Başlıksız Belge

İşleri Genel Müdürlüğüne Maden Arama Ruhsatı / Sertifika Müracaatı Nasıl Yapılmalıdır?

Müracaat Yöntemi Hakkında Genel Bilgi

Soru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için kimler müracaat edebilir?
Cevap: Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali yeterliliği bulunanlar verilir. Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.

Soru: Devlet Memurları Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edebilir mi?
Cevap: Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama ve işletme ruhsatı alamaz. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlar ve T.C. Kanunlarına göre kurulmamış yabancı şirketler Maden Kanunu kapsamında arama ve işletme ruhsatı alamaz.

Soru: Posta ile müracaatta bulunabilir miyim?
Cevap: Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Soru: Web ortamında interaktif ruhsat/sertifika müracaatında bulunabilir miyim?
Cevap: Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz hizmete girmemiştir. Çalışmalar tamamlandığında ilan edilecektir.

Soru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için nasıl müracaat edilir?
Cevap: Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.
 
Soru: Hangi grup için müracaat edeceğime nasıl karar verebilirim?
Cevap: Bu konuda temel belirleyici unsur aranması düşünülen maden türünün hangi grup içinde yer aldığıdır. Bu hususta jeoloji mühendislerinden yardım alınmalı veya analiz yaptırılmalıdır. I a, I b, II a., II b., III., IV.,  V., ve VI.  Grup olmak üzere altı grup ruhsat vardır.

Soru: Müracaat edeceğim gruba karar verdikten sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Öncelikle ruhsat alınmak istenilen alanın koordinatlarının ve paftasının belirlenmelidir

Soru: Ruhsat almak istediğim alanın koordinatlarını ve paftasını nasıl belirleyebilirim?
Cevap: Ruhsat almak istediğiniz alanın koordinatları 6 Derecelik dilim esasına göre hazırlanmış 1/25000 ölçekli topografik pafta üzerinden, her bir noktanın değeri Y (sağa,), X (yukarı) eksenleri üzerinden yedişer nümerik değer okunmak suretiyle belirlenebilir. Pafta adı ve koordinatların doğru yazılması gereklidir.

Soru: Koordinat noktalarını belirlerken nelere dikkat etmem gerekir?
Cevap: Noktalar saat ibresi dönüş istikametinde sırayla belirlenmeli, doğrular birbirlerini kesmemelidir. Müracaat edilecek alan tek poligon şeklinde belirlenmelidir. Belirlenen nokta hangi paftaya ait ise o paftanın adı yazılmalıdır.       

Örnek 1: Tek poligon şeklinde, saat istikameti yönünde doğru yapılan, bir müracaat

                                                               

Örnek 2:  Kesişen alan nedeniyle  hatalı olan müracaat


                                                               

                 
Örnek 3:  Saat istikameti yönünde yapılmayan hatalı olan müracaat

                                                        

Soru: Birden fazla poligon ya da  kesişen alan  şeklinde müracaat edersem ne olur?
Cevap: Bu tür müracaatlar reddedilir, talep harcı iade edilmez.

Soru: Ruhsat / serifika müracaatı yapacağım alanın nokta sayısında kısıtlama var mıdır?
Cevap: Müracaatlar 6 derecelik dilime esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yapılır.

Soru: Müracaatlarda pafta sınırlaması var mıdır?
Cevap: Pafta sayısı dördü, ancak tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI. Grup ruhsat müracaatlarında ise pafta sayısı sekizi geçemez. Talep edilen alanla ilgili en az bir pafta adının belirtilmesi zorunludur.

Soru: Ruhsat grupları ve alanları nelerdir?
Cevap: I (b) Grubu  madenler 50 hektarı, II. (a) ve II. (b) Grubu madenler 100, III. Grup madenler 500, IV. Grup madenler 2.000, VI. Grup madenler 5.000 hektarı, V. Grup madenler 1.000 hektarı, tamamı denizlere yapılan III., IV. ve VI.  Grup ruhsat 50.000 hektardır.
Soru: Pafta sınırlamasını aşan müracaatlar için ne yapılır?  
Cevap: Pafta sınırlaması  Karada 4 pafta -Denizlerde 8 pafta olup, aşan kısım  için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.

