. Bu rezervlerin ortaya çıkarılması konusunda Genel Müdürlüğümüz öncü rol üstlenmekte ve son yıllarda önemli projelere imza atmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu ülkemiz linyit rezervleri %89 oranında arttırılmıştır. Rezervi geliştirilen ve yeni bulunan linyit sahalarındaki bu ilave rezervler yaklaşık 20.000 MW güçteki santralleri 30 yıl boyunca besleyecek miktardadır.