Oturumlar/
Sessions 
Oturum Yürütücüleri/ 
Conveyners
Oturum İçeriği/
Session Contents
1 Karbonat Platformları ve Evrimi
Carbonate Platforms and Evolution
İsmail Ömer Yılmaz
Sacit Özer
Kemal Taslı

Karbonat platformları oluşum süreçlerinde ekolojik, klimatolojik, oşinografik, tektonik ve coğrafik değişimlere tanık olur ve değişimlerini kaydeder. Karbonat platformlarının ve bileşimlerinin incelenmesi, platformlar arasındaki oşinografik bağlantıları, tektonik konumlarını aydınlatabilir ve ekolojik ve denizel parametrelerdeki değişiklikleri anlamaya yardımcı olabilir. Toros Karbonat Platformları ve evriminin bu çalıştay da ele alınması Toroslardaki otokton veya allokton birimlerin çalışılmasında çok önemli katkıda bulunacaktır.

Carbonate platforms witness and record ecological, climatological, oceanographic, tectonic and geographical changes during their formation processes. Studying carbonate platforms and their composition can illuminate oceanographic connections between platforms, their tectonic positions, and help to understand changes in ecological and marine parameters. Addressing the Taurus Carbonate Platforms and their evolution in this workshop will make a significant contribution to the study of the autochthonous or allochthonous units in the Taurus Mountains.

2 Ofiyolitler ve Melanj
Ophiolites and Melange Session
Osman Parlak
Yüksel Metin 

Ofiyolitler, okyanusal basenlerin evrimini anlamada önemli bir rol oynamakta olup okyanusal litosferin kıta kenarına yerleşmiş kalıntıları olarak değerlendirilmektedir. Ofiyolitler, farklı yaş konağına sahip orojenik kuşaklarda çok çeşitli iç yapı, stratigrafi ve petrolojik özellikler sunmaktadırlar. Ofiyolitlerin okyanus ortası sırtlar, yay-önü ve yay-gerisi basenler gibi farklı tektonik ortamlarda oluştuğu kabul görmektedir. Ofiyolitlerle ilgili okyanusal kabuk oluşumu, metamorfik dilim ve melanj gelişimi, tektonik yerleşimleri ve maden yatakları oluşumu ile ilgili birçok model bulunmaktadır. Bu oturumun amacı Toroslarda geniş yüzlekler sunan ofiyolitik kayalarda gerçekleştirilen güncel çalışmalar kapsamında; (i) manto ergimesi, ergiyik-kaya etkileşimi ve okyanusal kabuk oluşumundaki petrolojik süreçler, (ii) ofiyolitlerin oluşumu ve yerleşimi sırasında gelişen metamorfizma olayları, (iii) okyanusal kabuk oluşumu ve yerleşiminin zamansal-mekansal gelişimi ve (iv) melanj oluşum proseslerini tartışmaktır. Yurtiçi ve yurtdışından Toroslarda çalışmalar gerçekleştirmiş birçok yerbilimciyi ofiyolit ve melanj konularını tartışmak üzere bu oturuma davet ediyoruz.

Ophiolites, on-land fragments of oceanic lithosphere, are the key to understanding processes involved in the evolution of oceanic basins. Ophiolites display variable internal structure, pseudostratigraphy, geochemical composition and feature in many different orogenic belts of different age. They are interpreted to have formed in a wide range of tectonic settings, including mid-ocean ridge, back-arc and fore-arc. Numerous models exist for oceanic crust generation, metamorphic sole and melange formation, tectonic emplacement and ore genesis. The aims of this session are to discuss recent scientific advances on ophiolites along the Tauride belt such as (i) mantle melting, melt-rock interaction and petrological processes during oceanic crust formation, (ii) metamorphic processes during formation and emplacement, (iii) spatial-temporal relations of ophiolite genesis and emplacement, and (iv) melange genesis. We warmly welcome a large number of national/international scientists for fruitful discussions on this topic.

