Untitled Document

Çevre Araştırmaları

Daire Başkanlığımız, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Proje Hazırlama ve Uygulama Yönergesine göre; yerbilimlerinin değişik dallarında tabiatı ve çevreyi etkileyen doğal ya da insan kaynaklı her türlü unsurun ve etkilerin belirlenmesi, gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak etkilerin azaltılmasına yönelik uzun ve kısa vadeli projeler üretmektedir.

Ayrıca; yer, deniz ve atmosfer etkileşiminde meydana gelen olaylar neticesinde insan ve doğayı etkileyen süreçler ve sonuçları inceler ve bilimsel altyapı verisi üretilerek, üretilen bu veriler ışığında canlılara daha yaşanabilir bir ortam sağlanması hedefine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Çevre Jeokimyası ve Çevre Hidrojeokimyası Araştırmaları

“ Çevre Jeokimyası ve Hidrojeokimyası kayaç, toprak, su, hava ve bitkilerin döngüsel yaşam sistemindeki kimyasal elementlerin kaynakları, dağılımları ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Kimyasal elementler doğal jeolojik kaynaklardan drenaj alanları veya antopojenik etkiler vasıtasıyla taşınarak birikim alanlarında depolanmaktadır. Doğal jeolojik alanlardan kaynaklanan jeokimyasal değerler o alanın temel (background) değerlerini oluşturmaktadır. Bu değerlerdeki belirgin artışlar anomali olarak değerlendirilmekte ve artışın ekonomikliğine göre madenciliğin ön prospeksiyonu için veri oluşturmaktadır. Bazen bu anomali değerleri insan kaynaklı olarak ortaya çıkmakta ve toprak, su, bitki etkileşimi ile döngüye katılmaktadır. Çevre jeokimyası ve hidrojeokimyasının asıl çalışma amacı doğal jeolojik süreçler ile insan kaynaklı etkileşimi birbirinden ayırmaktır.

Maden ve Proses Artıklarının Değerlendirilmesi ve Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Araştırmaları

“Madenlerin çıkartılması, işletilmesi ve zenginleştirilmesi sonrası oluşan atık/artıkların depolanma sorunları, doğaya terk edilmesi gibi işletme problemlerinin ortaya çıkmasının yanı sıra tüm dünyada insan sağlığı ve çevre açısından da riskler içermektedir.
Bu amaçla Kurumumuzca, maden atık/artıklarının oluşmadan azaltılmasına yönelik olarak özellikle mermer ocaklarında yerbilimleri temelli AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Ocaklarda ve işletmelerde oluşan atık/artıkların bir başka sektörlerde kullanımına yönelik araştırmalar da gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra madencilik işlemleri sonucunda bozulan alanlarının çevre ile etkileşimlerinin incelenmesi, doğaya ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda araştırma projeleri yapılmaktadır.

Merkez Kampüs Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi

Kurumumuz merkez kampüsünde uygulanmaya başlayan atıkların ayrıştırılarak depolanması ve geri dönüşüme gönderilmesi işlemlerini içeren “Atık Yönetimi Planı” ve “Sıfır Atık Projesi” çalışmaları 2018 yılı itibariyle başlatılmış ve halen geliştirilerek devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında; Merkez kampüs binalarında ve kampüs içinde belirlenen noktalarda atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmektedir. Ayrıca sağlık hizmetleri ve laboratuvar kaynaklı ortaya çıkan tıbbi atıklar, Kurumumuzda toplanan bitkisel yağ atıkları ve pil atıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalar tarafından düzenli olarak toplanmakta ve/veya yetkili derneklere (Petder, Tap, vb) ulaştırılmaktadır.
Ayrıca Merkez kampüs yemekhanesinde Temmuz 2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan “Yemek Atıkları Ayrıştırma Ünitesi” sayesinde çıkan artık/atıkların düzenli olarak ayrıştırılması sağlanmaktadır.
Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurumumuza bedelsiz temin edilen Kompost Makinası ile toprak kalitesini arttırıcı özellikte kompost malzeme üretilmektedir.
2019 yılından itibaren Bölge Müdürlüklerinde de Sıfır Atık Projesi kurulum çalışmaları başlanmıştır. Projeler kapsamında Merkez Kampüsdeki atık miktarının azaltılması ve Sıfır Atık farkındalığının arttırılması için çalışmalara devam edilecektir.

ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sisteminin Genel Müdürlük Merkez kampüsünde uygulanması çalışmaları 2019 Ocak ayı itibariyle yürütülmeye başlanmıştır.

Karot Bilgi Bankası

Kurumumuz sondajlarından elde edilen Karot Numunelerinin ve Jeokimyasal Analizleri yapılmış Numunelerin Arşivlemesi, Sondaj Karot Verilerini Bilgisayar Ortamında Saklaması ve Değerlendirilmesi, Kurum, Kuruluş ve Araştırmacıların talepleri kapsamında Arşivden Karot İnceletme ve Numune Verme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)

Türkiye genelinde madencilik sektöründe çalışan özel ve kamu kuruluşlarının sondajlı maden aramaları projelerinden elde ettikleri jeolojik veri, doküman ve numunelerin, belirlenmiş kurallar çerçevesinde, bünyesinde saklanmasını ve gerektiğinde dış kullanıcılarla paylaşılmasını sağlar.