MTA YAYINLARI (1935-2021)

  Yayın Adı Yazar adı Seri Yayın yılı
1 Kuzey Anadolu taşkömürü havzasına dair bazı mühim jeolojik meseleler (Almanca) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın Serisi A.1 1937
2 Anadolu linyitleri hakkında yeni malumat (Almanca) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın Serisi A.2 1937
3 Basbirin kuyusundaki küçük foraminiferanın etüdü (Türkçe- İngilizce) JORDAN, Louise MTA Enstitüsü Yayın Serisi A.3 1937
4 Kırşehir, Keskin ve Yerköy zelzelesi hakkında  ARNI, P MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.1 1938
5 Anadolu kömür havzasının doğu kısımlarında bulunan karbon formasyonuna ait nebati fosiller hakkında etüt (Türkçe-Almanca) JONGMANS, W. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.2 1939
6 Divriği mıntıkası turmalinli manyetit yatakları  KOVENKO, V. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.3 1939
7 Doğu Anadolu ve Mücavir mıntıkalarının tektonik ana hatları  (Almanca- Türkçe) ARNİ, P. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.4 1939
8 Sivas vilayetinin Miosen devrine ait faunası (Türkçe- Fransızca) STCHEPINSKY, V. MTA Enstitüsü Yayın Serisi C.1 1939
9 Türkiye’deki zelzelelere müteallik etütler  SALOMON-CALVU, W. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.5 1940
10 Erzincan mıntıkasının jeolojik ve maden zenginlikleri  STCHEPINSKY, V. MTA Enstitüsü Yayın Serisi C.2 1941
11 Güneydoğu Türkiye’nin stratigrafisi, striktür veçheleri ve petrol imkânları ile bunların mücavir mıntıkalarla mukayesesi (Türkçe- İngilizce) TROMP, S. W. MTA Enstitüsü Yayın Serisi A 4 1941
12 Manisa vilayeti, Soma linyit zuhuru ve civarının jeolojisi KLEINSORGE, H. MTA Enstitüsü Yayın Serisi A.5 1941
13 Niğde ve Adana vilayetleri dahilindeki Toroslar’ın jeolojisine bir bakış (Türkçe-Fransızca) BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.6 1942
14 Türkiye kretase faunası etüdü hakkında (Türkçe- Fransızca) STCHEPINSKY, V. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.7 1942
15 Anadolu’da birkaç Lias Yatağının Paleontolojik etüdü (Fransızca) OTKUN, Galip MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.8 1942
16 Bursa ve Gemlik arasındaki mıntıkanın jeolojik etüdü ERK, A. Suat MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.9 1942
17 Sinop vilayeti, Boyabat Havzası petrol sahasının jeolojik terkibi BLUMENTHAL, M. M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi A.6 1942
18 Anadolu krom cevherlerinin istihalesi ve bunların magmatik oluşlarla ilgisi (İngilizce- Türkçe) WIJKERSLOOTH, P.de MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.10 1946
19 Türkiye karakteristik fosilleri (Türkçe-Fransızca) STCHEPINSKY, V. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.1 1946
20 Seydişehir – Beyşehir hinterlandındaki Toros Dağlarının jeolojisi   BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.2 1947
21 Belemedik Paleozoyik penceresi bunun mesozoyik kalker çerçevesi (Kilikya Toroslar’ı) (Türkçe- Almanca) BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.3 1947
22 Türkiye maden suları ve kaplıcaları fasikül 1  ÇAĞLAR, K.Ö. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.11 1947
23 Türkiye maden suları ve kaplıcaları fasikül 2  ÇAĞLAR, K.Ö. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.11 1948
24 Türkiye göllerinin jeolojisi  ve jeomorfolojisi hakkında bir etüt LAHN, E. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.12 1948
25 Bolu civarı ile Aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu Silsilelerinin jeolojisi BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.13 1949
26 Keşan – Korudağ bölgesinin jeolojik etüdü (İngilizce) TERNEK, Zati MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.12 1949
27 Akseki civarındaki dağlarda boksit zuhuratı, bunların jeolojik durumu ve jenezi hakkında izahat (Almanca-Türkçe (özet)) BLUMENTHAL, M.; GÖKSU, Ekrem MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.14  1949
28 Adana strüktür sondajları mikrofaunasının etüdü (İngilizce) TAŞMAN, Mehlika İ. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.15 1949
29 Pratten (Basel) yer altı suyunun kimyevi tetkiki (Almanca) BAYRAMGİL, Orhan MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.20 1949
30 Orta ve Aşağı Yeşilırmak bölgelerinin (Tokat, Amasya, Havza, Erbaa, Niksar) jeolojisi hakkında (Almanca) BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.4 1950
31 Türkiye maden suları ve kaplıcaları fasikül 3 ÇAĞLAR, K.Ö. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.11 1950
32 Batı Toroslar’da Alanya ard ülkesinde jeolojik araştırmalar (Fransızca) BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.5 1951
33 Güneydoğu Türkiye’nin Maestrikhtien Rosaline’lerinden Globotruncaana nevileri hakkında etüt  TİLEV, Nuhn. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.16 1951
34 Toroslar’da yüksek Aladağ silsilesinin coğrafyası, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni etütler (Almanca) BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.6 1952
35 Çatalca bölgesinde jeoloji tetkikleri (Fransızca) ERENTÖZ, Cahit MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.17 1953
36 Hakkari ve Başkale (Türkiye) Bölgesinin jeolojisi (Türkçe-Fransızca) TÜRKÜNAL, Süleyman MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.18 1953
37 Dünya uranyum yataklarının özellikleri ve ekonomik değerleri  SCHUMACHER, Ing. F.  MTA Enstitüsü Yayın Serisi E.1 1955
38 Yüksek Bolkardağı’nın kuzey kenar bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi (Almanca-Türkçe) BLUMENTHAL, M. MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.7 1955
39 Karadeniz’deki bugünkü teressübat (Fransızca) ERENTÖZ, Lütfiye E. MTA Enstitüsü Yayın Serisi B.19 1956
40 Balya bölgesi jeolojisinin incelenmesi (Türkçe– İngilizce) AYGEN, Timuçin MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.11 1956
41 Türkiye’de bilhassa Güney Anadolu’daki Neojen havzalarının stratigrafisi ve bunların bütün Akdeniz Bölgesindeki diğer havzalarla mukayesesi (Türkçe-Fransızca) ERENTÖZ, Lütfiye E MTA Enstitüsü Yayın Serisi C.3 1956
42 Manyetik alan ve tellürit ceryanların süratli tahavvülleri ve bunların jeofizik prospeksiyonunda muhtemel tatbikatı  COULOMB, J. MTA Enstitüsü Yayın Serisi E.2 1956
43 Ankara güneydoğusundaki Elma Dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerine bir araştırma  EROL, Oğuz MTA Enstitüsü Yayın Serisi D.9 1956
44 Atom enerjisinin sulhçu gayelerle kullanılması WENDT, Gerald- UNESCO MTA Enstitüsü Yayınları 1957
45 Hatay, Adana, Karaman havzalarının Neojen molekülleri  ERENTÖZ, Lütfiye E MTA Enstitüsü Yayın Serisi C.4 1958
46 Uranyum nedir ve nasıl aranır?  GÖKSU, Ekrem MTA Enstitüsü Yayın no.101 1958
47 Türkiye’de İnsiyal Ofiolitik Magmatizmaya Ait Krom ve Bakır Cevherleri Yatakları (Almanca – Türkçe) BORCHERT, H. MTA Enstitüsü Yayın no.102 1958
48 Anyonları sistematik gruplandırma ve tanıma metotları üzerine araştırmalar ve yeni bir metot BAYÇIN, Nilüfer MTA Enstitüsü Yayın no: 103 1959
49 Pozantı ofiolit bölgesi ve krom yatakları (Almanca) BORCHERT, H. MTA Enstitüsü Yayın no: 104 1959
50 Türkiye’de petrol aramaları  İPLİKÇİ, Emin MTA Enstitüsü Yayın Serisi E.3 1959
51 Türkiye’nin bilinen maden zuhurları (İngilizce) RYAN, C. W. MTA Enstitüsü Yayını 1960
52 Yeşilova – Burdur civarı kromit zuhurları (Almanca) BORCHERT, H. MTA Enstitüsü Yayın no: 105 1960
53 Acıpayam – Denizli batısındaki peridotit kitleleri içinde kromit zuhurları (Almanca) BORCHERT, H. MTA Enstitüsü Yayın no: 106 1960
54 Türkiye maden suları ve kaplıcaları fasikül 4 ÇAĞLAR, K.Ö. MTA Enstitüsü Yayın  no:107 1961
55 Türkiye’nin müntehap sahalarında maden kaynaklarının kıymetlendirilmesi hakkında havadan istikşaf programı, Cilt I- Doğu Toroslar bölgesi  Canadian Aero Service Limited MTA Enstitüsü Yayın no: 108 1962
56 Türkiye’nin müntahap sahalarında maden kaynaklarının kıymetlendirilmesi hakkında havadan istikşaf programı, Cilt II – Ege Bölgesi  Canadian Aero Service Limited MTA Enstitüsü Yayın no: 109 1962
57 Türkiye’nin müntehap sahalarında maden kaynaklarının kıymetlendirilmesi hakkında havadan istikşaf programı, Cilt III – Orta Anadolu Bölgesi  Canadian Aero Service Limited MTA Enstitüsü Yayın no: 110 1962
58 Jeolojinin kromit aramaları ve madenciliğe tatbiki  THAYER, T. P. MTA Enstitüsü Yayın no: 111 1962
59 Jeoloji, maden prospeksiyonu ve arama raporları kılavuzu  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü yayını 1963
60 Doğu Hekimhan – Hasançelebi (Doğu Anadolu) bölgesinin jeolojik yapısı, magmatizma ve cevher yatakları (Almanca) DİZDAR, Erol MTA Enstitüsü Yayın no: 112 1963
61 Bilinen maden zuhurları fihristi  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 113 1963
62 Pozantı bölgesinin krom cevheri yatakları ve ofiolitik ana kayaçları (Almanca) OVALIOĞLU, Rüştü MTA Enstitüsü Yayın no: 114 1963
63 Karaman’ın kuzeydoğusunda yer alan sahanın petrografik ve jeolojik etüdü (Fransızca) AYAN, Mehmet MTA Enstitüsü Yayın no: 115 1963
64 İktisadi jeoloji  SINGEWALD, Quentin MTA Enstitüsü Yayını 1963