3 Dr. Mustafa Şenel Tektonostratigrafi Oturumu
Dr. Mustafa Şenel Tectonostratigraphy Session
Yavuz Bedi
İsmet Alan
M
etin Beyazpirinç
Nevzat Böke

Bu oturumda; Toroslar’da yer alan otokton ve allokton istiflerin yaşı, stratigrafisi, tektonik konumları ve korelasyonu hakkında yeni verilerin ele alındığı çalışmalara yer verilecektir.
In this session; studies on the age, stratigraphy, tectonic positions and correlation of autocthonous and allocththonous sequences in the Taurides will be included.

4 Toros Kuşağı Senozoyik Havzaları ve Neotektonik        The Cenozoic Basins of Taurus Belt and Neotectonics Halil Yusufoğlu
Nizamettin Kazancı
Yasemin Geze Kalanyuva

28-30 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan "II. Toros Jeolojisi Sempozyumu" kapsamında, “Toros Kuşağı Senozoyik Havzaları ve Neotektonik” başlığı adı altında oturum yapılacaktır. Toros kuşağına ait tektonostratigrafik birimler, Senozoyik yaşlı havza dolgusu istifleri tarafından açısal uyumsuzlukla üzerlenir. Bu oturumda; Senozoyik (Paleojen, Neojen ve Kuvaterner) havzalarının Toros Kuşağı ile çökel ve yapısal ilişkilerini betimleyen yaş, stratigrafi, sedimantoloji ve evrimsel modelleri üzerine yeni veriler sunulacaktır. Toros Kuşağında, günümüzde de devam eden Neotektonik rejim ile ilgili yapısal deformasyon ve havza deseni modelleri içeren çalışmalar da, bu oturumda tartışılacaktır.

The session under the name of “ Cenozoic basins of Taurus Belt and Neotectonics” will be held throughout “II. Symposium on the Geology of Taurus Belt”, which will be held on 28-30 November 2022. The tectonostratigraphic units of the Taurus belt are overlain by Cenozoic basin fill successions with an angular unconformity. In this session; the new data on age, stratigraphy, sedimentology and evolutionary models, describing the depositional and structural relationships of the Cenozoic (Paleogene, Neogene and Quaternary) basins with the Taurus Belt, will be presented. The studies, including structural deformation and basin pattern models related to the ongoing Neotectonic regime in the Taurus Belt, will also be discussed in this session.

5 Karst ve Hidrojeoloji
Karst and Hydrogeology
Koray Törk 
Serdar Bayarı

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yarısını kaplayan karstik kayaçlar, tatlısu rezervlerinin de yarısına yakın bölümünü içermelerinin yanı sıra demir, kurşun, çinko, boksit gibi cevherleşmelerin de birincil ya da ikincil oluşum ortamları konumundadır. Antropojenik süreçlerden ve iklim değişiminden en hızlı etkilenen ortamlar olan karstik havzalardaki beslenme ve boşalım dinamiklerinin anlaşılması sınırlı ve yaşamsal öneme sahip bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından gereklidir.
Batıda Muğla’dan, doğuda Hakkâri iline yaklaşık 1500 km uzunluğunda, 250 km genişliğinde uzanıma sahip Toros Dağ Kuşağı, karst su kaynakları potansiyeli ve başta mağaralar olmak üzere sıra dışı karst jeomorfolojik unsurlarıyla özel bir konuma sahiptir.

Karst rocks, which cover about half of Turkey's surface area, contain almost half of the fresh water resources and host the primary or secondary environments of mineralization such as iron, lead, zinc, bauxite. For the sustainable use of these limited and vital karst water resources, it is essential to understand the recharge and discharge dynamics of in these basins, which are the environments most rapidly affected by anthropogenic processes and climate change. The 1500 km long and 250 km wide Taurus Mountain Belt, stretching from Muğla in the west to Hakkari in the east, has a special importance with its karst water resources potential and extraordinary karst geomorphological elements, especially the caves.

6 Toros Kuşağı Petrol Sistemleri    Taurus Belt Petroleum Systems İsmail Bahtiyar Göktürk Mehmet Dilci
Recep Hayrettin Sancay
M. Namık Yalçın 

Bu oturumda; Toros Kuşağında farklı dönemlere ait istiflerdeki kaynak, hazne ve örtü kayalar ile kapanların özelliklerinin ele alındığı, petrol ve doğalgaz sahalarının kökenlerine yönelik yeni bulguların tartışıldığı, havza modellemesi, jeokimya ve jeofizik yötemlerle havzaların evrimi ve petrol sistemlerininin analizini ele alan çalışmalara yer verilecektir.

