Maden Envanteri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MADEN ENVANTERİ

1-) DİYARBAKIR İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI 

DİYARBAKIR İLİ MADEN ENVANTERİ

İLÇESİ

MADEN ADI

 POTANSİYELİ

ÇERMİK

BAKIR
MERMER
KAPLICA

1000 TON
3 MİLYON m3
20 LT/SN

ÇINAR

FOSFAT

20 MİLYON TON

ÇÜNGÜŞ

KROM
MERMER

100 TON
3 MİLYON m3

DİCLE

KURŞUN-ÇİNKO
BARİT

43 BİN TON
3 BİN TON

ERGANİ

KROM
KİREÇTAŞI
KİL

140 BİN TON
470 MİLYON TON
60 BİN TON

HAZRO

MERMER
KÖMÜR

3 MİLYON m3
2 MİLYON TON

HANİ

MERMER

3 MİLYON m3

LİCE

TUĞLA-KİREMİT
MERMER

3 MİLYON TON
3 MİLYON m3

KULP

DEMİR
MERMER

260 BİN TON
3 MİLYON m3

SİLVAN

MERMER

3 MİLYON m3

TPAO, PERENCO ve ALAADDİN EAST Firmalarına ait Merkez, Dicle, Eğil, Hani ve Kocaköy İlçelerinde çok sayıda Petrol Kuyusu bulunmaktadır.

1. Demir (-Kulp-Koçkan Sahası -)

Sahada kuzeyden güneye doğru Torid kuşağı, otokton kıvrım  kuşağı olmak üzere 2 tektonik birlikle bunlar arsında kabaca KB - GD gidişli şaryajlarla sınırlanan renkli karışık kuşağı vardır. Bu tektonik birlikler aynı zamanda ayrı kaya toplulukları içerir.
Torid kuşağı kaynakları başlıca birimleri gnays, mikaşist, kuvarsit ve bunları kesen asit manyetitleridir.
Gnayslar; Sahada  siyah, kahverengimsi, gri renklerde görülmekte olup alterasyon yüzeyleri sarımsı kahverenklerdedir.
Mikaşistler; Sahanın büyük kısmında yüzeylenmektedir. Çok alterasyona maruz kalmaları ve boyanmaları nedeniyle ilkel renklerini kaybederler. Çoğunlukla sarı kahverengine muhtelif tonlarında görülürler.
Kuvarsitler; Çok kırık ve çatlaklı, yer yer faylanmalara maruz kalan kuvarsitler süt beyazından gri beyaza kadar değişen renklerle görünüm arz ederler.
Renkli karışık kuşağı kayaları ise serpantinit, dünit gibi litolojik birimlerin yüzeylenmektedir. Otokton kıvrım kuşağı kayaları ise kum taşı, kil taşı birimleridir.

           Görünür + Muhtemel Rezerv : 250.572 ton

2. Bakır (-Çermik-Mahmudan Köyü Zuhurları -)

Çalışma sahasında en eski formasyonlar metamorfik karakterli paleozoik oluşumlardır. Bunların üzerinde diskordan olarak Üst kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar bulunur. Paleozoik seriler yer yer ofiyolitik kayaçlar üzerine itilmiştir.
Paleozoyik yaşlı oluşumlar: Permiyen veya Permiyen öncesi yaşlı metamorfik serilerdir. Bunlar kuvarsit, kalkşist, kuvars serizit şist, biyotit, muskovit şist (gnays) ve bunların üzerine gelen mermer veya yar mermerlerden oluşmamaktadır. Bu nedenle paleozoik seriyi altta kuvarsit ve kristalin şistler, onun üzerinede mermerler olarak ikiye ayırabiliriz.   
Mesozoik-Senozoik yaşlı oluşumlar: Çökeller az bir yer kaplarlar.
Üst kretase-Alt Eosen yaşlı seriler: Midye köyü güneyinde fliş fasiyesinde çökelen sedimanlar; Çamur taşı, kiltaşı, marn, killi kireçtaşıdır. Tenör Yüksek , Rezerv Küçük

3. Kurşun-Çinko (-Dicle Yatakları-)

Etüd sahasında, antiklinal çekirdeklerinde serpantinler görülür (Richard, 1976 ). Serpantinlerin Üst Kretase yaşında olduğu kabul edilir. Serpantinler üzerine uyumsuz olarak gelen paleosen yaşlı antak formasyonu tuğla kırmızısı mor rengi ile temsil olunur. Antak Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak oturan Midyat formasyonu geniş bir alan kaplar. Hemen hemen inceleme alanında Midyat formasyonu daima Antak formasyonu'nun üzerinde izlenir. Sahadan Antak ve Midyat formasyonlarını genellikle kendilerinden genç olan Lice formasyonu üzerine kuzeyden itilmiş olarak görülmektedir. Bunun sonucu olarakta Lice formasyonu, adı geçen formasyonlarla örtülmüştür. Bölgede oldukça karışık bir yapı vardır. Kuzeyde Karabegan nahiyesinden geçen belirli bir bindirme izlenir. Burada kretase, miyosen yaşlı genç fliş çökeleri üzerine bindirmiştir. Saha güneyde oldukça güzel görünen ekaylanmalar vardır. Bu ekaylarda Antak ve Midyat formasyonları genç miyosen fliş çökelleri üzerine bindirmiştir. Bazı yerlerde Midyat Formasyonu kendi arasında ekaylanmalar gösterir

4. Krom (- Ergani-Kündikan Zuhuru-)

Yatak ve çevresinin jeolojisi : Saha şistli kiltaşları ve serpantinlerden ibarettir. Cevher yatağı serpantinler içinde yer alır.
Cevher mineralleri ve parajenez: Kromit esas minerallerdir.
Yatak özellikleri ve cevher yüzeylenmeleri : Cevher kütlesi adese (mercek) ve serpintin halindedir. Boyutları 5-10 m. kadar cevherleşmeyi tektonizma kontrol eder.

Cevher Çıkabilecek Rezerv              : 4.300 ton
Toplam Rezerv                                   : 138.000 ton

Çüngüş-Mecvadere Civarı Kromit Zuhurları

Prospeksiyon sahamız Hazar gölü güneyinde kalan küçük bir peridotit masifi içerisinde bulunmaktadır.
Çevrede metamorfik kayaçlar, özellikle mikaşistler ve yer yer kristalize kireçtaşları bulunmaktadır. Peridotit masifi içerisinde ise hakim litoloji çeşidi harzburjittir. Bazı kısımlarda dünit ve çok az miktarda da piroksenit görülmektedir. Masifin tamamı tektonizmadan etkilenmiş ( çeşitli derecelerde ) ve serpantinleşme görülmektedir. Bilhassa fay zonlarında serpantinleşme ileri derecededir. İlksel yapılar çok az muhafaza edilmiştir. Serpantinleşme ve ezik zonlar kromit taneleri diğer taraftan fazladır. (%2-4 kadar). Dünitik kısımlarda bu nispet % 3-5 kadardır.

Görünür Rezerv      : 1 Numaralı Mostra  : 18 ton        
2 Numaralı Mostra  : 38 ton
3 Numaralı Mostra  : 40 ton

5. Mika (- Çermik Sahası -)

Üniteler genel olarak Eosen yaşlı karışık seri ile üzerine gelen miyosene ait kalkerlerden ibarettir. Bu seriler S'de Pleistosen ve Holosen yaşlı eski ve yeni alüvyonlarla örtülmüşlerdir.
Bölge W ve S'de Üst Kretase yaşlı fliş serileri ile SE ve E'de ise Pilokuvaterner ve Holosen yaşlı alüvyon gereçleri ile çevrilidir.

6. Taşkömürü (- Hazro-Dadaş Oluşumları-)

Yatak Hazro Antiklinalinde yüzeylenmiştir. Antiklinal, geniş bir Tersiyer sahası ortasında yer alan ve Devoniyene kadar mostra veren yaşlı formasyonların oval şekilde kubbelenmesiyle oluşmuştur.
Çevrede Devoniyen yaşlı Dadaş Formasyonu şeyl-metakumtaşı ve silttaşı ardalanması şeklindedir. Permiyen yaşlı Hazro formasyonu çapraz tabakalı ince taneli petrol içerikli kumtaşları, kiltaşı, silttaşı, kireçtaşı şeklinde izlenir. Üst kısımlarında kömür oluşumları  yer alır. Permiyen yaşlı Gomanibrik formasyonu kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, marn ve ara seviyeler halinde kireç taşları olarak devam eder.Triyas yaşlı Uludere Formasyonu, kumtaşı siltli kiltaşı silttaşlarıyla başlar. Sert kireçtaşları ile ardalanmalı izlenir. Jura kretase yaşlı Mardin formasyonu kireçtaşları ve üzerine alt Eosen yaşlı Gercüş formasyonu ve en üstte kanatlarda Midyat orta Eosen Formasyonu yer alır. Kömüre Permiyen yaşlı serilerde rastlanır.

Görünür Rezerv                    : 12.500 ton
Muhtemel Rezerv                  : 400 ton
Mümkün Rezerv                    : 1.800.000 ton

7. Mermer (-Ergani Salihli Mermer Oluşumu-)

Bölgede en yaşlı birim jura-kretase yaşlı kireçtaşlarıdır. Diyabaz, Serpantin, Gabro, Dolenit, Peridotit grubu ultrabazik kayaçlar jura-kretase yaşlı kireçtaşları üzerinde görünür. Bu yeşil kayaçlar üzerinde Üst Kretase ve Alt Eosen yaşlı volkanit arakatkılı bol fosilli fliş serisi gelir. Fliş bir taban çakıltaşıyla başlar kumtaşı, çakıltaşı, kiltaşı killi kumlu kireçtaşı radyolarit ve plaket kireçtaşlarının ardalanmasıyla devam eder.
Spilitik arakatkılı olan bu çökeller yer yer diyorit gabro daykları ile kesilmiştir. Bu nummulites fosilli Alt Eosen yaşlı kireçtaşları üzerine uygulanarak orta Eosen yaşlı plaket kireçtaşları gelir.
Alt Miyosen orta Eosen üzerine uyumsuz olarak oturan kil fosilli kireçtaşlarıyla başlar. Pliyosen, Miyosen çökelleri üzerine uyumsuz olarak iri elemanlı, gevşek çimentolu çakıl taşı ve kum taşı seviyeleri gelir.
Kuvatenler eski ve yeni alüvyonlarla temsil edilirler. Bölgede Karacadağ volkanizmasının ürünü olan bazalt ve bazaltik materyalleri çok geniş alanlara yayılır. Volkanizma üst Pliosende başlamış olup kuvaternerde devam etmiştir.

Görünür Rezerv                     : 3.240.000 m3

Çermik-Petekkaya Mermer Oluşumları


Bölgede hakim kaya topluluğu Orta Eosen yaşlı Midyat kireçtaşlarıdır. Bol nummulites fosilli kalkerller plaketli ve tebeşirli kısımlar içermekte olup masif olan kısımları fazla kalınlık arz etmezler. Tektonik kuşağa yakınlıkları sebebi ile bol eklem ve çatlak yüzeylere sahiptirler. Üzerlerine Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu gelmekte olup kil - çakıl ve kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır.

Hazro-Zogbirim Mermer Oluşumları


Bölge tamamıyla Orta Eosenin plaketli kalkerleri üzerine gelmiş Alt Miyosen yaşlı Fırat kalkerlerinden oluşmaktadır. Yatay tabakalanma gösteren Fırat kireçtaşları yer yer yağmur aşamasına maruz kalmış şekiller arz etmekte olup üstüne Üst Miyosen yaşlı Şelmo Formasyonu gelmektedir.

Hani-Koki Mermer Oluşumları 

Bölgede en üstte Üst Miyosen yaşlı bol çapraz tabakalı kum taşı ve çakıltaşlarından oluşan Şelmo Formasyonu bulunmaktadır. Altında Alt Miyosen yaşlı Fırat kireçtaşları gelmekte olup kalınlıkla 20 -30 metre civarındadır. En altta nummulites fosilli, tebeşirli ve plaketli Orta Eosen yaşlı Midyat kalkerleri bulunmaktadır. Mermer olarak sert Alt Miyosen yaşlı Fırat kireçtaşlarından üretim yapılmaktadır.

