Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, 29/11/1993 tarih ve 21773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yer aldığı üzere; Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına;
Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak,
Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerektiğinde öneriler hazırlayarak Genel Müdüre sunmak,
Kanun, tüzük, yönetmeliklerde öngörülen ve Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yerine getirmekle yetkilendirilmiştir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı anılan görevlerini, Teftiş Kurulu Başkanı, 1 Refakat Müfettişi, 3 Başmüfettiş, 6 Müfettiş ve 5 Müfettiş Yardımcısı ile yürütürken, bu hizmetlere Kurul Bürosu tarafından 6 personel ile destek verilmektedir.

Çalışma Anlayışı ve Amacı
Genel Müdürlük birimlerinin faaliyet ve işlemlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları tespit etmek, bunların ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve cezai neden ve sonuçlarını tahlil etmek, birimlerde sistemlerin iyileştirilmesi ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici önlemlerin alınmasını sağlamak amaçlarını göz önünde tutarak teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma görevlerini yürütmek,

Etkililik, verimlilik, süreklilik, gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde; mevzuata aykırı iş ve işlemlerin tespiti, düzeltilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması ile Genel Müdürlük stratejileri doğrultusunda hizmetlerin etkili, verimli ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmaktır.  

 

Organizasyon


Teftiş Kurulu Başkanı

Büro Şefliği
Refakat Müfettişi
Başmüfettişler
Müfettişler
Müfettiş Yardımcıları