65 Karşıyaka – Yamanlar bölgesi jeolojisi (Almanca) DORA, Osman Özcan MTA Enstitüsü Yayın no: 116 1964
66 Kalabakköy – Eymirköy (Edremit) bölgesinin jeolojik etüdü (Fransızca) GÜMÜŞ, Altan MTA Enstitüsü Yayın no: 117 1964
67 Türkiye demir cevheri yatakları  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 118 1964
68 Kayaçlar ve mineraller  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayını 1965
69 MTA Dergisi makaleler bibliyografyası 1935-1964 MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayını 1965
70 Edremit – Havran bölgesinin jeolojik ve petrografik etüdü  ASLANER, Mustafa MTA Enstitüsü Yayın no: 119 1965
71 Türkiye manganez yatakları  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 120 1965
72 Türkiye asbest, manyezit, sepiolit, talk, ve vermikülit yatakları (Türkçe – İngilizce) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 121 1965
73 Türkiye zımpara, diasporit yatakları (İngilizce) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 122 1965
74 Türkiye pirit ve kükürt yatakları (Türkçe – İngilizce) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 123 1965
75 Bazı nodosaridae’nin yeniden klasifikasyonu (Fransızca) CIVRIEUX, J. M. S. De- DESSAUVAGIE, T. F. J. MTA Enstitüsü Yayın no: 124 1965
76 Türkiye borat yatakları  (Türkçe – İngilizce) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 125 1965
77 Türkiye barit ve flüorit yatakları MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 126 1965
78 MTA Enstitüsü Biyografisi  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 127 1965
79 Türkiye volfram ve molibden yatakları (Türkçe – İngilizce) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 128 1965
80 Türkiye arsenik, civa, antimuan ve altın yatakları (Türkçe – İngilizce) MTA Enstitüsü  MTA Enstitüsü Yayın no: 129 1965
81 Türkiye’nin başlıca alüminyum cevherleri MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 130 1966
82 Elmas, kuron ve karot randımanı  SUNAY, Necdet MTA Enstitüsü Yayın no:131 1966
83 Türkiye krom yatakları (Türkçe- İngilizce) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 132 1966
84 Türkiye bakır, kurşun ve çinko yatakları  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 133 1966
85 Türkiye mermer envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:134 1966
86 Yer altı suları  ŞAMİLGİL, Erman MTA Enstitüsü Yayın no:135 1966
87 Türkiye demir yatakları  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 136 1967
88 Stratigrafi, sınıflama ve adlama kuralları  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayını 1968
89 Kromit ihtiva eden Marmaris bölgesinin petrografi ve jeolojisi (Almanca) TATAR, Yusuf MTA Enstitüsü Yayın no: 137 1968
90 Türkiye diyatomit envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 138 1968
91 Maden İşletme Metotları  ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:2 1969
92 Eğribucak – Karacaören (Hassa) – Ceylanlı – Dazevleri (Kırıkhan) Arasındaki Amanos Dağlarının jeolojisi ATAN, Orhan MTA Enstitüsü Yayın no: 139 1969
93 Türkiye madencilik faaliyetleri  POLAT, Orhan MTA Enstitüsü Yayın no: 140 1969
94 Sondaj tekniği  ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:3 1969
95 Cevher zenginleştirmesi  ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:4 1969
96 Hava fotoğrafları üzerinde jeolojik interpretasyon  AKDERE, Sunay MTA Enstitüsü  Yayın no: 141 1969
97 Batı Almanya’daki Ren havzası şist silsilesinin Neuwied doğu kenarı Benforf kil yataklarının jeolojik durumu (Almanca) SEYHAN, İsmail MTA Enstitüsü Yayın no: 142 1969
98 Türkiye civa envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 143 1969
99 Türkiye metallojenik haritasının izahı (1:2 500 000 ölçekli)  GÜMÜŞ, Altan MTA Enstitüsü Yayın no: 144 1970
100 Tahkimat ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:1 1970
101 Havalandırma ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:5 1970
102 Drenaj ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:6 1970
103 Maden kazaları ve emniyet  ALPAN, Sadrettin Eğitim Serisi no:7 1970
104 Türkiye demir envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 145 1971
105 Kömür  NAKOMAN, Eran Eğitim Serisi no:8 1971
106 Granit sorunu ve jeolojisi  BİNGÖL, Ergüzer Eğitim Serisi no:10 1971
107 Jeolog Pusulası ve Kullanılışı  TATAR, Yusuf MTA Enstitüsü Yayın no: 146 1972
108 Ultramafit – Spilit sorunu ve jeolojisi  BİNGÖL, Ergüzer Eğitim Serisi no:11 1972
109 Kaolin, bentonit, kil ve tuğla-kiremit toprakları jeolojisi  SEYHAN, İsmail Eğitim Serisi no:13 1972
110 Trakya güneydoğusunun paleojen seviyelerinin paleontolojik (Ostrakod) ve stratifik etüdü (Fransızca) GÖKÇEN, Nuran MTA Enstitüsü Yayın no: 147 1973
111 Ergene havzası ve Marmara Denizi silsilelerinin jeolojisi (Fransızca) SÖNMEZ, Gökçen, Nuran MTA Enstitüsü Yayın no: 148 1973
112 Uluslararası tektonik sözlüğü  ALTINLI, İ. Enver MTA Enstitüsü Yayın no: 149 1973
113 İskenderun – Kırıkhan bölgesindeki ofiyolitlerin jeolojisi ve petrografisi  ASLANER, Mustafa MTA Enstitüsü Yayın no: 150 1973
114 MTA Enstitüsü biyografisi  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 151 1973
115 Yer bilimleri kartografyası  MERSİNOĞLU, Sehavet Eğitim Serisi no:12 1973
116 Jeoloji haritaları için teknik standartlar  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 152 1974
117 Türkiye madencilik faaliyetleri ve istatistikleri 1960-1973 MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 153 1974
118 Magmatik kayaçlar petrolojisi  BİNGÖL, Ergüzer Eğitim Serisi no:9 1974
119 Elmaslı sondaj tekniği  SEZER, VURAL Eğitim Serisi no:14 1974
120 Türkiye maden ve diğer yer altı kaynakları genel envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 154 1975
121 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri I (Demir)  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 155 1975
122 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri II (Kurşun - çinko)  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 156 1975
123 Türkiye asbest envanteri  MTA Enstitüsü - SABİT Yılmaz MTA Enstitüsü Yayın no: 157 1975
124 Tatbiki micropaleontoloji  RIBNIKAR, Mehlika Taşman Eğitim Serisi no:15 1975
125 Rezerv tenör ve işletilebilirlilik kavramları  CANER, Güneş MTA Enstitüsü Yayın no:158 1976
126 Jeokimyasal prospeksiyon tanıtımı ve laboratuar metotları  KÖKSOY, Mümin Eğitim Serisi no:16 1976
127 Madencilik yatırımları ve ekonomik değerlendirme teknikleri   CANER, Güneş Eğitim Serisi no:17 1976
128 Maden işletme yöntemlerinin ekonomik açıdan karşılaştırılması ve en uygun (optimum) işletme politikasının saptanması   CANER, Güneş Eğitim Serisi no:18 1976
129 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri III (Bakır) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 159 1976
130 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri IV (Krom) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 160 1976
131 Yer yuvarlağının araştırılması  ALTINLI, İ. Enver MTA Enstitüsü Yayın no: 161 1976
132 Türkiye bor mineralleri envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 162 1976
133 Türkiye barit envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 163 1976
134 Levha tektoniği / çeviri: Dilaver Şanlı ŞANLI, Dilaver MTA Enstitüsü Yayını 1977
135 Türkiye tuz envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 164 1977
136 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri V (Volfram) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 165 1977
137 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri(Civa) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 166 1977
138 Maden yataklarının oluşumunun jeolojik evrimi ve pratik önemi UZGUT, İsmet MTA Yayın no: 167 1977
139 MTA Enstitüsünce bilinen Türkiye yer altı kaynakları envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 168 1977
140 Van gölü jeolojisi (Türkçe – İngilizce) DEGENS, E. T.-KURTMAN, F. MTA Enstitüsü Yayın no: 169 1978
141 Türkiye volfram envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:170 1978
142 Türkiye kömür envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 171 1978
143 Girne sıradağlarındaki (Kuzey Kıbrıs) arazi şekilleri DREGHORN, William MTA Enstitüsü Yayın no: 172 1978
144 Türkiye’de bazı civa yataklarının oluşum ve mukayesesi  YILDIZ, C. Mehmet MTA Enstitüsü Yayın no:173 1978
145 Fosil mikroplanktonlar: Diroflagellat Kistleri ve akritarklar  GİTMEZ, Gülden Eğitim Serisi no:19 1978
146 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri VII(Barit) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 174 1979
147 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri VIII (Kömür) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:175 1979
148 Türkiye flüorit envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 176 1979
149 Radyoaktif ham maddeler jeolojisi  NAKOMAN, Eran Eğitim Serisi no:20 1979
150 Uygulamalı gravite  ERDEN, Ferit Eğitim Serisi no:21 1979
151 Pondit tipi masif sülfit yataklarının metalojenisi (İngilizce- Türkçe’si ayrıbasım) PEJATOVIC, Svetislav MTA Enstitüsü Yayın no: 177 1979
152 Türkiye antimon envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:178 1979
153 Sedimenter demir, manganez ve alüminyum yataklarının özellikleri ve oluşum koşulları  ÖZKOÇAK, Orhan Eğitim Serisi no: 22 1980
154 Kristaloptik ERTAN, İnci Eğitim Serisi no:23 1980
155 Türkiye maden envanteri (İllere Göre)  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:179 1980
156 Türkiye Manganez Envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın No:180 1980
157 Türkiye alüminyum envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın No:181 1980
158 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri IX (Alüminyum) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:182 1981
159 Türkiye sodyum sülfat envanteri MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 183 1981
160 Türkiye’nin bilinen maden ve mineral kaynakları (Türkçe - İngilizce) APAYDIN, Nihat -ERSEN, Necdet MTA Enstitüsü Yayın no:185  1981
161 Teknolojik ve bilimsel araştırmalarda modern deney tasarımcılığı ve optimizasyon yöntemleri  ÖZENSOY, Erol Eğitim Serisi no:24 1982
162 Şev stabilite analizlerinde kullanılan pratik yöntemler ve jeoteknik çalışmalar ULUSAY, Reşat Eğitim Serisi no:25 1982
163 Türkiye bentonit envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 184 1982
164 Türkiye manyezit envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 186 1982
165 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri X (Bor) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 187 1982
166 Foraminiferler MERİÇ, Engin Eğitim Serisi no:26 1983
167 Maden ekonomisi (mineral kaynaklarının değerlendirilmesi teknik ve ekonomik kavram, değer, kriter ve yöntemler)   CANER, Güneş Eğitim Serisi no:27 1983
168 Toros jeolojisi sempozyumu MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayını 1983
169 Mineral (maden) kaynak ve rezervlerinin sınıflandırılması (kavram, terim ve ilkeleri)  CANER, Güneş MTA Enstitüsü Yayın no:188 1983
170 Stratigrafi Adlama Kuzey Amerika Yasa kitabı  ALTINLI, E. Enver MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1983
171 AIH – Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası Ege Bölgesi  BAŞKAN M. Esat-CANİK, Baki MTA Enstitüsü Yayın no: 189 1983
172 Türkiye kükürt envanteri  MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no: 190 1984
173 Türkiye molibden envanteri  MTA Enstitüsü MTA Genel Müdürlüğü Yayın no:191 1984
174 Maden kanunu ve yönetmeliği  E.T.K.Bakanlığı MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1985
175 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri XI (Antimon) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:192  1985
176 Türkiye perlit envanteri  MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayın no: 193 1985
177 Türkiye maden yatakları ve MTA’nın maden aramacılığındaki yeri  ENGİN, Tandoğan MTA Genel Müdürlüğü Yayın no: 194 1986
178 Yer bilimleri sözlüğü ALTINLI, İ. Enver MTA Genel Müdürlüğü Yayını no:195 1986
179 Doğrultulu atım sorunu ve jeolojisi BİNGÖL, Ergüzer Eğitim Serisi no:28 1986
180 Türkiye Linyit Envanteri  MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayın Serisi no:196 1986
181 MTA 50. Yıl Simpozyumu  MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1987
182 Türkiye’de tanımlanmış fosillerin kronostratigrafik yayılımları  MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1987
183 Dünya’da ve Türkiye’de metal ve mineral kaynaklarının potansiyeli, ticareti, beklenen gelişmeleri XII(Manganez) MTA Enstitüsü MTA Enstitüsü Yayın no:197 1987
184 Uranyum, toryum jeokimyası  YILMAZ, Hüseyin Eğitim Serisi no:29 1988
185 Granitoyidler BOZTUĞ, Durmuş Eğitim Serisi no:30 1989
186 Asbest İRKEÇ, Taner Eğitim Serisi no:31 1990
187 Büyük Dünya Atlası  MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1993
188 Türkiye altın ve gümüş envanteri MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayın no:198 1993
189 Türkiye Kurşun - Çinko envanteri  MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü Yayın no:199 1993
190 Türkiye Linyit envanteri  MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1993
191 Türkiye demir envanteri  MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1994
192 Karadeniz jeolojisi sempozyumu  MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1995
193 Data book of Ceramic raw materials of selected areas in Turkey (İngilizce) FUJLİ, Noriyuki-KAYABALI, İsrafil-SAKA, Aydın Hakan Monografi Serisi no: I 1995
194 Biga yarımadası ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarının jeolojik arkeolojik ve tarihsel özellikleri  ERCAN, Tuncay Yerbilimleri ve Kültür Serisi - 1 1996
