DAVETLİ KONUŞMACILAR \ KEYNOTE SPEAKERS
Keynote Speakers

Speaking Topics


Dr. Necdet ÖZGÜL

Torosların tektono-stratigrafi birlikleri

Tectono-stratigraphic units of the Taurides


Prof. Dr. Aral I. OKAY

Anatolid/Torid Bloğu’nun kuzeye dalan kıta kenarı

The northern subducted margin of the Anatolide/Tauride Block


Prof. Dr. Demir ALTINER

Necdetina (staffellid foraminifera), peri-Gondwana istiflerinde bir Kapitaniyen (Permiyen) belirteci: batı Tetis’in Orta-Geç Permiyen paleobiyocoğrafyası ve tektoniği üzerine görüşler

Necdetina (staffellid foraminifera), an indicator of the Capitanian (Permian) of peri-Gondwanan sequences: remarks on the Middle-Late Permian paleobiogeography and tectonics of the western Tethys

Prof. Dr. Celal Şengör Dini değerleri aşağılama suçlamasıyla ifadeye  çağrıldı - Son Dakika Haberler
Prof. Dr. A. M. Celal ŞENGÖR

Necdet Özgül’ün Türkiye Jeolojisine katkıları

Necdet Özgül’s contributions to the Geology of Turkey

M. Cemal GÖNCÜOĞLU | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Prof. Dr. M. Cemal GÖNCÜOĞLU

Torid/Anatolid Kuşağı'ndaki Erken Kambriyen öncesi temel kaya toplulukları

A review of pre-Early Cambrian basement assemblages in the Tauride/Anatolide Belt


Prof. em. Dr. Roland OBERHANSLI

Rozetli mermerler: Anatolidler’de gizli kalmış tuzlu çökeller

Rosetta marbles: hidden saline deposits in the Anatolides / Taurides


Prof. Dr. Alastair ROBERTSON

Toros Jeolojisi: Kavramların Gelişimi (1970’den – Günümüze)

Tauride Geology: Development of concepts (1970s – Present)


Prof. Dr. İlkay KUŞÇU

Türkiye'deki Orojenik Altın Yataklarının Oluşumunda Metamorfizma ve Ekhümasyonun Etkisi

The effect of metamorphism and exhumation on the formation of orogenic gold deposits in Turkey


Doç. Dr. Okay ÇİMEN

Nadir Toprak Elementleri: Torit-Anatolit Platformu'nun Jeolojik ve Ekonomik Potansiyeli

Rare Earth Elements: Geological and Economic Potential of the Tauride-Anatolide Platform


Prof. Dr. Naci GÖRÜR

Adana-Karaisalı Havzasının Sedimantolojik Evriminin Neotektonik Yorumu 

Neotectonic Interpretation of the Sedimentological Evolution of the Adana-Karaisalı Basin


Prof. Dr. Osman PARLAK

Toros Karbonat Platformlarının Kuzey Kenarına Yerleşen Üst Kretase Yaşlı Ofiyolitlerin Oluşum ve Yerleşim Prosesleri

Processess of Genesis and Emplacement of Upper Cretaceous Ophiolites Obducted onto the Northern Margin of the Tauride Carbonate Platforms

Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Bilimsel Etkinlikleri-2022
Department of Geological Research Scientific Events-2022