MTA Yurtdışı Ücretli İşler Kataloğu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Yurtdışında Ücretli İşler Kapsamında Verebileceği Hizmetler Listesi

 

ETÜTLER

Jeolojik Etütler

 1. Temel jeoloji haritalarının yapılması (1/25.000, 1/50.000, 1/100.000, 1/500.000 ölçekli)
 2. Büyük ölçekli jeoloji haritalarının yapılması (1/10.000, 1/5.000 ölçekli) 
 3. Jeolojik tahkik/revizyon çalışmalarının yapılması (mevcut jeoloji haritalarının arazide yeni veriler ışığında revizyonu)
 4. Yer kökenli doğal afet çalışmaları (diri fay, paleosismoloji, zemin sıvılaşması, heyelan, taşkın sahası, kaya kopması vb.)
 5. Karst ve mağara araştırmaları
 6. Jeolojik miras çalışmaları
 7. Jeolojik amaçlı üretilen verilerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında veri tabanlarının oluşturulması
 8. Arazi kullanım planlamaları ve şehirleşme çalışmalarına yönelik jeolojik verilerin üretilmesi

 

Uzaktan Algılama

 1. Uydu görüntüleriyle uzaktan algılama çalışmalarının yapılması

 

Jeofizik Etütler

 1. Jeofizik etütler (havadan manyetik ve radyometri, yerden manyetik, gravite, manyetotellürik vb.)

 

Maden Jeolojisi Etütleri

 1. Maden ön etütleri (harita yapılmadan metalik madenler ve endüstriyel hammaddelere ilişkin prospeksiyon/ön etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi)
 2. Maden etütleri (1/25.000 ölçekli maden jeolojisi haritaları yapılarak metalik madenler ve endüstriyel hammaddelere ilişkin arama ve araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi)
 3. Detay ve yarı detay maden jeolojisi haritalarının (≥ 1/10.000 ölçekli) yapılması (metalik madenler, endüstriyel hammaddeler)
 4. Jeokimya çalışmaları (yerel, bölgesel, ulusal ve global ölçekli)

 

Enerji Hammaddeleri Etütleri

 1. Enerji hammaddeleri ön etütleri (harita yapılmadan kömür, jeotermal enerji, hidrojeoloji ve nükleer enerji hammaddelerine (U, Th) ilişkin prospeksiyon/ön etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi)
 2. Enerji hammaddeleri etütleri (1/25.000 ölçekli baz haritaları yapılarak kömür, jeotermal enerji, hidrojeoloji ve nükleer enerji hammaddeleri (U, Th) konularında arama ve araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi)

 

Tıbbi Jeoloji

 1. Tıbbi jeoloji çalışmaları

 

Rehabilitasyon Çalışmaları

 1. İşletilmiş ocakların doğaya geri kazandırılması (rehabilitasyonu) projelendirme hizmeti

 

Süstaşlarına İlişkin Çalışmalar

 1. Süstaşı inceleme, araştırma, raporlama ve süstaşı madenciliği danışmanlık hizmetleri

 

SONDAJ

 1. Sondaj çalışmaları (karotlu ve kırıntılı sondajlar, jeotermel ve hidrojeoloji sondajları, sondaj logu ölçümleri, değerlendirilmesi vb.)

 

TEST VE ANALİZLER

 1. Analiz çalışmaları (mineralojik-petrografik, jeokimyasal, paleontolojik ve teknolojik çalışmalar (cevher zenginleştirme)

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Müzecilik danışmanlık hizmeti
 2. Eğitim hizmetleri (jeoloji, jeofizik, uzaktan algılama, maden ve enerji hammaddeleri arama, sondaj, çevre, laboratuvar hizmetleri, CBS ve veri tabanı oluşturulması ve bilimsel yayın ilkeleri gibi konular öncelikli olmak üzere yerbilimlerinin her alanında)
 3. UMREK koduna uygun veri tabanı oluşturulmasına bağlı olarak “maden kaynak tahmin raporlama” hizmeti

İlgili Dokümanlar:


Yayınlanma Tarihi: 24.09.2021
İlgili Birim: genel müdürlük