195 Bentonit AKBULUT, Aydoğan Eğitim Serisi no:32 1996
196 Levha kinematiği ve çökel sistemleri  BESBELLİ, Berk Eğitim Serisi no:33 1996
197 Türkiye Jeotermal Envanteri  MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1996
198 MTA Tabiat tarihi müzesinde sergilenen mineraller  MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayın no: 200 1998
199 Türkiye’nin Trias – Miyosen Paleocoğrafya Atlası  MTA Genel Müdürlüğü - İTÜ- TÜBİTAK MTA Genel Müdürlüğü Yayını 1998
200 Foraminiferal description and biostratigraphy of the paleocene – lower eocene shallow – water limestonesand discussion on the cretaceous – tertiary boundry in Turkey SİREL, Ercüment Monografi Serisi no: 2 1998
201 Deprem ATABEY, Eşref Eğitim Serisi no:34 2000
202 MTA Dergisi makaleler bibliyografyası (1935 – 2000)  BAYRAK, Dursun MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2001
203 Calpioneller TUNÇ, Mahmut; AKYAZI, Mehmet Eğitim Serisi no:35 2001
204 Türkiye tersiyer kömürlerinin kimyasal ve teknolojik özellikleri (İngilizce ayrı basımı bulunmakta). TUNCALI, E. – ÇİFTÇİ, B.-YAVUZ, N. – TOPRAK, S.-KÖKER, A. – GENCER Z.-AYÇIK, H. – ŞAHİN, N. MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2002
205 17 Ağustos 1999 İzmit depremi yüzey kırığı (Türkçe – İngilizce) EMRE, Ö. AWATA, Y. DUMAN, T. Y. Özel Yayın Serisi - 1 2003
206 Kuzey Anadolu Fay (KAF) Atlası (Türkçe-İngilizce) HERECE, E. AKAY, E. Özel Yayın Serisi - 2 2003
207 Madencilikte rezerv hesaplama yöntemleri  BUMİN, Mustafa Eğitim Serisi no:36 2003
208 Geological Features of Anatolian Peninsula ERENDİL, Murat MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2003
209 Fizibilite etütlerinde ekonomik değerlendirme yöntemleri  DEMİRBUGAN, M. Alper Eğitim Serisi no:37 2004
210 İstanbul metropolü batısındaki (Küçükçekmece -- Silivri – Çatalca Yöresi) kentsel gelişme alanlarının yer bilim verileri DUMAN, T. Y. – KEÇER, M -ATEŞ, Ş.-EMRE, Ö.-GEDİK, İ. – KARAKAYA, F.-DURMAZ, S. –OLGUN, Şeyda-AHİN,H. – GÖKMENOĞLU, O. Özel Yayın Serisi - 3 2004
211 Batı Karadeniz bölgesi litostratigrafi birimleri  TÜYSÜZ, Okan-AKSOY, Ahmet-YİĞİTBAŞ, Erdinç Stratigrafi Komitesi Birimleri Serisi-1 2004
212 1:500 000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri haritası – Zonguldak Paftası  DUMAN, T. Y. – EMRE, Ö. ÇAN, T. – NEFESLİOĞLU, H. A. KEÇER, M. – DOĞAN, A. DURMAZ, S. – ATEŞ, Şerafettin
Özel Yayın Serisi - 4 2005
213 Güneş Sistemi ve elementler tablosu MTA Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi no:38 2005
214 Kükürt ÖZGÜNER, A. Mete Eğitim Serisi no:39 2005
215 Türkiye jeotermal kaynakları envanteri  MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayın no:201 2005
216 Sığ temellerde jeoteknik etüt AKBULUT,İbrahim Eğitim Serisi no:40 2005
217 Trakya Bölgesi Litostratigrafi Birimleri  MTA Genel Müdürlüğü Stratigrafi Komitesi Birimleri Serisi-2 2006
218 Aster uydu verisi uygulamaları; Türkiye’den örnekler  SÜMER, E. Ö.- ÖZGÜNER,Canan-SAN, Taner B. Özel Yayın Serisi - 5 2006
219 1:500 000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri haritası – İstanbul Paftası  DUMAN, T.Y. – ÇAN, T. NEFESLİOĞLU, H. A. – ATEŞ, Şerafettin OLGUN,Şeyda – DURMAZ, Serap HAMZAÇEBİ, Semih – KEÇER, Mustafa  Özel Yayın Serisi - 6 2006
220 1:500 000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri haritası – Sinop Paftası  DUMAN, Tamer Y. – OLGUN, Şeyda ÇAN, Tolga– NEFESLİOĞLU, Hakan A. ATEŞ, Şerafettin – KEÇER, Mustafa HAMZAÇEBİ, Semi– DURMAZ, Serap ÇÖREKÇİOĞLU, Şule - EMRE, Ömer Özel Yayın Serisi - 7 2007
221 1:500 000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri haritası – Samsun Paftası DUMAN ,Tamer Y. – DURMAZ,Serap ÇAN, Tolga – OLGUN, Şeyda ATEŞ, Şerafettin – KEÇER, Mustafa HAMZAÇEBİ, Semi – NEFESLİOĞLU, Hakan A.  Özel Yayın Serisi - 8 2007
222 1:500 000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri haritası – Trabzon Paftası  DUMAN, Tamer. NEFESLİOĞLU,Hakan A. ÇAN,Tolga – OLGUN,Şeyda DURMAZ, Serap –AMZAÇEBİ,Semi ÇÖREKÇİOĞLU, Şule Özel Yayın Serisi - 9 2007
223 MTA Rezerv / Kaynak Sınıflama Sisteminin Birleşmiş Milletler Sistemine Uyarlanması  BUMİN, Mustafa - EMRE, Etem - KUTLUAY, Nedim - ÖZKAN, Yusuf Ziya Özel Yayın Serisi-10 2007
224 Marmara Denizi Aktif Tektonizmasının Sismik Yansıma ve Derinlik Verileri ile İncelenmesi İMREN, İmren. Monografi serisi no.3  2007
225 Güneş Tutulması Sırasında Fiziksel Parametre Değişimlerinin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi  AKÇAKAYA, Meliha-ÜÇER, Ahmet Özel Yayın Serisi-11 2008