Soru: I a grubu ruhsat müracaatı nereye yapılır? Müracaat nasıl ruhsatlandırılır?
Cevap: Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu İl Özel İdarelerine müracaat edilir. İl Özel İdarelerince Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşü alınır. Genel Müdürlüğümüzce, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşların da olumlu görüşlerinin alınmasından sonra İl Özel İdaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.

Soru: I b , II a, II b, III,IV.,V. ve VI. grup ruhsat müracaatı nereye yapılır?
Cevap: Bu gruplar için ruhsat müracaatı Genel Müdürlüğe yapılır.I (b) ve II (a) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II (b), III., IV. ve VI. Grup madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası almak için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Müracaatın işletme talep harcı ile yapılması zorunlu olup, müracaatlarda öncelik hakkı esastır.

I b ve II a Grubu  müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir. İki ay içerisinde işletme harç ve teminatın yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmemesi halinde bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir. Söz konusu belgeleri zamanı içerisinde tamamlayan müracaatların ruhsatlandırılmasına ilişkin işlemler İşletme Ruhsatları Şube Müdürlüğünce yapılır. Müracaatın bir kısmının özel izin alanı ile kesişmesi durumunda ve bu alan için ruhsat talebinde bulunulması halinde bu alan içinde ayrıca harç teminat yatırılıp 1 yıl süre içersinde gerekli izinin alması gerekir, izinleri 1 yıl içinde alınamayan müracaatlar tekrar aramaya açık hale gelir.

II b, III, IV., V. ve VI. Grup  müracaatlarda talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi, harç ve teminatın yatırılarak Genel Müdürlüğe verilmesi, yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan müracaatların II b, III, IV.ve VI. Gruplarına arama ruhsatı, V. gruba arama sertifikası verilir. Harç ve teminatın yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir. Müracaatın bir kısmının özel izin alanı ile kesişmesi durumunda ve bu alan için ruhsat talebinde bulunulması halinde bu alan içinde ayrıca harç teminat yatırılıp 1 yıl süre içersinde gerekli izinin alması gerekir, izinleri 1 yıl içinde alınamayan müracaatlar tekrar aramaya açık hale gelir.

Soru: VI. Grup denizlere yapılan müracaatlar nasıl yapılır.
Cevap: Denizlerde yapılan Kokolit-Sapropel ve Hidrojen Sülfür ile ilgili arama ruhsatı müracaatları maden ismi belirtilerek yapılır. Maden ismi belirtilmeyen müracaatlar bu madenlere hak sağlamaz.

Soru:  Ruhsat/sertifika müracaat sayısında sınırlama var mıdır ?
Cevap: Müracaat sayısında sınırlama yoktur. Mali Yeterliliğe göre istenilen sayıda müracaatta bulunulabilir.

 
Soru: Müracaat edeceğim maden grubuna karar verip, alan pafta ve koordinatlarını da belirledikten sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Aşağıda  yer alan Ek Form-1’de örneği verilmiş matbuu dilekçe   formundan   üç nüsha doldurulur. Her biri ayrı ayrı müracaatçı tarafından imzalanır. Üzerlerinde silinti kazıntı yapılmaz.

Soru: 2011 yılında yapılacak müracaatlarda müracaat harcı ne kadar yatırmak gerekir.
Cevap: Müracaat harcı olarak 1466,40 TL. yatırılması gerekir.

Soru: Arama ruhsatı/sertifika talep harcı nerelere yatırılır.
Cevap: Arama ruhsatı/sertifika talep harcı vergi dairelerine, ya da Genel Müdürlüğümüzde bulunan banka şubesine yatırılır. Banka dekontu ve daha önceden doldurulmuş bulunan üç adet müracaat formu ile Genel Müdürlüğümüz İlk Müracaat Şubesi bünyesinde bulunan ilk müracaat birimine müracaat edilir.

Soru: Müracaatların hatalı olması durumunda ne yapılır.
Cevap: Müracaatların hatalı olması durumunda düzeltme yapılmaz. Müracaat harcı iade edilmez. 

Müracaat öncesi, hatasız müracaat edilebilmesi, alan koordinatlarının ve pafta adının doğru biçimde belirlenebilmesi için arzu eden vatandaşlarımıza DANIŞMANLIK hizmeti sunulmaktadır.

Soru: Müracaat eden şahıs ya da şirket olursa aralarında herhangi bir fark var mı?
Cevap: Şahıs, diğer bir ifadeyle gerçek kişilerin yapacağı müracaat ile şirket yani tüzel kişiler arasında hak sağlama önceliği yönüyle bir fark yoktur. Sadece müracaat sonrası hak sağladığında verilmesi gereken belgeler de farklar vardır.

Soru: Müracaatımı yaptıktan sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Bilgisayar işletim sisteminden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk olmaz ise 5 dakika içinde müracaatınıza cevap verilecek, hak sağlamanız durumunda hak sağladığınız alan miktarı tarafınıza hemen  bildirilecek, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu alan altmış gün süreyle sizin adınıza rezerve edilecektir

 Soru: Müracaat sonucu hak kazandıktan sonra ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeler nelerdir ?
Cevap: Müracaat gününden itibaren altmış günlük süre içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

  1. Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı  örneğini, Şirket/tüzel kişilik  olarak yaptıysanız ; Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, ( şirketin amaç ve konusunda madencilik yapabilir ibaresinin bulunması gerekmektedir.)
  2. b) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Bağlı olduğunuz vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi,

c) Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ; Onaylı imza sirkülerinizi, Şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ; Yönetimin onaylı imza sirkülerini,
d) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen (2011yılı için 586,10 TL) yıllık arama ruhsat/sertifika harcının yatırıldığına dair makbuzu 
e-Ruhsat teminatını yatırdığınıza dair banka dekontunu,(müracaatınızın sonucu ile birlikte miktarı bildirilecektir)
            f)-Ön inceleme raporu,
            g)-Maden arama projesi, 
      h)-Mali yeterlilik belgeleri
Teminatın ilgili hesaba başka bankalardan EFT ile yatırılması durumunda, yatırılan teminatın ilgili hesaba geçtiğinin Mali İşler Şube Müdürlüğüne teyit ettirilip onaylanması gerekmektedir.

Ruhsat teminatının Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili veya Devlet Bonosu olması durumunda, ilgili belge Mali İşler Şube Müdürlüğünde onaylattırılacak ve Şubece onaylanan sureti verilecektir.

Soru: Teminat nasıl hesaplanır ve nereye yatırılır?
Cevap: Ruhsat alanı ile yıllık ruhsat harcının  (%1) çarpılarak bulunur. Hesaplama sonucu ortaya çıkan miktar yıllık ruhsat harcından az olamaz. Teminat Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde açılan 00158007287989343 no’lu hesaba yatırılır.

Soru: Müracaat sırasında verilecek Ruhsat Harcı nereye yatırılır?
Cevap: ilk Müracaat sırasında yatırılması gereken harçlar Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesine, ruhsat düzenlendikten sonraki yıllık ruhsat harçları ise  bağlı olunan  vergi dairesine yatırılacaktır.

 Soru: İki aylık sürenin sonunda güncel birim fiyatlardan eksik harç ve teminat yatırılırsa müracaat kabul edilir mi?
Cevap: müracaat günüden itibaren iki aylık süre içerisinde harç ve teminattaki eksiklik farkları tamamlanabilir. İki aylık sürenin sonunda harç ve teminattaki eksiklik farklarının tamamlanması halinde müracaat iptal edilir.  Bununla birlikte iki aylık süre içerisinde harç ve teminatın tam olarak yatırılmasına rağmen bu süre içerisinde Genel Müdürlüğümüze dekontların verilmemesi halinde de müracaat  iptal edilir.

Soru: Müracaatımı vekil aracılığı ile yapabilir miyim?
Cevap: Müracaatların vekil vasıtası kanalıyla yapılması durumunda vekaletname  ve vekilin imza sirküsünün  aslının verilmesi gereklidir.

Soru: Ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeleri verdikten sonra ruhsatım/sertifikam ne zaman düzenlenecektir? 
Cevap: Evrakların tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği günü takip eden ilk iş gününde  arama ruhsatı/sertifikası verilir.

Soru: Gerekli evrakları süresi içinde veremezsem ne olur?
Cevap: Müracaatınız iptal edilir ve müracaat edilen alan 60 gün sonunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın müracaat alanı aramalara yeniden açılır.

Soru: I b ve II (a) Grubu ruhsat müracaat nasıl yapılır?
Cevap: I b ve II (a) Grubu müracaatlarında da EK Form 1’deki müracaat evrakı diğer müracaatlardan farklı olarak doğrudan işletme ruhsatı talep edilir. 

Soru: İlk müracaat sonrasında hak sahibine tanınan iki aylık sürede yapılacak işlemler nelerdir?
Cevap: İlk müracaat sonrasına hak sahibine tanınan iki aylık sürede maden arama ruhsat harç ve teminatları yatırılarak, ön inceleme raporu ve mali yeterliliği içeren maden arama projesi yönetmelikte belirtilen hususlara uygun bir şekilde hazırlanır, müracaat evrak ekleri tamamlanarak arama ruhsatı almak üzere kurumumuza başvuruda bulunulur.

Soru: Ön İnceleme Raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Aranacak madenin grubu ve cinsi açıkça belirtilmelidir. Madenin grubu ve adı belirtilmemiş ise müracaat reddedilir.

Soru: Ön inceleme raporu uygun bulunmazsa telafisi mümkün mü?
Cevap: Eğer iki aylık rezervasyon süresi dolmuş ise ön inceleme raporu uygun bulunmadığı takdirde müracaat kabul edilmez.

Soru: Mali Yeterlilik nedir? Hangi belgeler mali yeterlilik için kabul edilmektedir?
Cevap: Mali yeterlilik, ruhsat müracaatında bulunulabilmesi için gerekli olan ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2’deki tabloda belirtilen miktardaki menkul ve/veya gayrimenkuldür. Gerçek ve tüzel kişiler EK-2’de belirtilen mali yeterlilik tutarındaki varlıklarına dair gayrimenkulleri ve menkullerini;  banka mevduat bilgisi, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları, iş makineleri ve taşıt araçları gibi değerleri ile belgelemek zorundadır.
 Gerçek ve tüzel kişiler gayrimenkullerini belediye emlak vergi değerleri, iş makineleri ve taşıt araçlarının kasko değerleri, hisse senedi ve sermaye piyasası araçları ile özkaynak veya özkaynaktaki ortaklık payını ise yeminli mali müşavir onayı ile ortaklık payına karşılık gelen değeri belgelemek durumundadır.

Soru: Mali Yeterlilik belgeleri ne kadar süre ile ve hangi şartlarda geçerlidir?
Cevap: Mali yeterlilik belgesi, belgenin düzenlediği tarihten itibaren zaman olarak altı (6) ay süreyle,  mali yeterlilikte bildirilen mali tutarın yeni müracaatlara için de  yeterli olduğu sürece geçerlidir.

Soru: Mali yeterlilik belgelerinde belirtilen miktar EK-2’deki asgari miktarı karşılamıyorsa müracaat  kabul edilir mi?
Cevap: Mali yeterlilik belgeleri ilgili maden grubu için belirtilen asgari miktarları karşılamak zorundadır. Belirtilen asgari miktarın karşılanmaması durumunda müracaat iptal edilir.

Soru: Mühendisin oda sicil belgesi yok ise maden arama projesi kabul edilir mi?
Cevap: Projeyi imzalayan mühendisin oda sicil kayıt belgesi projeyle birlikte verilmesi zorunludur.

Soru: IV grup müracaat üzerine III. Grup müracaat yapılabilir mi?
Cevap: III. ve IV. Grup ruhsatlara üst üste müracaat yapılabilir. Müracaat işletme izni dışında kalan alana hak sağlar.

 
  NOT
Müracaat yapılmadan önce; müracaat edilecek alanın müracaat edilecek gruba müsait olup olmadığına dair İlk Müracaat Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgi Döküm servisinde sorgulama (aramalara açık / kapalı) yaptırıldıktan sonra  müracaatın yapılması tavsiye edilir.
Sorgulama için 2012 yılı için Koordinatlı alan veya 1/25.000 lik paftaya ait bilgi dökiimü alan veya pafta başına 60,00-TL ( ilk beş saha için) + (başka her fazla saha için 12,00-TL), Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde açılan 00158007287989352 no’lu hesaba Devletin bütçesine aktarılmak üzere yatırılması zorunludur.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 5.430.657

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi