Kapsam

Kapsam

  • TÜJEMAP koordinatörlüğü bünyesinde konusunda uzman akademik ve teknik kurul üyeleri ile Jeolojik Miras öneri alanlarında gerekli çalışmaları yürütmek;
  • Öneri alanların Jeolojik miras potansiyelini jeolojik parametreler ile belirlemek;
  • Türkiye Jeolojik Miras Alanları Envanteri”ni oluşturmak;
  • “Türkiye Jeolojik Miras Alanları Atlası” hazırlamak;
  • “Jeolojik Miras Alanları” konusunda elde edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarmak ve “Türkiye Jeolojik Miras Alanları Veritabanı”nı oluşturmak;
  • Jeolojik Miras Alanlarının koruma-kullanım yöntemlerinin belirlenerek koruma statüsü alabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak;
  • “Jeoturizm”e yönelik harita, kitapçık hazırlamak;
  • Toplumda bu konuda farkındalık yaratarak jeolojik miras bilincinin gelişimine katkıda bulunmak;
  • Jeolojik Miras potansiyeli yüksek olan alanların Avrupa ve Global Jeopark Ağı’na üye olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, doküman ve haritaları hazırlamak…