Misyon ve Vizyon

Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler

MİSYON

Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi dünyadaki tüm ülkelerce bilinmektedir. Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsanlar ilk çağlardan itibaren madencilik faaliyetleri ile madenlerden yararlanmaya başlamışlar, bu faaliyetlerin sonucunda da medeniyetlerin doğuşunu sağlamışlardır.

Maden kaynaklarının insan ve toplum yaşamında vazgeçilmez önemini kavrayan ülkeler, bir yandan bilinen doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme yoluna giderken, diğer bir yandan yeni doğal kaynak arayışı için yoğun bir çabanın içine girmişlerdir.

MTA Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda önceliklerini yenileyerek hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz coğrafyasının jeolojik yapısı ve buna bağlı olarak yeraltı kaynakları potansiyeli MTA tarafından yapılan arama ve araştırmalarla ortaya konmakta ve böylece ülkemizde madenlere dayalı sanayilerin kurulması ve geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu itibarla MTA yaptığı hizmetlerle yurt dışındaki benzeri kuruluşlar arasında da saygın bir yere sahiptir.

Ülkemiz Ulusal araştırma kurumu olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu gereği ülkemiz madencilik sektörü ile yerbilimleri alanında bilgi ve belgeye gereksinim duyan herkese bu bilgileri üretmek ve aktarmak şeklinde bir misyonu üstlenmiştir. MTA yurt genelinde arama ve araştırma çalışmaları sonucunda elde ettiği ve ürettiği verileri; haritalar, sondaj karotları, raporlar, süreli ve süresiz yayınlar halinde arşivlerinde, kütüphanesinde ve coğrafi bilgi sistemi ünitesinde bilgisayar ortamında biriktirerek ve yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bu bilgi ve veri üretimiyle Genel Müdürlüğümüz, ilgili tüm sektörlere gerekli altyapı hizmetini vererek, daha doğru ve ekonomik bir şekilde doğal kaynaklarımızın bulunabilmesi ve işletilebilmesi için daha etkili faaliyetlerin sürdürülebilmesine bilimsel destek sağlamaktadır.

VİZYON

Madencilik sektörü büyük risk taşıyan bir sektördür. Bu riskin ana nedeni aramalar sonucunda ortaya çıkarılacak varlığın nicelik ve niteliklerinin tahmin edilmesindeki teknik zorluklardır. Madencilikte büyük riskle birlikte yatırım tutarı da yüksektir. Bu riskin azaltılması, yapılacak bilimsel ve teknolojik yerbilimleri çalışmalarına bağlıdır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzün, yürüttüğü projeler ve ürettiği alt yapı bilgileriyle bu riskin azaltılması yönündeki faaliyetlerini artırarak devam ettirmesi büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan ülkemizin sahip olduğu madenlerin etkin bir biçimde işletilmesiyle yaratılan katma değerin ekonomiye kazandırılması ve yüksek ekonomik değer sağlayacak şekilde, her türlü yeraltı zenginliğinin üretilerek hizmete sunulması gerekmektedir. Maden kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanımı, bu kaynakların uç ürünlere dönüştürülmesi ve en kısa sürede üretilerek sanayiye sunulması ülkemizin ekonomisine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

Geçmişte yapılan sığ derinlik ve mostra madenciliği yerine, bu gün ikinci etap madencilik olarak tanımlayabileceğimiz derin-gömülü maden yataklarının aranmasına yönelik bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan MTA Genel Müdürlüğü, aramada karşılaşılan yüksek riskleri azaltan, bu kapsamda alt yapı bilgileri üreten bir kurum olup, arama faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmektedir.

MTA'nın ülkemizin jeolojik araştırma kurumu olarak yapılanmasının yanı sıra, giderek artan hammadde ihtiyacımızın yerli kaynaklardan sağlanması, bu amaçla da yeraltı kaynaklarımızın aranıp bulunmasına yönelik çalışmaların günümüz koşullarına uygun şartlarda ve ileri teknolojileri kullanarak yapılması gerektiği malumdur. Buna ilaveten MTA Genel Müdürlüğü yurtdışında arama ve araştırma faaliyetleri yaparak ülkemizin ihtiyacı olan hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamayı bu amaç doğrultusunda da gerekli düzenlemeleri yaparak yürütmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hammadde tedarik stratejisine katkı sağlamak amacıyla başta çevre ülkelerde ve kıtalarda olmak üzere yurt dışında arama, proje geliştirme ve yatırım konularında iş birliği yapılacaktır. MTA yerbilimlerinde sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi yurtdışında faaliyet gösterecek yerli firmalara da ücreti karşılığı danışmanlık yaparak yol göstermeye de çalışacaktır.

İLKE VE DEĞERLER

Değerler birey veya kurum olarak varmak istediğimiz hedefe ulaşmak için bizi yönlendiren sosyal ilkelerdir. Kurum değerleri, çalışanların kurum hakkındaki duygu ve inançlarını yansıtır; kurumun hizmet alanları, paydaşları ve çalışanları arasındaki ilişkileri belirler, misyon ve vizyonu şekillendirir. 

MTA, kurumsal değerleri çerçevesinde, bilimsellik ve araştırmacılığı temel alarak, ileri teknolojilerle sektörde rehberlik yapmayı ve bilimsel gelişime katkıda bulunmayı hedefler. Hizmet üretirken toplum yararını ön planda tutarak, iş birlikleri ve takım çalışmalarına önem verir.

Geniş katılımlı grup çalışmaları ile belirlenen MTA' nın değerleri aşağıda yer almaktadır:

SAYGIN VE GÜVENİLİR
 • Zamanında ve nitelikli hizmet sunmak,
 • Dünyaca tanınan saygın bir marka olmak,
 • Hesap verebilir olmak,
 • Kalite standartlarında olmak.
AKILCI/BİLİMSEL
 • İleri teknolojiler kullanarak sektörde öncü olmak,
 • Disiplinler arası çalışma anlayışına sahip olmak,
 • Bilimsel gelişime katkıda bulunmak.
ERİŞİLEBİLİR
 • Sunulan hizmetlere kolay, doğru ve hızlı erişim sağlamak,
 • Kurum içi bilgi erişebilirliğine sahip olmak.
ÖNCÜ VE YÖNLENDİRİCİ
 • Maden aramacılığında öncü olmak,
 • Ülkemizde ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesine sahip olmak,
 • Bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile yönlendirici olmak.
Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi