Başlıksız Belge

I. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı

3-5 Ekim 2016 tarihleri arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyası Komisyonu (TUVAK) tarafından I.  Türkiye Volkanoloji Çalıştayı düzenlenmiştir.

Üç gün süren ve volkanizma konusunda çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği çalıştayda, ülkemizde volkanizma konusunda yapılan çalışmalar ve meydana gelen en son gelişmeler tartışılmıştır. Üst düzeyde yapılan sunumlarla belli başlı konularda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştayda, Anadolu'da Kuvaterner Volkanizması, Fiziksel Volkanoloji, Volkanik Petroloji, Piroklastik Süreçler, Volkanik Alanlarda Jeoarkeoloji ve Jeoparklar temaları içerisinde yer alan 31 adet bildiri sunulmuştur.

Açılış konuşmalarında, tarihsel kayıtlar ve güncel çalışmalardan edinilen bilgiler, Anadolu'da volkanik aktivitenin günümüzde de var olduğu ve ülkemizdeki genç volkanların, ilerde yeniden aktivite kazanabilecekleri olasılığını göz ardı etmemek gerektiği vurgulanırken, gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde her zaman potansiyel bir tehlike kaynağı olarak görülen volkanlarda önceden volkanik aktiviteyi belirlemenin mümkün olduğu, böylece, daha önceden yöre halkının da tehlikelere karşı uyarılabileceği belirtilmiştir. Yine volkanik olaylara bağlı olarak oluşabilecek zararları en aza indirebilmek için, volkanlarda yapılacak bilimsel araştırma, gözlem ve aktivitelerinin sürekli izlenmesinin yanında, bu tür aktivitelerin olabileceği yerlerde gerekli afet programlarının da oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir.

Anadolu'da Kuvaterner Volkanizması teması altında yapılan oturumlarda Anadolu’da etkin olmuş Kuvaterner yaşlı volkanların yaşlandırılmasına ve petrojenezine ilişkin sunu ve tartışmalar yapılmıştır.

Fiziksel Volkanoloji teması altında yapılan oturumlarda volkanik kayaçların incelenmesinde tomografi yöntemlerinin uygulanması konusunda sunumlar yapılmış, bilgiler verilmiştir. Yine bu tema altında volkanların termal uydu görüntüleri ile gözlenmeleri konusunda bilgi verilmiş, kalderalara ve kabuk içinde magma transferlerinin nümerik modellemesine ilişkin sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

Volkanik Petroloji teması Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı volkanik kayaçlara ilişkin petrolojik çalışmaların sunulduğu oturumlar olmuştur.

Volkanik Alanlarda Jeoarkeoloji  ve Jeoparklar teması altında, gerek Kula Jeoparkı,  gerek Hasandağ öneri jeoparkı hakkında bilgi verilerek tanıtımları yapılmıştır.

Piroklastik Süreçler teması altında yapılan oturumlarda ise piroklastik kayaçların zamansal ve mekansal depolanmaları ve alterasyon özelliklerinin tartışıldığı sunumlar gerçekleşmiştir.

Çalıştay sonunda,

  • Bu tür toplantıların her sene yapılması,
  • Sunum sürelerinin uzatılarak daha fazla tartışma olanağının sağlanması,
  • Özellikle doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımlarının teşvik edilmesi,
  • Toplantılar sonunda uygun olduğu taktirde eğitici arazi gezilerinin yapılması,
  • Özellikle terminoloji konusunda yapılacak toplantılarla volkanolojik terminoloji konusunda birliktelik sağlanması

konularında dilek ve temennilerde bulunulmuştur.

Çalıştaydan Fotoğraflar