Faaliyetler

Türkiye Stratigrafi Komitesi tarafından stratigrafik birlikteliğin sağlanabilmesi amacıyla bugüne kadar düzenlenen çalıştaylar aşağıdadır.

  1. Batı Karadeniz Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları (2002)
  2. Trakya Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları (2002)
  3. Orta-Doğu Karadeniz Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları (2002)
  4. Sakarya Kuşağı Litostratigrafi Adlamaları (2003)
  5. Batı Anadolu Tersiyer Karasal Çökellerinin Litostratigrafi Adlamaları (2005)
  6. Toros Kuşağı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Prekambriyen-Paleozoyik Kaya Birimlerinin Litostratigrafi Adlamaları (2006)
  7. Türkiye’de Kat Sınırı Çalışmaları (2007)
  8. Güneydoğu Anadolu Otoktonu Mesozoyik ve Senozoyik Litostratigrafi Adlamaları (2013)
  9. Orta Anadolu Havzalarının (Haymana-Tuzgölü-Çankırı Çorum) Tersiyer Stratigrafileri Çalıştayı (2016)
  10. Jeolojik Zaman Çizelgesi Türkçeleştirme Çalıştayı (2018)