8. Barit ve Baryum (-Dicle Zuhurları ve Mineralleri-)


         Barite magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların bulunduğu bölgelerde rastlanmaktadır.
Barit, Baryum'un doğadaki en yaygın cevher mineralleridir. Saf Barit % 58.8 Ba içerir. Genellikle kuvars, çört, jasper, kalsit dolomit, siderit, rodokrasit, sölestin, florit, çeşitli sülfit mineralleri ve demirli killer içinde barit minerallerine rastlanır.
Prospeksiyon sahasında Eosen tortul oluşumları ile büyük olasılıkla Kretase yaşlı Serpantinler yer almaktadır. Ayrıca yer yer izlenen alüvyonlar geniş alanlar kaplamaktadır.

Sıcak Su (-Çermik Kaplıcası-)


         Sahanın topografik yapısı jeolojisi ile sıkı bağlantılıdır. Fliş (kil, mam, radyolarit münavebesi) formasyonları genellikle yumuşak eğimli yamaçlar meydana getirirken, kalın kalker tabakaları bölgede yüksek falezler görüşünü arz etmektedir. Yer yer görülen heyelanlar, yumuşak fliş formasyonları içinde görülmektedir. Serpantinler iç ve dış etkenlerle erozyonu kalan bir kayaç olduğundan genellikle Fliş tabakalarının meydana getirdiği topografik eğime uymaktadır. Yüksek tepeleri genellikle kalkerler meydana getirmektedir.

           

Bölgede görülen en eski formasyonlar Kretase yaşlı serpantinler ve yer yer görülen kırmızımtırak kalkerlerdir. Bunların üzerine diskordan olarak muhtemel Paleosen ve Miyosen flişi gelmektedir. Paleosen - Miyosen formasyonlarının ayırımı oldukça güçtür. Flişler ( genlikle mam,, gre, radyolarit, kumlu kalker münavebesi) ara tabakası yapan kalın kalkerler mevcuttur. Alt Miyosen Formasyonlarının detaylı ayrımında bu kalın kalkerlerden faydalanılmıştır.

Pomza (- Ovabağ Pomza Ocakları-)

  Saha kuvaterner yaşlı Karacadağ volkanikleri ile kaplıdır. Bazalt ve piroklastlardan oluşan Volkanizma oldukça geniş alanlara yayılmıştır. Üç evrede akan bazaltların en yaşlı olanları Diyarbakır yakın çevresinde yüzeylenmiş olup, iyi toprak yapısına sahiptir. İkinci evre Karacadağ'ın ana kütlesi çevresinde olup en genç olanları ise ovabağ ilçesi civarlarındadır.

            Ovabağ ilçe sınırları dahilindeki kırmızı tepe olarak anılan saha Volkanizmanın piroklastları olarak kabul edilen ve çıkış yerlerine tekabül eden bazaltik pomzalar ile temsil edilmektedir. Kırmızımsı ve siyah renkli bu cüruflar bol Alüminyum içermeleri ve yoğunluklarının düşüklüğü sebebiyle Çimento fabrikalarında tras malzemesi olarak kullanılmaktadır.

2-) MARDİN İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI

1. Tuğla-Kiremit Hammaddesi

     
Mardin'in 10 km doğusundan başlayarak batı istikametinde 60 km' ye kadar uzanan Kretase kalkerleri, tabanda kaide konglemerası ile başlar. Yukarıya doğru tedricen mam ve kalkerlere dönüşür.

Kretase - Paleosen   : Mardin Kalesi'nin kuzeyinde, Tıroniyen kalkerleri üzerine konkardan olarak gelen Kretase_Paleosen Formasyonu, genellikle mamlı kalker, mam ve mamlı kil mitolojisine sahiptir.
Lütesien                   : Paleosen marnları üzerine konkardan olarak yer alan bu ünite kalkerlerle temsil edilir.
Miyosen                    : Lütesiyen kalkerleri üzerine diskordansla gelen Burdigaliyen kalkerleri Mardin havzasının büyük bir bölümünü kapsar.
Alüvyon                     : Mardin'den güneyde Suriye sınırına kadar uzanan Mardin Ovası, Miyosen kalkerlerinin aflorman verdikleri kesimler dışında alüvyonlarla örtülüdür.
Görünür Rezerv       : 2 - 3 Milyon Ton

2. Fosfat ( Derik-Taşıt Oluşumları )

       Sahadaki Kretase sedimanlarının altında Paleozoik ve Prepaleozoik sahrelerinden müteşekkil kalın bir seri yer almaktadır. Bu iki ünite arasında çok tesirli bir köşeli diskordansla temayüz eden geniş bir sedimantasyon boşluğu vardır. Dar etüd sahası için Derik volkanitleri, andezitler ve felsit porfinler Kretase sedimanlarının tabanını teşkil etmektedir. Bu sahrelerin yaşı Pre ile Alt KAmbrien'dir. Kretase devri, Albiyen - Aptiyenile trangresyon arz etmiştir ve Meastrihtiyene kadar uzanmaktır.
Kretase devri denizi Aptiyen - Albiyen' de varistik veya daha eski ihtivalanma arz eden Paleozoik ile Prepaleozoikin üzerine trangre olmuştur.
Fosforit muhtevası Üst Kretase (Turoninen) mensup olan Taşıt ünitesinin marnlı kalkerleri içinde glokofan ve illit halinde bulunmaktadır.

          Mümkün Rezerv            : 76 Milyon Ton

Mazıdağı-Batı Kasrik Oluşumları

       Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Fosfat provensinin bir bölümünün yer aldığı bu bölge, prepaleozoikten Kuvarternere kadar değişik formasyonlar temsil etmektedir. Prepaleozoikte görülen formasyonlar; Derik formasyonu kırmızı, ince, kumtası serisi Koruk Formasyonu kireçtası ve dolomitik kireç tasları ile, Sosink Formasyonu marn, kum tası ve şeyllerle,  Bedinana Formasyonu ince plastik marnlar ile temsil edilir.
Mesozoikte görülen Formasyonlar; bölgede Kretase ile temsil olunan Mesozoik serileri 20-40 derece ile yöreye eğimli olan alttaki prepaleozoik serileri üzerinde trangresif ve diskordan olarak yer almaktadır. Mesozoik; Areban, Sehsul, Derdere, Karababa-Derdere, Kasrık Karabugruz, Germav, Taşıt, Becirman ve Midyat Formasyonuyla tamamlanır.

           Sahanın Rezervi      :   40 Milyon Ton           

Sıcak Su Dargeçit (Ilısu ) Kaplıcası

      Bölgede en yaşlı kayaç birimi Kretase yaşlı Germav formasyonudur. Kil ve marndan oluşan birimin üstüne Alt Paleosen yaşlı Gercüş formasyonu gelmektedir. Karasal ortamı temsil eden ve çakıl taşlarından oluşan bu birimin üstünde Orta Eosen yaşlı Midyat kireçtaşları bulunmaktadır. Tüm bunların üzerine ise yaşlı Karacadağ bazaltları gelmektedir.

3-)SİİRT İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI

1.Krom ( Baykan - Büzügan Zuhurları )

        Kayaç birimleri Alp Orojenezinden etkilenmiş ve karmaşık bir durum kazanmışlardır. Tektonik deformasyon ve çökelme ortamındaki çekim kaymaları (gravity slinding) ile kaotik bir durum kazanan kayaç birimleri, tektono-stratigrafik birimler olarak adlandırılmıştır. Bu kayaç birimleri ofiyolitik karmaşık melanj, allokton sedimanter bloklar ve allokton metamorfik bloklar olarak sınıflandırılmıştır.
Ultrabazik Kayaçlar, Peridotit ve serpantitlerden ibarettir. Serpantinleşme derecesi tektonik deformasyon şiddetine göre değişmektedir. Bu kayaçların, diğer kayaçlara olan dokanakları mekaniktir.
Bazik kayaçlardan gabrolar altere olmuştur. Magmatik bantlama içerirler. Diyabazlar genellikle dayıklar şeklinde olup, "tespih taneleri" şeklinde dağınık durumdadırlar.
Kromit zuhurları düzensiz mercekler şeklindedir. Kromit bantlamaları ile peridotit bantlamaları arasında uyumsuzluk yoktur.

          Muhtemel Rezerv      : 2.560 Ton

2.Bakır ( Şirvan - Madenköy Zuhurları)

        Bölgede en yaşlı kayaç birimlerini kuzeyden güneye doğru Senozoik yaşlı genç birimler üzerine itilmiş olan Paleozoik metamorfik şistleri; kuvaristler, rekristalize kireç taşları ve ardalanmalı izlenen kalkşistler oluşturur. Senozoik yaşlı genç birimlerden flişleri üst seviyelere doğru spilit, porfiritik spilit ve diyabazlardan oluşan Bazik volkanitler izler . Bant veya mercek şeklinde kapanımlar gösteren Nummulitli kireçtaşları, çamur taşları ve çakıl taşları bazik volkanitler içinde izlenmektedir. Birimler tümüyle diyabaz ve dasit karakterli dayklarla kesilmişlerdir. Asit volkanitler genellikle dayk, bazende püskürük karakterde kuvars albit porfirlerle ve kuvars-andezitlerdir (dasitlerdir).

            Görünür Rezerv                      : 25.42 milyon ton

3. Barit + Siderit

        Bölgede Paleozoik, Mesozoik, Senozoik'e ait Formasyonlar vardır. Formasyonlar yer yer allokton olarak yerleşmiştir. Birbirlerinin üzerine sürüklenmişlerdir.
Temelde Paleozoik yaşlı Çırrık kireçtaşı, onun üzerinde Moloto kireçtaşı Formasyonu, daha sonra Mesozoik yaşlı türü Formasyonu gelir. Sonra Senozoik yaşlı Kızılağaç Formasyonu diskordansla bu Formasyonların üzerini örter. Kızılağaç Formasyonu'nda üzeri Miyosende meydana gelen tektonik olaylar sonunda Paleozoik yaşlı kuvarsit, serizitşistler tarafından tektonik olarak örtülür.
Sahada alınan numunelerde barit, kuvars, kalkoporit, malahit, limonit, mangan, kalsit kristallerine rastlanmıştır.Bazılarında ise, milimetre boyutlarında  tipik gelen kristalleri görülmektedir.

           Sahanın Rezervi                       :  Görünür + Muhtemel Rezerv   : 288.080 ton ( Barit Cevherin )
Görünür + Muhtemel Rezerv   : 15.000.000 ton ( Siderit Cevherin )

4. Mermer ( Baykan-Girdigan)

       Baykan Karışığının Bitlis Metamorfitleri ile Arap Otoktonu arasında ve büyük bir bölümü Arap Platformu üzerinde açılan bir çanakta biriktiği tahmin edilmektedir.
Orta Eosen döneminde Bitlis Metamorfitlerinin batıya doğru uzantısı üzerinde yaygın bir trangresyon görülmektedir. Bu trangresyonla başlayıp Bitlis Metamorfitleri üzerinde çökelen birim Göncüoğlu ve Turhan tarafından Kızılağaç Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Bu Formasyon daha güneydeki Baykan Karışığı'nın üst bölümlerine denk gelir.
Bitlis Metamorfitleri kuşağının üstünde ve kuzeyinde düzenli, istifli şekilde kaba kırıntılarla başlayıp çamur taşı, kireçtaşı, andezitik kumtaşı vs. çökelirken daha güneyde Baykan Karışığı'nın geliştiği bir havzada gravite kaymalarının ve düşey hareketlerin hakim olduğu görülür. Orta Eosen sonunda bölgede yeniden bir sıkışma gerilimi olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde önce Bitlis Metamorfitleri dilimlenmeye başlamış, ardından Baykan çanağı kapanmıştır. Baykan çanağının kapanması ile bunun güneyinde devam ettiği düşünülen Ziyaret Çanağı'na Baykan Karışığı büyük kütleler halinde gravite kaymaları ile aktarılmıştır.
Oligosen ve Miyosendeki gravite kaymaları ardından bu çanak da kapanmış ve dilimlenme ile tektonik yoldan ikinci kez karışmış olması muhtemeldir.

        Görünür + Muhtemel Rezerv            : 2.600.000 m³
İşletilebilir Rezerv                            : 1.600.000 m³

5.Sıcak-Su ( Billuris Kaplıcası)

        Çalışma sahasında tabanda üst kretase yaşlı gri-yeşil renkli şeyl, marn, kumtaşı,miltaşı ardalanmasından oluşan Germay formasyonu bulunmaktadır. Sıcaksu kaynakları Botan çayı boyunca yüzeylenmekte olan faya bağlı olarak traverterlerin içinden çıkmaktadır.
Kaplıcanın bulunduğu yerde 2 ana kaynak, birkaç tane sızıntı kaynak bulunmaktadır.Sıcaklık 34,5 C, debisi  90  lt/sn dır. Su kalsiyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı termal sular sınıfına girmektedir.

6. Alçıtaşı (Kükürt) Siirt - Diyarbakır - Nusaybin Yöresi Oluşumları

        Ordovisyen-Siluriyen zamanında, Paleotetisin güney kenarı ve Arap-Afrika plakasının kuzey ucunda yer alan Doğu Anadolu, volkana platonik etkinlerde metamorfizmaya uğramıştır.
Triyas-Jura zamanında (Doğu Anadolu + Troid ) plakacığının sığ karbonat selfi tortulaşmasına sahne olduğu ve yine bu zamanda (Arap-Afrika) plakasından rifleserek ayrılmaya basladığı görülmektedir.
Alt kretase zamanında Neotetis tavanıyla açılarak Doğu Anadolu+Torid plakacığının güneyinde güney tetis, kuzeyinde kuzey tetis oluşmuştur.
Üst kretase de Kuzey tetis tamamıyla kapanmış ve Kuzey tetis okyanus kabuğu güneye doğru doğu Anadolu plakasının üzerine tamamıyla bindirerek Güney tetisin Kuzey kenarında ekaylı olistostromik melanjin tortullaşmasına yol açmıştır.
Eosen zamanında devam eden K-G sıkışması neticesi Güney tetisin kapanmaya devam etmesi ve arap-afrika plakasının kuzeye Doğu Anadolu plakacığı altına dalımı yenilenerek Maden-Çüngüş havzalarında adayayı volkanizmasının Eosen tortullarıyla ardalanmalı pilov lav ve mafik volkanizma ürünlerinin tortullaşmasıyla görülmektedir.
Üst miyosende Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Güney Tetis tamamen kapanmış ve bugünkü Akdeniz ve Basra körfezi Güney tetisin artıkları olarak kalmıştır. 

        Toplam Rezerv          :13.5 Milyon Ton Alçıtası

7. Asbest ( Baykan Oluşumları)

        Yatak ultrabazik kayaçlar içinde yer alır. Ultrabazikler serpantinit,serpantinleşmiş, peridotit, gabro, rodanjit ve lisfenitler yer alır.
Cevher minareleri ve parajenezinde ise krizotil asbest, kromit gang,damarlar, mercekler,diller şeklinde dağılmıştır. Tektonik hareketler yataklanma oluşumunda ve yayılımında başlıca rol oynamıştır. Cevherleşme hidrotermal reaksiyonlar sonucu oluşmuştur. Alterasyon olarak ultrabaziklerin serpantinleşmesi görülür. Stock-wark tipi yataklanma şeklindedir.

4-) ŞANLIURFA İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI 

1.Sıcak Su ( Yardımcı-Karaali Kaplıcaları )

        Alanda olası Üst Eosen-Alt Miyosen yaşlı Fırat Formasyonu ile bunun üzerine uyumsuz gelen pliyosen çökelleri mostra verir.Genellikle yatay konumları nedeniyle geniş alanlarda yayılım gösteren bu birimlerin daha yaşlı formasyonlarla ilişkileri haritalama alanı içinde gözlenmez.
İnceleme alanının dışında, daha önceki çalışmalarda, önce Midyat Grubu,daha  sonra değişik formasyon adlamalarıyla ayrılan Eosen-Alt Miyosen yaşlı formasyonların üst kesimini oluşturur. Fırat formasyonunun tabanı , konumu nedeniyle gözlenmez. Havzada daha önce yapılan çalışmalarda birçok araştırmacı tarafından marn ve kili kireç taşından oluşan Gaziantep formasyonunun üzerine uyumlu geldiği belirtilmiştir. Üst dokunağı pliyosen çökelleri tarafından uyumsuz örtülür.
        Pliyosen; inceleme alanının batı kesimini oluşturur. Harran ovası'nın oluşturduğu ilksel çukur alanları doldurulmuş çökellerden meydana gelmiştir. Genellikle kil,kum ve çakıltaşından oluşur. Ovada yaygın kırmızı killer ile ova kenarlarında gözlenen kireç taşı çakıllı konglomeratik oluşukların dışında yüzeyde genellikle mostrası görülmez.
        Daha önce yapılan çalışmalarda alüvyon olarak geçirilen birim, kalınlığı ve litolojisinin benzerliği nedeniyle pliyosen çökellerine büyük benzerlik gösterir. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek amacıyla pliyosen çökelleri olarak adlandırılan birimin olasılı yanal eşdeğerleri bir çok araştırmacı tarafından Adıyaman formasyonu tarafından adlandırılmıştır.

2. Pomza ( Karacadağ ( Karabahçe)-Kırmızıtepe Pomza Ocağı)

        Saha tamamıyla pleistosen yaşlı Karacadağ bazaltlarıyla kaplıdır. Siyah renkli bazalt ve kırmızımsı siyah renkli piroklastlar geniş alanlara yayılmıştır. Üç evrede akan bazaltlar 10 bin km karelik bir alan kaplamaktadır. Çıkış yerleri zamanla aşınmış kimi yerlerde ise kraterler iyi korunmuştur. En iyisi 100 bin yıla kadar çıkmaktadır.

5-) ŞIRNAK İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI

1. Asfaltit ( Silopi-Harbol Oluşumları )

         En yaşlı formasyon olarak bilinen Devoniyen. Etüd sahasının dışında kalmaktadır. Permiyen "Harbol Formasyonu" da denilmektedir. Umumiyetle kalkerlerden müteşekkil olup,bunların üst permiyenden daha yaşlı oldukları tahmin olunmaktadır. Daha üstteki Triyas "Goyan Grubu" da denilmektedir. Tabandan tavana doğru kalkerli "Mirga Mir Formasyonu","Beduh Formasyonu" bölümlerine ayrılmıştır.Triyas'ın kalınlığı ,bildirildiğine göre burada toplam olarak 325 metredir.Jura-kretesa yani,"Cudi Grubu" denilen kısım umumiyetle kalker ve dolomitlerden müteşekkildir. Asfaltit zuhuru ile ilgili olarak,en enteresan durum,Cudi Grubu denilen teşekkülün kısmen 10 metreden fazla kalınlıkta,siyah ve bitümlü bir şeyl arakatkısı ihtiva etmekte olduğu hakikatidir. Üst kretase-Paleosen "Germav Formasyonu" olarak bilinir. Bu formasyon, harbol sahasında ezik, gri ve koyu gri marnlardan müteşekkil olmak üzere Giriazman doğusunda (ekseriye yamaç molozu ile örtülü) bahçe deresinde ve silip köyü yakınlarında mostra içersine uzanmaktadır. "Cudi şaryajı" denilen bu şaryaj, Cizre'nin kuzeyindeki kasrik boğazında "Çifte saryaj" halinde başlanmaktadır.

Sahanın Rezervi         : 5-6 Milyon ton tahmin edilmektedir.         

Silopi-Üçkardeşler Oluşumları

       Bölge içinde, üst Senozoik zaman aralığında çekilmiş kayaçlar, kabaca doğu-batı  doğrultusunda uzanırlar.
Paleozoik, permiyen yaşlı kireç taşı ile temsil edilmektedir. Mesozoik, Alt- arta Triyas (Goyan grubu), üst triyas-jura-kretase (cudi grubu )yaslı kireç taşı ve Germav Formasyonu çökertilmiştir. Bu formasyon baslıca marn,killi kireştaşı ve kum tasından meydana gelir. Gerçüş formasyonu Paleosen-Alteosen yasındadır.Konglomera, kumtası, çamurtaşı kil gibi kırıntılar ile anhidrit gibi evaporitlerden oluşur. Asfaltit filoları bu formasyon içinde yer almaktadır.Midyat formasyonu üst miyosen yaşında olup, konglomera, çamurtaşı, kil ardalanmasından meydana gelir. Kuvaterner, eski alüvyon, vadi tabanındaki yeni alüvyonlar ve çoğunlukla bloklu yamaç molozu, selinti malzeme karmaşığıyla temsil edilmiştir.
Çalışma sahası kenar kıvrımları bölgesinde yer almakta olup, Arap bloğunun Anadolu levhası ile çarpışması sonunda şekillenmiştir.

      Sahanın Rezervi   : Görünür + Muhtemel Rezerv :  46.600.000 ton

           
2. Sıcak Su ( Hısta Kaplıcası )

       İnceleme alanının tabanında üst Kretase-Alt Paleosen yaşlı gri-yeşil renkli şeyl, marn,kumtaşı, çamurtaşı ardalanmasından oluşan Germav Formasyonu yer almaktadır. Bunun üzerine Paleosen-Alt  Eosen yaşlı Şarabi renkli marn, kumtaşı, konglomera ardalanmasından oluşan ve yer yer kalker bandı içeren Gerçüş formasyonu gelir. Bunun da üzerine Eosen yaşlı Midyat formasyonu ve Alüvyon gelmektedir.

6-) BİNGÖL İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI 

1. Demir ( Genç-Arduvan Zuhurları)

       Avnik'in güneydoğusunda Şeytandere ile Kızıldere civarında yer alır. Cevherleşme Amfibolitler içerisindedir. Şeytanderenin güneydoğu yakasında remobilize cevher zonları türünde bantsız cevherleşme görülmektedir. Bunlar, bantlı cevherlerin intrüzifler, tarafından asimilasyonu sonucunda geçirdikleri evrelerle oluşmuşlardır. Cevherleşme amfiboliter içerisinde yanal ve düşey geçişli zonlar şeklinde bulunur. Bu sebepten, tenörde tedricen artış ve düşüşten görülmektedir. Arduvan sahasında NE-SW doğrultusunda uzanan sağ yanal atımlı muhtemel bir fay mevcuttur. Bu fay ile cevher zonları parçalanmıştır. Şeytan dersindeki cevherli amfibol zonu yaklaşık 150m, Kızılderesindeki cevherli amfibol zonlarından N'den S'ye doğru yaklaşık 300 m, 160m, ve 240 m. uzunluğundadır.

Görünür Rezerv         : 171.907.030 ton
Muhtemel Rezerv       : 106.765.180 ton
Mümkün Rezerv         : 4.082.100 ton
Toplam Rezerv           : 282.754.310 ton

       Genç - Kelmetepe Zuhurlu

       Saha Gonaş Tepe ile Holvediyen Köyü arasında yer alır. Saha en yakın yol Arduvan - Avnik toprak yoludur. Kelme Tepe'de görülen birkaç eski çukur burada eskiden işletme yapıla geldiğini gösterir.

  Toplam Rezerv          : 6.372.535 ton.

       Genç-Gonaş Tepe Zuhuru

       Sahada açık renkli ortognays, bantlı gnays ve iri kuvarslı gnays birimleri sahanın tamamına yakın kısmı kaplamaktadır.
Bantlı gnays birimi; amfibolit gnays, arakatkı halinde şistler ve amfibolit gibi kaynakları içerir. Bu kaynaklar amfibollü cevher türünü içeren seviyelerdir. Manyetit seviyeleri bu birimdeki yapraklanma ve bantlanma ile uyumludur.
İri kuvarslı gnays birimi; amfibollü gnays ve albit gnayslarla uyumsuz olup onları kesmektedir. Porfirik dokuda genellikle cevhersizdir. Manyetitle beraber, mostralarla apatitler de görülmektedir.

 

örünür Rezerv              : 4.902.958 ton
Muhtemel Rezerv          : 12.600.000 ton

       Avnik-Koşan Zuhuru

       Bitlis Metamorfitleri Alp-Himalaya dağ dizisinin Doğu Toroslar Bölümünde yer alır. Kuzeyden genç volkanitlerle kuşatılmış olup, güneyde Melanj üzerine itilmiş olarak görülürler. Batıda Akdağlarda, doğusuna Bitlisin doğusuna kadar uzanan yaklaşık 500 km. uzunlukta, 50 km. eninde kuşak biçiminde uzanırlar. Birçok çalışmacı bunların Allakton olduğunu belirlemiş, " Bitlis metamorfitleri" adını vererek, Alt Birlik ve Üst Birlik olarak ikiye ayrılmışlardır.

Alt Birlik kayaçları ; Bu metamorfitler, Amfibollü gnayslar, bantlı gnaslar ve bunları kesen iri kuvarslı gnayslarda oluşmaktadır. Amfibollü gnayslar ve bantlı gnayslar, iri kuvarslı ve daha genç orta gnayslar tarafından kuşatılmış olarak ve çoğunlukla onlar içinde irili ufaklı adalar ve anklavlar yer alır.
Üst Birlik kayaçları ; Permiyen yaşlı mikaşist, kristalize kireçtaşları ve bunları kesen orta gnayslar, diyabaz daykı, demir cevherlerin flonlarından oluşur.
   
Görünür Rezerv                : 34.000.000 ton ( %61 Fe3 , O,%1.11P O )
Muhtemel Rezerv              :  4.400.000 ton
Mümkün Rezerv                :  6.100.000 ton
Toplam Rezerv                  : 44.500.000 ton

       Genç-Hamek Zuhuru

Avnik'in kuzeydoğusunda Dereikeşken ve Gözerek denilen yerde yer alır. Cevherli birim olan Albit gnaysları geniş alanlarda yer alır. Ancak %5-6 manyetit içerir. Bazı yerlerde primer ve Sekonder zenginleşmeler söz konusudur.
Cevherli zonlar daha çok bantlı gnayslar içinde yer alır. Kendi içinde düşey ve yanal geçişli olarak zonlara ayırmak mümkündür. Bu zonlar civarında ve bunları kesen koyu renkli diyoritik ortognayslar kontaklarında ve işlerinde kısmen bantlı, daha çok saçılmış iri taneli matrikste manyetit görülür.
   
Görünür Rezerv                     : 4.015.000 ton
Muhtemel Rezerv                   : 5.975.000 ton

2. Kurşun - Çinko ( Genç - Çoban Çeşme Kurşun - Çinko Zuhurları )

       Sahanın kuzeyinde metaformitler yer alır. Mikaşistlerle kretase birimleri arasında bu şaryaj vardır. Mikaşistler, kretase birimleri üzerine itilmişlerdir.
Ofiyolitler, metaforfitlerin altında kalmıştır. Metaforfitler kuzeyden kretase birimleri üzerine itilmişlerdir. Başlıca ofiyolitlerin litolojik üniteleri serpantin, pillov lav spilit, diyabaz, çamurtaşı ve kireç taşlarıdır. Ofiyolitler yer yer Lice Formasyonuna ve Midyat Formasyonuna bindirmişlerdir. Sahada oldukça fazla klipler görünür. Özellikle Lice Formasyonu içindeki spillitler ve Midyat kireçtaşları, adı geçen klipleri örneklemektedir. Ofiyolitler oldukça karışık şekilde arazide izlenir. Bazen çamurtaşları içinde zayıf zonlarda önemsiz miktarlarda Malahit ve Azurit görünür.
Diğer önemli bir uyumsuzlukta Antak Formasyonuyla Midyat Formasyonunun Lice Formasyonu üzerine bindirilmesidir.  

Görünebilir + Muhtemel            : 21.600 ton

3.Altın ( Kulp-Palu Altın Metalik Maden Yatakları )

       Kuzey kısmı gnays, granitik gnays ve şistlerden oluşur. Güney kısmı ise, melanj kompleksi adı verilen serpantinit, peridotit, diyabaz şeyllerden oluşur. Yörede cevher içerebilecek silisifye hidrotermal gelişler saptanmıştır.  

4. Disten ( Genç-Servi Kaynakları )

       Güneydoğu Anadolu'da Miyosen tektoniği sonucu oluşan yapısal kuşaklardan Bitlis metamorfitleri Alt birlik ve Üst birlik olarak iki kaya grubuna ayrılmıştır. Yaşları prekambriyen olarak kabul edilen Alt birlik kayaları alttan üste doğru gnays, feslik metavolkanik metatüf, bazik metavolkanik birimlerinden oluşur. Alt birlik kayaları avnik ve yayla granitoidleri tarafından kesilmiştir.
       Üst birlik kayaları; Bingöl yöresinde, Alt birlik kayaları üzerine açısal bir uyumsuzluk yüzeyi boyunca, devamlı olmayan kuvarsit ve yer yerde mikrokristalin dolomitik kireçtaşları düzeyiyle gelir. Üst birlik kayalarının yaşının Siluriyenden Kretaseye kadar değiştiği düşünülmektedir. Üst birlik kayalarının tabanını oluşturan mikaşistler, granat ve klaritoid içeren muskovit - biyotit şistlerden oluşmuştur. Mikaşist birimi üzerine diskordansla klorişist, kuvars şist, ara katkılı mermerler gelmektedir.
       İnceleme alanı güneyinde, Arap kıtasının kuzey uzantısı boyunca çökelmiş, Miyosen yaşlı fliş fasiyesinde Lice Formasyonu yer alır. Avnik ( Bingöl ) yöresinde, Bitlis masifinin metamorfik kayaları bölgesel ölçekte güneye devrik bir antiklinal oluşturur. Alt ve Üst bitlik kayaları metamorfizmanın çeşitli derecelerinden etkilenmiştir. Bitlis masifi (Avnik bölgesinde) Miyosenden sonra yaklaşık olarak yataya yakın bindirme düzlemleri boyunca Miyosen flişinin üzerine tektonik olarak taşınmıştır.

Görünür Rezerv         : 57.320 ton
Muhtemel Rezerv       : 82.260 ton
Toplam Rezerv           : 140.000 ton

5. Kaolin ( Gayt - Senuk Yaylası oluşumları )
     
       Saha Tersiyer Havzası İçerisinde yer almaktadır. Batı > Doğu Doğrultusunda genel olarak genç serilerden yaşlı serilere doğru bir geçiş görülmektedir. Mendo Köyü Batısında muhtemelen Kuvaterner yaşlı bazaltlar, Tersiyer yaşlı andezitleri örtmektedir. Tersiyer yaşlı olan ve genel olarak sahayı kaplayan andezitler, bir denizaltı erüpsiyonu neticesinde meydana gelmişler ve bilahare yükselerek sahamızda bugünkü topografyayı meydana getirmişlerdir. Genel olarak andezit yayılımı batı - doğu doğrultuludur. Andezitler ve trakit-andezitler genç tektonik hareketlerle muhtelif yönlerde çok parçalanmış durumdadırlar. Yine tektonik hareketler ile bir çok yerde diyabaz daykları görülmektedir.
       Derin vadi yamaçlarında tektonik hareketlere bağlı olarak (oluşumu hızlandıran ) ve hidrotermal oluşum yoluyla, alterasyon zonlarında kaolinleşmeler görülmekte olup, bunlar da bir zon halini almışlardır.
Etüd sahasının temelini teşkil eden en yaşlı formasyon, sahaların kuzeydoğusunda muhtemelen Paleozoik yaşlı şist ve mermerlerdir.