In this session; studies on the characteristics of the source, reservoir and cap rocks and traps in the succesions of different periods in the Taurus Belt, new findings on the origins of oil and natural gas fields, the evolution of basins and analysis of petroleum systems based on basin modelling, geochemistry and geophysical methods will be discussed.

7 Toros Kuşağı Maden Yatakları        Taurus Belt Mineral Deposits İsmail Akça
Serdar Keskin
Nurullah Hanilçi

Ülkemizde son 20 yılda özellikle MTA ve özel sektör firmaları yeraltı kayanaklarının aranıp bulunması ve ekonomiye kazandırılması hususunda önemli aşamalar kaydetmiş ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunmuştur. Toros Kuşağı da birçok metalik maden (Au, Cu-Pb-Zn, Fe, Mn, Al, Cr vb.) ve endüstriyel hammaddelerin (Barit, Florit vb.) üretildiği önemli bir kuşak olup birçok metalojenik provensi barındırmaktadır. Bu oturumda; Toros kuşağındaki maden yataklarının oluşum işlemleri ve koşulları, maden provenslerinin gelişimi ile mantodan kabuğa kadar maden yataklarını oluşturan temel jeokimyasal süreçlerle ilgili en son kavramları ve en yeni fikirleri tartışmak için akademi, kamu ve endüstriden katılımcıların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

In the last 20 years in our country, especially MTA and private sector companies have made important progress in searching and finding underground resources and bringing them into the economy, and they have made significant contributions to the country's economy. The Taurus Belt is also an important belt where many metallic minerals (Au, Cu-Pb-Zn, Fe, Mn, Al, Cr etc.) and industrial raw materials (Barite, Fluorite etc.) are produced and contains many metallogenic provinces. In this session; It is aimed to bring together participants from academia, the public and industry to discuss the latest concepts and newest ideas regarding the formation processes and conditions of mineral deposits in the Taurus belt.

8 Torosların Metamorfik ve Magmatik Evrimleri
Metamorphic and Magmatic Evolutions of Tauride
Osman Candan
Ali Ergen
O. Ersin Koralay

Anatolid-Torid Bloğu Erken Paleozoyik paleocoğrafyasında Gondvana'nın pasif kuzey kenarına konumlandırılmaktadır. Anatolit-Torid Bloğu'nun Triyas'ta Neotetis Okyanusu'nun açılmasıyla Gondvana'dan koparıldığı ve Paleosen - Eosen'de Neotetis Okyanusu'nun kapanması sonucu Pontidler'le çarpıştığı kabul edilmektedir. Bu tektonik evrim içerisinde Anatolidler, Toridler'in derin gömülmeye uğramış kuzey kesiminin metamorfik eşlenikleri olarak değerlendirilmektedir. Bu oturumda, Tetis okyanuslarının açılma ve kapanma süreçleri bağlamında, Anatolitler'in stratigrafileri / fosil bulguları ve tektono-metamorfik / magmatik evrimlerine ilişkin yeni petrolojik, jeokimyasal ve jeokronolojik verilerin sunulması ve tartışılması hedeflenmektedir.

On the Early Paleozoic paleogeographic maps, the Anatolide–Tauride Block is placed to the passive northern margin of Gondwana. It is thought to have rifted from the Gondwana by the opening of the Neotethyan Ocean during Triassic time and collided with the Pontides by the closure of the Neotethys during the Paleocene–Eocene. In this general tectonic modal, it is accepted that Anatolides were derived from deeply buried northern edge of the Taurides during the closure of the northern branch of the Neotethys. In the context of opening and closure histories of the Tethyan oceans, this session aims to present new stratigraphy / fossil evidence and petrological, geochemical and geochronological data and discuss on the tectono-metamorphic evolution and associated magmatic processes of the Anatolides.

9 Other Topics / Diğer Konular Nurdan Yavuz  

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Bilimsel Etkinlikleri-2022
Department of Geological Research Scientific Events-2022