Untitled Document

Jeolojik Örnekleme Çalışmaları

Deniz tabanından alınan yüzey ve karot örnekleri üzerinde yürütülen tanımlamalar, ölçümler ve laboratuvar analizleri (sedimantolojik, paleontolojik, mineralojik, jeokimyasal vb) ile elde edilen veriler ışığında deniz tabanı çökel dağılımları ve tarihçesi, oşinografik süreçler, paleosismoloji, çevresel etütler vb. ortaya konulmaktadır.