2010-2015 FAALİYET RAPORU

Karar No: 2015/2

Tarih: 17.12.2015

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesine göre güncelleştirilen Etik Komisyonumuzun 2010-2015 yıllarını içeren faaliyetleri aşağıda ana başlıklar itibariyle özetlenmiştir.

  • Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde görev yapan personelimize “Etik Sözleşmesi” imzalattırılmış ve özlük dosyalarına kaldırılmıştır.
  • “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile görevde yükselme eğitimi ve sınavı konularına “Etik Davranış İlkeleri” eklenmiştir.
  • 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen sempozyum, kongre ve toplantılar ile “25 Mayıs Etik Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikler ilgili personele duyurularak katılım sağlanmıştır.
  • 2010-2015 yılları içerisinde hizmet içi eğitim kapsamında personele “Etik Eğitimi” verilmiştir.
  • Etik ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge vb. mevzuat, etik sözleşmesi, etik liderlik programı uygulama kılavuzu Kuruluşumuz web sayfasında yayımlanarak personelin bilgisine sunulmuştur.
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2014 KOS 1.3.3 Eylem Kod No kapsamında “Etik Davranış İlkeleri ve Etikle İlgili Özlü Sözler” on beş günde bir olmak üzere personelin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmeye başlanmıştır.
  • Yine 2014 KOS 1.3.2 Eylem Kod No gereğince hizmet içi eğitim programına “Etik” konusu dahil edilmiş, tüm personelin katılımı ile de 19 Kasım 2015 günü tam günlü “Etik Eğitimi” düzenlenmiştir.
  • Gerçek kişilerden gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kayıt altına alınıp gereği için ilgili birimlere intikali sağlanmıştır.
  • Etik Komisyonuna 2010-2015 yılları içerisinde herhangi bir başvuru olmamıştır.
  • “25-31 Mayıs Etik Haftası” kapsamında üniversitelerle görüşme yapılarak personele yönelik “Etik” konulu konferans düzenlenmesi planlanmaktadır.