MTA Genel Müdürlüğü Türkiye'deki Uzaktan Algılama çalışmalarını ilk olarak başlatan kurumdur. 1971 yılında MTA'nın önderliğinde Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumların katılımıyla Uzaktan Algılama ile ilgili bir milli komite oluşturulmuştur. Komitenin hazırladığı rapor ışığında 1975 yılında MTA Jeofizik Etüdleri Dairesi'ne bağlı olarak Uzaktan Algılama Servisi kurulmuş ve bu servis Landsat MSS görüntüleri analiz ederek hizmet vermeye başlamıştır. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Projesi çerçevesinde alınan yeni yazılım ve donanımlarla laboratuvar daha ileri seviyeye getirilmiştir. 2000 yılında Veri Hazırlama Koordinatörlüğü ile birleştirilerek Uzaktan Algılama ve Cografik Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü'ne dahil olan merkez, 2002 yılı başlarında Dr. İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi adı altında yeni binası ve yenilenen ekipmanları ile hizmet vermeye başlamıştır.

Kurulduğu günden, günümüze kadar yenilenen teknolojiyi takip eden Uzaktan Algılama Merkezi kurum içinde oluşturulan projelere ön bilgi ve destek vermesiyle birlikte, kendi bünyesinde geliştirdiği yurt içi ve dışındaki projeleri de yürütmektedir. Merkezde yapılan bazı çalışmalar özellikle bölgesel genel jeolojik oluşumların tespit edilmesi, metalik, endüstriyel ve enerji hammadde aramacılığına yönelik olarak yüzey verilerinin belirlenmesi, jeomorfolojik oluşumların tespitinde, doğal afet ve çevre kirliliği ile hidrojeolojik çalışmalar şeklinde özetlenebilmektedir. Ayrıca, bilgi ve deneyimi sayesinde Türkiye'nin yakın komşu ülkelerindeki meslektaşlarına uzaktan algılama eğitimi vererek uluslararası platformda yerini almıştır.

Uzaktan Algılama Merkezinde önceleri ERTS (Earth Resources Tecnology Satellite) olarak bilinen Landsat-I, Landsat 2, 3, 4, 5, 6, 7 uydu verileri kullanılmıştır. Günümüzde ise jeolojik amaçlara daha uygun olan ASTER uydu verileri kullanılmaktadır. MTA - JICA Radar İnterferometre Devam Projesi (2014) ile de radar yazılımlarıyla uygulamalar konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Amaç ve Görevler

MTA Uzaktan Algılama (UA) ve CBS Laboratuarının görevleri şöyle özetlenebilir; günümüzde gelişmesini hızla sürdüren UA teknolojisinin ürünleri olan uydulardan/uçaklardan alınmış çok bantlı (multi-spectral) görüntülerini analiz ederek, MTA içinde/dışında planlanan, jeoloji, maden, jeotermal enerji, petrol, heyelan, deprem, çevre kirliliği vs. konularındaki araştırma projelerine destek vermek ve UA ve CBS (Cografi Bilgi Sistemi) tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla pilot projeler planlayarak uygulamaya geçirmektir. Bu amaçla birçok yurt içi ve uluslararası projede başarılı çalışmalar yürütülmüştür.