İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı; Dairenin teknik, idari yönetiminden birinci derecede sorumlu olup, Daire görevlerinin yürütülmesi, gözetimi ve denetimi ile yükümlüdür.

 • Genel Müdürlük Stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet öncelik ve gereklerine uygun olarak Dairenin plan, program ve hedeflerinin hazırlanması ve uygulanmasını, sorumluluğunda bulunan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlar, kayıp ve kötüye kullanımı önler. İç Kontrol Sisteminin kurulması ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapar, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişini gözetir, izler ve bu konuda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Daire Başkanlığının yatırım tekliflerini Genel Müdürlüğe sunar.
 • Daire çalışanlarının tayin, terfi, nakil gibi özlük işlerini teklif ve takip eder.
 • Şube Müdürlüklerinin görev ve yetkilerini belirler.
 • Memur ve işçilerin yıllık izinlerini onaylar.
 • Harcama Talep Formu, Taşınır İstek Formu, İş Dileği ve Görev Emri gibi belgeleri işleme koyar. Puantaj cetvellerini onaylar.
 • Daire Personelinin, disiplin kurallarına ve buna hitaben çıkan ve çıkarılan genelge, talimat gibi kurallara uyup uymadığını kontrol eder.
 • Gizlilik dereceli yazışmalarla ilgili kurallara uyulmasını sağlar ve sağlattırır.
 • Personelin mesleki yeteneklerinin geliştirilmesi hususunda im­kan sağlar.
 • Genel Müdürlük Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin 5188 Sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna” ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini kontrol eder.
 • Sivil Savunma, Afet, Acil Durum, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Sivil Savunma Uzmanının izin, rapor, görev gibi nedenlerle görevinde bulunmaması durumunda yerine vekalet edecek kişiyi belirler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatla belirlenen gerekli bütün tedbirleri alır ve aldırır.
 • Dairenin faaliyet raporunu hazırlar ve ilgili makama sunar.

 

Organizasyon

Daire Başkanı V.
İsmail Cumali KOCA
201 2222

Büro Şefliği
Davut YURTSEVER
2011
Sivil Savunma Uzmanlığı
Fatih Alpaslan BENLİ
2405
Trafik ve Ulaştırma Şube Müdürlüğü
İbrahim Server YAPICIOĞLU
2006
Trafik ve Ulaştırma Şefliği
Fatma KOÇAK
2073
Araç Bakım Onarım ve Hurda Servis Şefliği
Kerim ŞİMŞEK
2074
İnşaat Şube Müdürlüğü
Ülkü Gül DANIŞIK
2121
İnşaat Servis Şefliği
Fatih BOLAT
2122
İnşaat ve Mimari Projeler Birim Yöneticiliği
Şahin DUMANLIDAĞ
2128
Elektrik ve Mekanik Projeleri Birim Yöneticiliği
Levent Can ARSLAN
2126
Emlak Servisi Birim Yöneticiliği
Fuat KÜRŞAT
2133
İşletmeler Şube Müdürlüğü
Hüseyin BİLGİÇ
2004
Enerji Tasarrufu Birim Yöneticiliği
Cenan KARABULUT
2113
İşletmeler Servis Şefliği
2463
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Ayhan DAL
2007
Sosyal Hizmetler Servis Şefliği
Zekiye ALP
2069
Sosyal Tesisler Yöneticiliği
Serkan POLAT
2069
Spor Servis Şefliği
Serkan POLAT
2646
Mali İşler Şube Müdürlüğü
Fuat ÖZDEMİR
2005
Mali İşler Servis Şefliği
Bahadır Levent ÖZÇELİK
2422
Kira ve Lojman Hizmetleri Servis Şefliği
Demet YILDIRIM GÖLPINAR
1920
Demirbaş ve Sarf Malzeme Ambarları Servis Şefliği
Harun TURAN
1976
Satın Alma Servis Şefliği
Mikail KAPLAN
2082
İç Hizmetler ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Hasan BİLEN
1144
İç Hizmetler Servis Şefliği
2015
Güvenlik Servis Şefliği
Hasan BİLEN
2019
Park Bahçe Servis Şefliği
Havva KAŞ TÜRKÖZ
2464
Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü
Osman TOKER
2009
Gelen Evrak Servis Şefliği
Erdal AÇIKGÖZ
2013
Giden Evrak Servis Şefliği
Ayşe UĞURCAN
2094
Kurum Arşivi Servis Şefliği
Metin DEMİRYILMAZ
2084
Gıda İkmal Şube Müdürlüğü
Adem KOCA
2250
Gıda İkmal Servis Şefliği
Adem BİTİK
2257
Yemekhane Servis Şefliği
Duran ÇELEBİ
2318
Kreş Şube Müdürlüğü
Halime Banu NİYAZOĞLU
2653
Kreş Servis Şefliği
2655
 İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 201 22 22
Faks: +90 312 284 30 45
E-posta: idari1@mta.gov.tr