TUVAK HAKKINDA

Yerküresi ve çevresi ile ilgili araştırmalar yapan bilim adamları 1900’lü yılların sonlarında iki uluslararası örgüt kurmuşlardır. IUGG (International Union of Geodesy and Geophysic Association) ve IUGS (International Union Geological Sciences). 1919 yılında kurulan ve bir sivil toplum örgütü olan IUGG nin kuruşunda, Dünya üzerindeki volkanolojik ve yer içi kimyasına ilişkin çalışmaları destekleyen bir kurum olan IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry Earth's Interior) önderlik yapmıştır. IAVCEI, günümüzde de IUGG'ye bağlı 8 birlikten biridir. Türkiye'de de IUGG' ye paralel olarak 1968 yılında Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) kurulmuştur. Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyası Komisyonu (TUVAK), Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak kurulan Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olup, IAVCEI’nin ülke üyelerindendir. TUVAK’ın kurucu ve yürütücü kurumu ise MTA Genel Müdürlüğüdür.

Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyası Komisyonu (TUVAK), ilgi alanlarını 4 ana konu üzerine yoğunlaştırmıştır:

  • Yeriçi kimyası ve günümüzden geçmişe volkanlara ve volkanik olaylara ilişkin bilimsel problemler üzerinde çalışmak,
  • Volkanik araştırmalarla ilgili ulusal nitelikte inceleme, araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, eşgüdümlerini sağlamak,
  • Volkanik araştırmalarla ilgili konularda gezi, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
  • Volkanizma ve Arz içi kimya değerlerinin yurt çıkarları yönünde korunmaları için uyarılarda bulunmak.

TARİHÇE

28 Temmuz 1919’da 9 ülke tarafından resmen kurulan ve günümüzde 65 ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Jeodezi-Jeofizik Birliği (IUGG-International Union of Geodesy and Geophysics) hükümetlere bağlı olmayan bilimsel bir organdır. Yerküre ve uzaydaki çevresinin fiziksel, kimyasal ve matematiksel çalışmalarla tüm özelliklerini belirlemek, geliştirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan bu birlik Uluslararası Bilim Birliği’nin (International Council of Science) grupladığı 30 bilimsel birlikten birisidir. IUGG doğal afet çalışmalarında UNESCO ile işbirliği içerisinde olup, bağlı ülkeler arasındaki veri ve bilgi paylaşımını taahhüt ve tüm insanlar tarafından koşulsuz bilimsel bir ortaklığı teşvik eder. 
IUGG 8 birlikten oluşur. Bunlar,

• (IASPEI) International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior
• (IACS) International Association of Cryospheric Sciences (2007 Genel Kurul Kararı ile Kurulmuştur)
• (IAGA) International Association of Geomagnetism and Aeronomy
• (IAG) International Association of Geodesy
• (IAHS) International Association of Hydrological Sciences
• (IAPSO) International Association for the Physical Sciences of the Oceans
• (IAMAS) International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences
• (IAVCEI) International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior

Türkiye, 1948 yılında Uluslararası Jeodezi-Jeofizik Birliği’nin Genel Kurul Toplantısına resmi olarak ilk kez katılmıştır. Ancak 1948’den 1968’e kadar geçen 21 yıl içerisinde, ülkemizde jeodezi ve jeofizik disiplinleri ile ilgili çeşitli faaliyetler yürütülmüş olmasına rağmen, bunların ülke ölçeğinde resmi bir organ tarafından koordinasyonu ve desteklenmesi sağlanamamış ve çalışmalar üniversitelerimiz ve diğer kamu kuruluşlarımızda birbirinden bağımsız olarak yürütülmeye çalışılmış ve bu süre içerisinde Uluslararası Jeodezi-Jeofizik Birliği ile bağımlı alt birliklerinde ülkemiz hemen hemen hiç temsil edilememiştir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 29.08.1968 tarih ve 6/10612 sayılı kararı ile Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), resmen kurulmuş ve yönetmeliği ilk olarak 16.09.1968 tarih ve 13002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1983 yılında yeniden düzenlenen TUJJB Yönetmeliği, Bakanlar Kurulu’nca 14.11.1983 gün ve 83/7396 sayılı kararı ile onaylanmış ve 27.12.1983 gün ve 18264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte Komisyonlara ilişkin kurucu ve yürütücü kamu kuruluşları yeniden belirlenmiş, Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyası Komisyonu (TUVAK)’nun kurucu ve yürütücü kurumu olarak da MTA Genel Direktörlüğü görevlendirilmiştir.