226 Mineraller (3. basım) ŞAHİN, M. Bahadır - KOŞUN, Erdal - AĞRILI, Haşim - MENGİ, Hamdi MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2008
227 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Sonrası İzmit Körfezi Kıyı Ötesi Araştırmaları KUŞÇU, İsmail-OKAMURA, Makoto Monografi serisi no.4  2008
228 MTA yayınları bibliyografyası (1934-2007) / Bilal Şentürk.  Şentürk, Bilal.  Özel Yayın Serisi-12 2008
229 Doğu Anadolu Fayı (DAF) Atlası Herece, Erdal. Özel Yayın Serisi-13 2008
230 Mağaraların Araştırılma, koruma ve kullanım ilkeleri LÜTFİ NAZİK Yerbilimleri ve kültür serisi - 2 2008
231 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Kars Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-14 2009
232 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Van Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-15 2009
233 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Erzurum Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-16 2009
234 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sivas Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-17 2009
235 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Kayseri Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-18 2009
236 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Ankara Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-19 2009
237 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, İzmir Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-20 2009
238 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Denizli Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-21 2009
239 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Konya Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-22 2009
240 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Adana Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-23 2009
241 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Hatay Paftası T.Y.DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-24 2009
242 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Diyarbakır Paftası T.Y.DUMAN, Ş. OLGUN, T. CAN ,H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-25 2009
243 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Cizre Paftası T.Y.DUMAN, Ş. OLGUN, T. CAN , H.A. NEFESLİOĞLU VE..DĞR. Özel Yayın Serisi-26 2009
244 Arsenik ve Etkileri EŞREF ATABEY Yerbilimleri ve kültür serisi - 3 2009
245 Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar Alaaddin VURAL, Selma KAYA, Nurcan BAŞARAN, Taner SONGÖREN Yerbilimleri ve kültür serisi - 4 2009
246 Türkiye Yer Altı Kaynakları İllere Göre MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yerbilimleri ve kültür serisi - 5 2009
247 Türkiye'de Aspest, Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları Ve Etkileri EŞREF ATABEY Yerbilimleri ve kültür serisi - 6 2009
248 Türkiye linyit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA Genel Müdürlüğü Yayın no:202 2010
249 Kömür Jeolojisi GÜNER ÜNALAN Eğitim Serisi no.41 2010
250 Türkiye Jeolojisine Giriş: Alpin ve Alpin ÖncesiTektonik Birliklerin Jeodinamik Evrimi M. Cemal GÖNCÜOĞLU Monografi serisi no.5 2010
251 Türkiye'de İnsan Kaynaklı (Antropojenik) Unsurlar Ve Çevresel Etkileri EŞREF ATABEY Yerbilimleri ve kültür serisi - 7 2010
252 Türkiye'de Kil Ve Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofajia)-Topraktaki Organizmalar (Patojenler)-Pekmez Toprağı Ve Sağlık EŞREF ATABEY Yerbilimleri ve kültür serisi - 8 2010
253 Türkiye'de İçme Suyunda Flor Ve Etkileri EŞREF ATABEY Yerbilimleri ve kültür serisi - 9 2010
254 Türkiye Manyezit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA Genel Müdürlüğü Yayın no:203 2011
255 Türkiye'nin Yapısal Süreksizlikleri :Jeolojik - Jeofizik (Grafite ve Manyetik) Analiz Uğur AKIN - Yahya ÇİFTÇİ Monografi serisi no.6 2011
256 1/1.500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası T.Y.DUMAN, T. CAN , Ö. EMRE Özel Yayın Serisi-27 2011
257 Türkiye Jeoloji Haritası (1:1.250 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2011
258 Şev Duraylılığı  Akbulut, İbrahim.  Eğitim Serisi No. 42 2012
259 Dağlardan Denizlere Temel Jeoloji Bilgileri Şahin, M. Bahadır.  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
260 Biga yarımadası'nın genel ve ekonomik jeolojisi  Editörler Erdoğan Yüzer, Gürkan Tunay.  Özel yayın serisi - 28 2012
261 Türkiye Topoğrafya Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
262 Türkiye Bouger Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
