Untitled Document

KAROT BİLGİ BANKASI

Sektörde birçok konuda yeniliklere öncülük etmiş olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar arazi çalışmaları ile elde ettiği verilerin önemine istinaden her türlü veriyi sistematik olarak arşivlemiştir. Saha çalışmalarının bilgilerini içeren rapor, jeokimya analiz sonuçları, haritalar vb. dokümanlar Kurum derleme servisinde arşivlenirken sahadan alınan numuneler ve sondaj karotları ise Karot Bilgi Bankası bünyesinde saklanmıştır.

MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen karot arşiv sisteminin ulusal ölçekte geliştirilerek madencilik sektörüne ait karot ve numunelerin saklanarak yine kendilerine hizmet verecek şekilde sunulması amacıyla  “Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yerbilimleri verileri ile sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin yurt dışına çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kurulmuştur”. Bu Kanun kapsamında Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)’nın Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 21 Temmuz 2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Türkiye genelinde, Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma ve üretimi sırasında zor ve maliyetli sondaj çalışmaları sonucunda yeraltının yüzlerce metre altından elde edilen karotlardan üretilen jeolojik veri ve numunelerin tek bir merkezde arşivlenmesi ve bu verilerin kullanıma sunulmasıyla birlikte;

Madencilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşım kolaylığı sağlanacak, aynı bölgede yapılan sondaj tekrarlarının önüne geçilecek, gelişen bilgi ve teknolojiler çerçevesinde ileriki yıllarda mevcut verilerin ekonomikliği tekrar değerlendirebilecektir.

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası” nda depolanacak jeolojik veri ve dokümanların sayısal ortamda tutulmasını, sunulmasını, sorgulanmasını ve TÜVEK hizmet binasına ulaşacak karot sandıkları ve paletlerinin kimliklendirilmesini, kayıt altına alınmasını, analiz otomasyonunu, karotların yerleştirildiği raflara forklift ile yerleşimi sırasında otomatik adresleme işlemini kapsayan e-Devlet entegrasyonu içeren yerli ve milli çevrimiçi CBS tabanlı yazılım sistemi olan TÜVEK Bilişim Sistemi (TÜVEK-BS)  Kasım 2018 tarihinde tuvek.mta.gov.tr web adresi üzerinden erişime açılmış ve veri girişine başlanmıştır.

TÜVEK bünyesinde karot depolama faaliyetleri, 2018 yılında Ankara Sincan ASO 2. OSB içerisinde bulunan kiralık binada başlamış olup 2021 yılından bu yana Ankara Temelli/Malıköy mevkiinde yer alan TÜVEK Hizmet Binasında devam etmektedir. 372.493 m² alana sahip arazi üzerinde toplam 4 etap halinde ve 10 yılda tamamlanması planlanan yerleşkenin mevcut kısmı 26.000 m2 ‘lik kapalı alana ve yaklaşık 4,5 milyon metre karot depolama kapasitesine sahiptir.

TÜVEK Hizmet Binasında; Kurum, Kuruluş ve araştırmacıların talepleri doğrultusunda TÜVEK arşivlerinden numune inceleme, numune alma, Core Logger cihazı ile XRF nokta, manyetik suseptibilite ve renk spektrometre analizlerinin gerçekleştirilmesi, ince kesit yapımı ve karot yarılama hizmetleri sunulabilmektedir.