Adıyaman

Adıyaman İlinin Jeolojisi

Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı'nın önünde yer alan Adıyaman İli çevresinde allokton birimler ile Arap Platform Çökelleri bulunmaktadır. Adıyaman’ın kuzeyinde bindirme kuşağı boyunca Üst Kretase'de bölgeye yerleşmiş allokton birimler olan Koçali ve Karadut Karmaşıkları yer almaktadır.
Üst Jura-Alt Kretase yaşlı peridotit, harzburjit, lerzolit, serpantin, bazalt ve pelajik kireçtaşlarından oluşan Koçali Karmaşığı, Senomaniyen-Santoniyen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, killi kireçtaşı, şeyl, çörtlü kireçtaşı ve silisifiye kireçtaşlarından oluşan Karadut Karmaşığı ve üzerine diskordan olarak Tersiyer yaşlı Arap Platform Çökelleri gelmektedir.
Arap Platform Çökelleri; Üst Kretase-Paleosen yaşlı killi kireçtaşı, kumtaşı, şeyl ve kiltaşlarından oluşan Besni formasyonu, Alt Eosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşlarından oluşan Gercüş Formasyonu, Alt-Orta Eosen yaşlı dolomitik ve çörtlü kireçtaşlarından oluşan Hoya-Kavalköy Formasyonu, Orta Eosen yaşlı tebeşirli kireçtaşlarından oluşan Gaziantep Formasyonu, Alt Miyosen yaşlı resifal kireçtaşlarından oluşan Fırat Formasyonu ile kaba kırıntılı karasal çökellerden oluşan Adıyaman (Şelmo) Formasyonu yer alır.

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi