Hakkımızda

Alp-Himalaya Orojenik Kuşağı'nda yer alan ve Türkiye'nin önemli tektonik birliklerinden birisi olan Toridler, allokton konumlu birçok yapısal birlikten (naplardan) oluşmakta, içerisinde yüzlerce formasyon barındırmakta ve çok çeşitli maden yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. Kuşakta yer alan bu birimlerin jeodinamik süreçleri ve ekonomik yeraltı kaynak potansiyeline yönelik Genel Müdürlüğümüz, TPAO ve Üniversiteler tarafından günümüze kadar yerbilimleri alanında önemli birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. 1983 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafındandüzenlenen uluslararası bir sempozyum dışında yaklaşık 40 yıldır Toros Kuşağı'nın Jeolojisine yönelik güncel araştırma sonuçlarının tartışıldığı herhangi bir bilimsel toplantı düzenlenmemiştir. Bu kapsamda, Toros Kuşağı'nda araştırmalar yapan yerbilimcilerin bugüne kadar olan bilgi birikimlerinin bilimsel bir platformda tartışılması, elde edilen sonuçların derlenerek Toros Kuşağı'na ait bir kitap haline getirilmesi, tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılması, tektonostratigrafik ve metalojenik modellerin ortaya konulması amacıyla 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde "II. Toros Jeolojisi Sempozyumu" düzenlenecektir.

Sempozyumda Tektonik, Stratigrafi, Maden Yatakları, Karst, Sedimantoloji, Paleontoloji, Magmatizma, Metamorfizma, Hidrokarbon Aramaları konularında çalışmalar ele alınacaktır. Elde edilecek veriler, Anadolu'nun Jeolojik yapısının hangi süreçlerle kazanıldığına yönelik Toros Kuşağı penceresinden yeni bir perspektif kazandıracak, ekonomik yeraltı kaynaklarının aranması ve ortaya konulması hususunda araştırmacı kuruluşlara fayda sağlayacaktır.

About

Taurids, located in Alpine-Himalayan Orogenic Belt and one of the major tectonic units in Turkey, is composed of many allochthonous structural units (nappes), contains hundreds of formations, and hosts a lot of various mineral resources. Many noteworthy studies have been made on the geodynamic processes of these tectonic units within the belt and their economic resource potential until today by General Directorate of Mineral Research and Exploration, Turkish Petroleum Corporation and the Universities. There is no geoscientific session, focused on the results of recent research studies dealing with the Geology of Taurus Belt for about 40 years except for an international symposium held by General Directorate of Mineral Research and Exploration in 1983. In this context, "2nd Symposium on the Geology of Taurus Belt" will be held from 28th to 30th November 2022 so as to contribute to the discussions of the scientific information which geoscientists have in a scientific medium, to produce a scientific proceeedings book dealing with Taurus Belt by means of compiling the obtained results so far, to pass their experience into the younger generations, and to reveal models of tectono-stratigraphy and metallogeny.

The studies will be presented with the topics of Tectonic, Stratigraphy, Mineral Resources, Karst, Sedimentology, Paleontology, Magmatism, Metamorphism, Hydrocarbon Exploration in the symposium. Obtained data will give a new perspective, and then provide beneficial results on the exploration of subsurface economic resources, presenting their potential value.