Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

YÖNETMELİK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmelik, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlanmasını teminen; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin, memurlara yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiillin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli olup hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/5/1973tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanı,

b) Disiplin amiri: Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini,

c) Genel Müdür: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürünü,

ifade eder.

Disiplin Amirleri

MADDE 5  (1) Genel Müdür, bu teşkilatta görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memurlar hakkında doğrudan kullanabilir.

(2) Disiplin amirlerinin birbirine göre sırası, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan cetvellerde gösterilmiştir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 6  (1) Birim Amirleri, ekli cetvellerde gösterilen daha üst disiplin amirine doğrudan bağlandıklarıtakdirde; disiplin amiri bağlanılan amir olur ve üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

(2) Ekli cetvellerde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri, bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri buna göre tespit edilir.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 7  (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.

EK - 1

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

MERKEZ TEŞKİLATI

UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür Bakan -
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür -
Müşavir Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Şube Müdürü Genel Müdür  
Şube Müdürüne Bağlı Personel Şube Müdürü Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısına Bağlı Şube Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısına Bağlı Diğer Personel Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısına Bağlı Şube Müdürüne Bağlı Diğer Personel Şube Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdüre Bağlı Diğer Personel Genel Müdür -

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür -
Başmüfettiş, Müfettiş,  Müfettiş Yardımcısı ve Diğer Personel Teftiş Kurulu Başkanı   Genel Müdür

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I.  Hukuk Müşaviri Genel Müdür  
Hukuk Müşaviri,  Avukatlar ve Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

İç Denetçi (Başkan) Genel Müdür -
İç Denetçi Genel Müdür -
Diğer Personel İç Denetçi (Başkan) Genel Müdür

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanına Bağlı Diğer Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Şube Müdürüne Bağlı Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
 

EK- 2

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 TAŞRA TEŞKİLATI

BİRİMİ UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürü Vali Genel Müdür
  Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü Vali
Diğer Personel Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.629.756

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi