ÇALIŞMA ESASLARI

MTA Genel Müdürlüğü, madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini de sunan araştırmacı bir kuruluştur.

Ülkemizin maden ve hammadde kaynaklarını kuruluş kanununa uygun olarak araştırmak ve ekonomiye kazandırmak görevini sürdüren Genel Müdürlüğümüz arama faaliyetlerini, 3213 sayılı Maden Kanununa göre kendi ruhsat sahalarında ve talep halinde ücreti karşılığında özel ve kamuya ait ruhsatlı sahalarda yerine getirmektedir. Buna ilave olarak Maden Kanununun 18. ve 47. maddelerine göre ruhsat sahası civarında ve madencilik faaliyeti yapılabilecek alanlarda prospeksiyon yapmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz genel bütçeden verilen yatırım ödeneği ile Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teşkilatı'nca onaylanan "Yatırım ve İş Programı"na uygun olarak ülke genelinde çeşitli yörelerde mahallen arazi kamp yerleri açarak, işçi ve ekipmanlarının bir kısmını da bu yörelerden sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüz 13 Daire Başkanlığı ve 12 Bölge Müdürlüğü ile yurt genelinde toplam 3639 personelle hizmet vermektedir.

Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını; Maden Arama Projeleri, jeoloji, jeofizik haritaları ve Bilimsel Araştırmalar, Harita Envanter ve Veri Bankaları, Hidrojeoloji Etütleri, Jeotermal Etütler, Jeokimya, Yerkabuğu araştırmaları, Deniz ve Çevre Araştırmaları, Diri Fay Sismotektonik Etütleri, Metropolitan Alanların Jeoloji Etütleri, Tip Mukaveleli Etütler ve Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi, Sondaj Karot Bankası Araştırmaları, Laboratuvar ve Teknolojik Araştırmalar ile ilgili Bilimsel Etütler, Ücretli İşler, Yurtiçi ve Uluslararası Teknik İşbirliği Projeleri konularına ağırlık vererek yürütmektedir.


Bu temel konu ve alanlara yönelik olarak:

JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI

 • Değişik ölçekli Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Tektonik, Jeomorfoloji, Kentleşme ve Altyapı, Doğal Afet Haritaları yapım çalışmaları
 • Uzaktan Algılama Araştırmaları,

MADEN ARAMALARI

 • Metalik Maden Aramaları
 • Endüstriyel Hammadde Aramaları
 • Enerji Hammaddeleri Aramaları
 • Jeotermal Enerji Aramaları

JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI

 • Maden Aramaları, Jeotermal Enerji ve Yeraltı Suyu Araştırmaları, Kabuk Yapısı Araştırmaları gibi konularda Jeoelektrik, Sismik, Manyetik ve Gravimetrik Etütler ve Kuyu Ölçümleri
 • Değişik ölçeklerde Jeofizik Harita yapım çalışmaları

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ

 • Mali ve Ekonomik Değerlendirme
 • Rezerv Hesapları
 • Maden İşletme Projeleri

JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

 • Şev Stabilitesi
 • Zemin Araştırmaları

TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI

 • Malzeme Araştırmaları
 • Cevher Zenginleştirme
 • Teknolojik Problemlerin Çözümü gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

DENİZ VE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

 • Deniz Alanlarımızda Yerbilim Kapsamlı Araştırmalar Yapmak
 • Kıyı-deniz Alanlarına İlişkin Yerbilimleri Kapsamlı Bilgi ve Alt Yapı Hizmetleri Üretmek
Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi