Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanlığımız 24/12/2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak kurulmuştur.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görevler Daire Başkanlığımızın ilgili birimleri tarafından yürütülmektedir.

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Organizasyon

Daire Başkanı
Yunus ŞAHİN
201 1100

Büro Şefliği
Ayşegül YALÇIN
1099
Yatırım Planlama İzleme Koordinatörlüğü
Burcu AYDEMİR
1125
Projeler Birim Yöneticiliği
Sümeyya ARSLAN
1067
Yatırımlar Birim Yöneticiliği
Kadriye AKINCI BOZKURT
1067
Stratejik Yönetim ve Bilgi Değerlendirme Koordinatörlüğü
Gaye YILMAZ ALBAYRAK
1128
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Birim Yöneticiliği
Mustafa ARU
1079
Stratejik Yönetim ve Performans Birim Yöneticiliği
Asuman DİKMEN
1087
Taşınır Hesap Şube Müdürlüğü
Havva TOPÇU
1095
Taşınır Konsolide Servis Şefliği
Coşkun YILMAZ
1076
Muhasebe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Murat NAÇAR
1105
Muhasebe Servis Şefliği
Canan ÇELİKBİLEK GİRGİN
1141
Kesin Hesap ve Raporlama Servis Şefliği
Can Güven DURAK
1077
İç Kontrol ve İnceleme Şube Müdürlüğü
Göksel İNAM
1103
Ön Mali Kontrol Servis Şefliği
Banu AKBULUT
1084
İç Kontrol Servis Şefliği
Gülçin ALPEREN TOZOĞLU
1066
Bütçe ve Gelirler Şube Müdürlüğü
Oğuzhan ÖZMEN
1106
Bütçe Servis Şefliği
Ahmet NAZLI
1119
Gelirler Servis Şefliği
Halil GÖZEL
1085
 

İletişim

Adres : 
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No:11 06530 Çankaya/ANKARA 
Tel : +90 312 201 11 00
Faks : +90 312 285 4276 - 285 36 20
Email :sgd1@mta.gov.tr