Kreş Talimatnamesi

Amaç

MTA Genel Müdürlüğü Kreş ve Anaokulunun kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Okul öncesi eğitimin amacı; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
a- Çocukların; Atatürk, Vatan, Millet, Bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
b- Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
c- Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
d- Çocuklara sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak,
e- Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
f- Yaş guruplarına göre düzenlenecek eğitici programların uygulanması yoluyla çocukları ilköğretime hazırlamak,
g- Aile ile Kreş ve Anaokulu arasında işbirliği sağlayarak, onları Okul öncesi eğitim konusunda aydınlatacak çalışmalarda bulunmak,
h- Üniversitelerin ve Meslek Liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerine araştırma ve uygulama imkanı sağlamak, bu alanlarda yenilikleri takip etmek,
ı- Okul öncesi eğitimi alan çocuğun gelişimi, eğitimi, beslenmesi, sağlığı ve sağlıklı aile konularında seminer, panel ve konferanslar düzenlemek, bunları takip etmek ve katılmak.

Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri

Okul öncesi eğitimde;
a- Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır,
b- Eğitim etkinlikleri düzenlenirken çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile eğitim aldığı ve yaşadığı çevre dikkate alınır,
c- Çocukların beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları sağlanır,
d- Eğitim etkinlikleri, çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur,
e- Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde sürdürülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez,
f- Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır,
g- Çocukların kendilerini ifade ederken Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem verilir,
h- Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir,
i- Oyun, çocuklar için en uygun öğrenim yöntemi olarak uygulanır. Eğitim etkinlikleri, çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur,
j- Eğitim programı, hazırlanırken, ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır,
k- Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.

Kreş ve Anaokulunda Temel Çalışma Kuralları

Kreş ve Anaokulunda;
a- Tam gün eğitim yapılması esastır,
b- Çalışma saatleri MTA Genel Müdürlüğü mesai saatleri olan 8:30-17:30'dur,
c- Çocukların Kreş’e kabulü esnasında binanın fiziki durumu, kapasitesi, personel sayısı, çevre koşulları ve çocuk sayısı göz önünde bulundurulur,
d- Bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur.

Kayıt Zamanı-Kabul Esasları

Kreş ve Anaokulunda kayıt başvuruları Haziran-Eylül ayları arasında yapılır. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olması durumunda, eğitim yılı içinde de çocukların kayıtları yapılabilir.
a- Kreş ve Anaokuluna en az 24 ayını doldurmuş ve tuvalet eğitimi almış olan çocuklar kabul edilir,
b- Çocuk alımları için veli ya da vasi tarafından Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurulur,
c- Başvuru dilekçesinin ilgili birime ulaştırılması halinde gerekli müracaat formu doldurularak kayıt sıralamasına alınır,
d- Kreş ve Anaokulunda eğitim verilecek toplam çocuk sayısının %5’i Genel Müdürlüğümüz'de çalışan, harp malulü, şehit, gazi çocukları ile anne-baba veya birinin ölmüş olması yada ayrılmış olan çocuklar ile anne-babası özürlü olan çocuklara ayrılır.

Kabulde İzlenecek Yol

Kayıt için alınacak belgeler;
1) Dilekçe,
2) Başvuru Formu,
3) Çocuğun BCG aşısının yapıldığına dair rapor, çocuğun anne ve babasının verem savaş dispanserinden almaları gereken sağlam raporları,
4) Çocuğun sağlık raporu,
5) Çocuğun, anne ve babanın nüfus cüzdanları örneği,
6) Anne ve Babanın maaş bordro örnekleri,
7) Anne ve Babanın birer adet, çocuğun 6 adet vesikalık fotoğrafı,
8) Aşı kartı fotokopisi,
9) Bankaya kreş hesabına yatırılan ücret dekontu,
10) Boğaz kültürü (BETA) raporu.

Kabul Edilemeyecekler

Kayıt yapılmamasını gerektiren durumlar;
- Kayıt işlemi, Kreş ve Anaokulunca istenen belgelerin tamamlanmasından sonra yapılır. Belgeler tamamlanmadıkça çocukların kayıt işlemi yapılmaz,

Devam-Devamsızlık

Kayıtları yapılan çocukların kuruma devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak çocukların uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Veliler durumu bir dilekçe ile Kreş ve Anaokulu Müdürlüğüne bildirmek koşuluyla, yıllık izinli, ücretsiz izinli, raporlu v.b olduğu durumlarda çocuklarını Kreş ve Anaokuluna göndermeyebilirler. Anılan bu süreler için kendilerine ücret iadesi yapılmaz. Ücretleri tam olarak tahsil edilir. Özürsüz olarak 20 gün aralıksız Kreş ve Anaokuluna devam etmeyen veya devam ettiği halde ücretini ödemeyen çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

Kayıt Silme

Aşağıdaki durumların oluşması halinde çocuğun kaydı silinir;
a- Velinin dilekçe ile müracaatı,
b- Velinin çocuk bakım ücretini iki ay üst üste ödememesi veya zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
c- Kayıt sırasında yanlış bilgi, usulsüz ve geçersiz belge verilmesi,
d- Kuruma uyum sağlayamama, bulaşıcı ve sürekli hastalığı tespit edilmesi.

Veli Zorunluluğu

Kreş ve Anaokuluna kabul edilen her çocuğun bir velisi olur. Veli çocuğun okula zamanında teslim edilmesini, mesai bitiminden 15 dakika önce alınmasını sağlar ve çocukla ilgili diğer yükümlülükleri yerine getirir. Çocuğun başka biri tarafından okula teslim edilmesi ve alınması durumunda yetkililere önceden haber verilir.

Hastalık Sonrası Okula Devam

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin Sağlık Kuruluşlarından alınacak doktor raporu ile kreş ve anaokuluna devam edebilir.

Uygulanacak Programlar

Kreş ve Anaokulunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumu programları uygulanmaktadır.

Görevlendirilecek Personel

Kreş ve Anaokulunda yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici dışında gereksinim ve kadro imkânları çerçevesinde, çocuk gelişimcisi, çocuk eğiticisi, bakıcı anne, hizmetli, hizmet personeli ile büro ve ambar işlerini yürütecek personel görevlendirilir.