263 Türkiye Kabuk Kalınlığı Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
264 Türkiye Yoğunluk Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
265 Türkiye İzostatik Rejyonal Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
266 Türkiye İzostatik Rezidüel Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
267 Türkiye Serbest Hava Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA Genel Müdürlüğü  MTA Genel Müdürlüğü Yayını 2012
268 Maden Kaynak ve Rezerv Sınıflandırması Mustafa Bumin Özel Yayın Serisi-29 2013
269 1:1.250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay haritası MTA Genel Müdürlüğü Özel Yayın Serisi-30 2013
270 Rezev Hesaplamasında Geleneksel Yöntemlerin Bilgisayar Destekli Uygulanması MTA Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi-43 2013
271 Türkiye'nin Geleneksel Yapı Taşları M. Fahrettin Şener Eğitim Serisi-44 2013
272 Türkiye'de Doğal Radyasyon Kaynakları ve Tıbbi Jeolojik Etkileri Eşref Atabey Yer Bilimleri ve Kültür Serisi-10 2013
273 Sığ Temellerde Zemin Etüdü ve Çözümlü Örnekler İbrahim Akbulut Eğitim Serisi-45 2013
274 İyot Elementinin Doğada Bulunuşu ve Canlılar İçin Önemi Eşref Atabey Yer Bilimleri ve Kültür Serisi-11 2014
275 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Yüzey Kırığı Ahmet Doğan,Ömer Emre,Selim Özalp,Tamer Yiğit Duman Özel Yayın Serisi-31 2014
276 Okyanusal Litosfer ve Üzerindeki Magmatik Kayalar Ender Sarıfakıoğlu,Yıldırım Dilek Eğitim Serisi-46 2014
277 Jeoistatistikte Global ve Lokal Rezerv Hesaplama Mustafa Bumin Özel Yayın Serisi-32 2015
278 Türkiye'nin senozoyik volkanitleri Ahmet Türkecan Özel Yayın Serisi-33 2015
279 MTA 80. Yıl Bildiri Özleri MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2015
280 1/1.000.000 Ölçekli Jeoloji Haritası MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2015
281 Arkadaşım Rino MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2016
282 Hasan Bakırla Tanışıyor MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2016
283 18 Adet 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2016
284 1/250.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi Kırşehir Paftası MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2016
285 Madencilik Projelerinin Fayda-Maliyet Analizi İle Değerlendirilmesi Alper Demirbugan Eğitim Serisi-47 2017
286 MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası Bildiri Özetleri Kitabı MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2017
287 Jeokimya: İlke ve Uygulamalar MTA Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi-48 2017
288 Türkiye Sismotektonik Haritası ve Kitabı MTA Genel Müdürlüğü Özel Yayın Serisi-34 2017
289 Türkiye Ofiyolitleri Ender Sarıfakıoğlu,Mustafa Sevin, Yıldırım Dilek Özel Yayın Serisi-35 2017
290 Türkiye Krom Envanteri (2 Cilt) Yahya Çiftçi, Cahit Dönmez, A. Olcay Çolakoğlu, İlhan Odabaşı Envanter Serisi-205 2017
291 Türkiye Altın-Gümüş Envanteri H. Işın Çolak Envanter Serisi-206 2017
292 Yeryuvarının Zonlu İçyapısı Ekonomik Zenginleşme Potansiyeli Yeraltı Zenginliklerinin Arama Yöntemleri ve Geleceğin Enerji Kaynaklarına Yönelik Yaklaşımlar Dr. M. Emrah Ayaz Eğitim Serisi-49 2018
293 Doğal Zeolitler MTA Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi-50 2018
294 Türkiye Doğal Taşlar Desen ve Tür Envanteri MTA Genel Müdürlüğü Envanter Serisi-207 2018
295 29 Adet 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2018
296 MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası 2019 Bildiri Özleri MTA Genel Müdürlüğü MTA Genel Müdürlüğü  2019
297 1/250.000 Ölçekli Türkiye Sıvılaşmaya Yatkınlık Haritaları. Adapazarı (NK 36-13), Ereğli (NK 36-9), Zonguldak (NK 36-10), Bolu (NK 36-14) Paftaları Ayla Bulut Üstün, Adem Özata, Orhan Cem Özerk, Refahat Osmançelebioğlu, Tolga Esirtgen, Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz Türkiye Sıvılaşma Haritaları Serisi-1 2019
298 Türkiye Nikel Envanteri MTA Genel Müdürlüğü Envanter Serisi-208 2019
299 Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Kavramlar-Ekonomik Analiz-Örnekler Alper DEMİRBUGAN Envanter Serisi-52 2019
300 Türkiye Sölestin Envanteri MTA Genel Müdürlüğü Envanter Serisi-209 2020
301 Türkiye Krom Envanteri (3. Cilt) MTA Genel Müdürlüğü Envanter Serisi-210 2020
302 Yeryuvarının Zonlu İçyapısı Ekonomik Zenginleşme Potansiyeli Yeraltı Zenginliklerinin Arama Yöntemleri ve Geleceğin Enerji Kaynaklarına Yönelik Yaklaşımlar Arapça Tercümesi Dr. M. Emrah AYAZ Envanter Serisi-53 2020
303 Kömür, Kömür Petrografisi ve Kok Üretiminde Kullanımı Doç Dr. Selami TOPRAK Envanter Serisi-54 2021