Metalik Maden Araştırmaları

Bu kapsamda bakır-kurşun-çinko (baz metaller), molibden, antimuan, kalay, volfram ile altın ve gümüş gibi değerli metallerin arama ve araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca demir, krom, nikel, alüminyum, manganez ve platin aramalarına yönelik projeler üretilmektedir. Metalik madenlere yönelik arama çalışmalarımız, baz ve değerli metaller üzerinde odaklanmış olup, bu madenler açısından elverişli jeolojik yapıya sahip Kuzeybatı Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun birçok değişik yöresinde sürdürülmektedir. Dünyada gelişen çevre bilinci, gömülü maden yataklarının aranması ve jeolojik problemlerin çözümünde jeoloji haritaları, jeofizik haritaları, genel jeokimya haritaları ve maden/zuhur envanteri gibi gerekli temel bilgi ihtiyacı, jeokimya çalışmaları ile ortaya konulmaktadır. Gömülü maden yataklarının aranmasının ilk aşamasında jeokimyasal etütler yapılmaktadır. Bu çalışmalar maden yatağının aranmasında zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. Jeokimya etütlerinde değişik tür ve ölçekte örnekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bunlar dere kumu, bitki, su, toprak ve kayaç örnekleridir. Bu örneklerden yapılan jeokimyasal analizlerin sonuçları istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmekte ve değişik ölçekte anomali ve dağılım haritaları yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda hedef saha küçültülmekte ve sondaj lokasyonları belirlenmektedir. Ayrıca diğer ülkelerde pek çok disipline hitap eden; temel jeoloji haritaları gibi Genel Jeokimya Haritaları üretilmektedir. Değişik ölçeklerde basılan bu haritalar; maden aramada, hidrojeoloji, tarım, hayvancılık, yerleşim alanları (arazi kullanım haritaları) seçiminde ve jeolojik problemlerin çözümünde, kullanılmaktadır. Ülkemizin birçok bölgesinde sanayileşme ve yerleşim alanlarının iç içe geçtiği bilinmektedir. Ne geçmişte, ne de günümüzde yerleşim alanlarının seçiminde kullanılabilecek güvenilir jeokimya verileri üretilmemiştir. Gelecekte gömülü maden yatakları aramalarına yönelik jeokimya çalışmalarında; çok sayıda elementin, düşük deteksiyon limitinde ve kaliteli analizi gerekli olacaktır.