MTA Deniz Araştırmaları Hakkında

Deniz yetki alanlarımız başta olmak üzere tüm kıyı ötesi alanların jeolojik yapısının araştırılması, yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılması, kıyı ve kıyı ötesi alanlarla ilgili bilgi ve bilimsel altyapı hizmetlerinin üretilmesi, çevre koruma bilinciyle modern teknolojilerden yararlanılarak üretilen bilimsel altyapı bilgilerinin sağlıklı ve seri bir şekilde kamuoyuna sunmayı amaçlamaktayız.

Kendi özgün araştırmalarımızın yanında diğer ulusal ve/veya uluslararası kurum, kuruluş ve üniversiteler ile işbirlikleri yapmayı ve/veya denizlerimizde yürütülen yerbilimleri çalışmalarına yürütücü veya destekleyici olarak katılmayı ve uzman araştırmacı yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda; kara alanlarında bilinen jeolojik yapıların deniz altındaki devamlılıklarının, deniz tabanı altındaki doğal kaynakların araştırılması, aranması ve bulunması, denizden toplanan verilerle raporlar, envanterler ve haritalar hazırlanması, deniz tabanı altında uzanan aktif fayların araştırılması ile deprem, tsunami ve denizaltı heyelanları gibi potansiyel afet risklerinin tespit edilmesi, koylar, körfezler, lagünler gibi sığ alanlarda yürütülecek mühendislik jeolojisi projeleri ile kıyısal alanların potansiyel kullanımına yönelik altyapı bilgisi oluşturulması, çevresel etkileşimlerin neden olduğu deniz kirliliklerinin araştırılması ve bu yönde veri altyapısının oluşturulması, deniz alanlarımızdaki tarihi eserlerin veya jeolojik süreçlerle oluşmuş varlıkların turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerinin ortaya konması ve ulusal veya uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirlikleri yaparak ortak projeler geliştirilmesi ve eğitim programları ile bilgi paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.