Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Kurumumuzun yürüttüğü tüm süreç ve faaliyetlerde doğa dostu bir anlayışın benimsenmesi ve sürdürebilmesinin yanı sıra yer bilimleri ve madencilik alanında da iyi madencilik kavramına örnek teşkil edebilecek projeler gerçekleştirmektedir.

Dünya üstünde yaşayan tüm canlıların tek ortak paylaşım noktası olan ekolojik çevrenin korunması ve sürdürülebilir olması görevi biz insanoğluna düşmektedir. Bu misyonun farkında olan Daire Başkanlığımız tarafından, sürdürülebilir çevreyle birlikte, günümüzde Devletlerin politikalarında belirleyici unsur olan stratejik madencilik alanında Ülkemizde sektöre örnek teşkil edecek doğa dostu projeler hayata geçirilmiştir. Maden artıklarının ekonomiye kazandırılması, terkedilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu, tıbbi jeoloji çalışmaları, potansiyel maden alanlarının mevcut ortam özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bitki madenciliği, kaynak planlama, hidrojeokimya atlası oluşturulmasına yönelik çalışmalar, gazhidratlar ve çevresel etkileri, uçucu küllerden sentetik zeolit üretimi gibi konularda üretilen projeler ile ilgili birçok rapor, makale, bildiri ve poster çalışması gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün kurulduğu günden bu yana gerçekleştirildiği saha çalışmalarına ait verilerin saklandığı MTA Karot Bilgi Bankasının (MTA-KBB) ulusal ölçekte geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ile madencilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşım kolaylığı sağlanması, aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması sağlanarak Ülkemizde çağdaş bir maden hafızasının oluşturulması hedeflenmektedir.

MTA-KBB ve TÜVEK bünyesinde arşivlenen karotlara ait tüm bilgi ve belgelerin dijital ortamda depolanması CBS tabanlı, yerli milli, çevrimiçi entegre yazılım olan MTA Karot Bilgi Bankası Bilişim Sistemi (MTAKBB-BS) ve Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Bilişim Sistemi (TÜVEK-BS) ile sağlanmaktadır.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen maden arama projeleri kapsamında gereklilik arz eden çevre izinlerinin alınmasının yanı sıra ilgili Bakanlıklar tarafından komisyon üyesi olarak atandığımız kurum görüşü sorulan proje dosyaları yasal yetki, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde Daire Başkanlığımız tarafından değerlendirilmekte ve cevabi yazıları oluşturulmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Daire Başkanlığımız, 2016 yılında imzalan Paris İklim Antlaşması sonrası 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planına Yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi “ ile Ülkemizin değişen dünya ile entegrasyonun bir parçası olan Yeşil Dönüşüm kapsamında doğa dostu “iyi madencilik” anlayışının benimsenmesini ve sürdürülebilir olmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda 2018 yılından beri yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi ve 2019 yılında belgelendirdiğimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminden sonra 2022 yılında Kamu Kurumları arasında ilk olarak Kurumumuz adına hesaplanarak, uluslararası mecrada tanınmış akreditasyon kurumunca doğrulanmış olan ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplama, Doğrulama Sistemi belgelendirmesi yapılmıştır.

Daire Başkanlığımız tarafından yaptığımız ve yapmayı planladığımız tüm çalışmalarla; Ülkemizin Yeşil Dönüşüm yolundaki değişimine katkı sağlayarak doğa dostu “İyi Madencilik” anlayışında öncü bir Kuruluş olmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde “doğa dostu sürdürülebilir madencilik” konusundaki farkındalığın çocukluk çağında verilecek eğitimlerle aşılanması gerekliliği ile Türkiye genelinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere madenciliğin hayatımızdaki yeri ana başlığı altında uygulamalı eğitimler verilmeye başlanmış olup eğitimler sonrası, özel olarak tasarlanan materyaller öğrenciler ile paylaşılmaktadır.

 

Organizasyon Şeması

Daire Başkanı
Ayten CESUR
201 1258

Büro Şefi
Mustafa DEVREZ
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Lokman DURAV
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Zekeriya GÜMÜŞ
Çevre Etütleri ve Teknolojileri Koordinatörlüğü
Dr.Özden İLERİ
Çevre Etütleri Birim Yöneticiliği
Ayşe ÖZKARA
Çevre Teknolojileri Uygulama Birim Yöneticiliği
Serkan PALAS
Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Ebru BEYRİBEY
Çevresel İzinler Birim Yöneticiliği
Dilek BABACAN
Proje İzleme Birim Yöneticiliği
Pınar YAĞLI
Karot Bilgi Bankası Koordinatörlüğü
Buğra ULUCAN
Karot Arşiv Birim Yöneticiliği
Uğur Zeki KIRAT
Veri Hazırlama ve Değerlendirme Birim Yöneticiliği
Halenur YİĞİT
TÜVEK Birim Yöneticiliği
Fatih KIZILTAŞ
 

İletişim

Adres: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 11 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 201 12 58 
Faks: +90 312 284 47 05
E-posta: cevre1@mta.gov.tr