Jeolojik Rezerv          : 40.000 ton

6. Apatitli Manyetit ( Genç-Mahmudan Zuhurları )

       Bitlis Masifinin otokton mu yoksa allakton mu henüz tam anlaşılabilmiş değildir. Ancak araştırmacıların çoğu masifin genelde allakton olduğu görüşünü savunmaktadırlar.
       Cevherleşme genelde gnays birimi içinde ve üstte gnays birimi ile dereceli geçişli olan felsik - mafik metavolkanik biriminin dokunağına yakın yerde yer almaktadır.
       Genelde saçılmış şekilde olan apatitli manyetit cevherleşmesi metamorfizma ve rasyonel hareketler sonucu yer yer mobil duruma geçip masif veya masife yakın bantlar ve mercekler şeklinde görülmektedir. Yer yer mobil duruma geçmeyen kesimlerde slirenler şeklinde merceksi bir durum göze çarpmaktadır.
Apatitli manyetit cevherleşmesi sunan yerlerde manyetitin oksidasonundan dolayı kahverengimsi bir oksidasyon zonu göze çarpmaktadır.
Cevherleşme genel olarak yeşilin değişik tonları içinde görülen amfibolitler içinde görülmektedir. Yöredeki diğer kayaçlardan değişik renk sunan bu düzeyler genelde cevhere kılavuzluk ederler.

Görünür + Muhtemel Rez. : 50.000 Ton

7. Kömür ( Karlıova-Halifan oluşumu )

       Bölgede metamorfizma kalker ve mermerler, subasma andezit serisi ve bunun üzerinde volkanik breş ve tüfler yer alır. Kömürlü seri ise kalınlığı 350 - 400 m² ye ulaşır. Kil, killi tüfit, kum, çakıl ardalanmasından oluşan bireylerdir.
       Cevher minerali ve parajenezinde ise; kömürlü seride 2 kömür damarı vardır. Alt kömür damarı 8.50 m olup, kalınlık gösteren yerlerde 14 m.' ye ulaşırlar. Üst kömür damarı 0.90 m.lik killi kömür ile 0.30 - 0.80 m. kömür kilden oluşmuş olup belirli bir değer taşımaktadır.

Açık İşletmede Görünür Rezerv       : 30.000.000 ton
Kapalı İşletmede Görünür Rezerv    : 58.000.000 ton

8. Sıcak Su ( Köz Kaplıcası )

       Sıcak sular, Köz Köyü komları dere vadisi boyunca uzanan doğu-batı doğrultulu ters bir faya bağlı olarak yüzeye çıktığı saptanmıştır. Kaynak suları sıcak su ve maden suyu şeklindedir. 0.00 - 18.00 metreler arası iri çakıllı alüvyon, 18.00 - 160.00 metreler arası yer yer çatlaklar kil dolgulu, yer yer masif ve yer yer çok kırıklı gri renkli mermerlerdir.

7-) BATMAN İLİ BİLİNEN MADEN OLUŞUMLARI

1.Tuğla Kiremit Hammaddesi

Alt Eosen (Paleosen)-Eosen (Lütesiyen): Petrol ve Fosfat aramalarında bir baz olarak kabul edilen; Midyat ve Gercüs gibi isimlerde adlandırılan bu formasyonlar genellikle kalkerli marn litolojisinde bulunur.

Alt Eosen-Üst Miyosen : Midyat kalkerleri üzerine trangresif olarak gelen ve marn litolojisinde Alt Miyosene etüd sahasının doğusunda Garzan suyu dolaylarında rastlanır.Sahanın büyük bir bölümü marnlı kil,kil ve kumlu-çakıllı serilerden oluşan Üst Miyosen ile kaplıdır.Bir alternans görünümündeki bu serinin killi seviyeleri tuğla-kiremit yönünde ilginç görülmüştür.

Plio-Kuvaterner: Mavi, Şarap tortusu renkli marnlar, yumuşak greler ve büyük elemanlı Konglomeralardan oluşan bu seriler etüd sahasının batısında yer alır.

 2. Jips Endüstriyel Hammaddesi ( Beşiri İlçesi Oluşumları )

        Bölgedeki alçı taşları üst Miyosen Pliyosen yaşlı Şelmo Formasyonu (konglomera, kumtaşı, marn), Miyosen yaşlı Germik Formasyonu (altta kalın jips yataklarının üstte kırmızı-gri renkli kum, kili, konglomera tabakaları içerir). Orta-Üst Eosen yaşlı Midyat formasyonu (Hoya Formasyonu ) kalın tabakalı kalkerleri, Alt Eosen yaşlı Gercüş Formasyonu  (konglomera kumtaşı ve marn ardalanmalı ) Paleosen yaşlı Germav Formasyonu laminalı şeyl ve marnlar içerisinde yer alır.
  
Kurtalan Yöresi Rezerv                          : 570.106 ton
Siirt Yöresi Rezerv                                 : 2207.106 ton
Garzan Çayı - Rıdvan Yöresi Rezerv     : 13.556.106 ton
Toplam Rezerv                                        : 22476.10 ton

3. Petrol

         Bölgede ilk petrol aramaları M.T.A. tarafından Raman ve Batman civarından başlanmış ve bulunmuştur. Daha sonraları T.P.A.O. tarafından çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. Bölgede petrol, halen Siirt yöresinde, Raman, Garzan, Batı Raman, Çermik, Kurtalan Şelmo, Baykan, Diyarbakır yöresinde, Ergani Dicle nehri kenarında ve Silvan civarlarında bulunmaktadır.
         Yörede T.P.A.O.'dan başka Shell, Mobil, Alaaddin Middle East'e ait kuyular bulunmaktadır. Güneydoğu'da petrol rezervuar kayaç olarak Kretase yaşlı Mardin Grubu kayaçları uygun özellik taşımaktadır. Bu kayaçlar genellikle kalkerlerden oluşmaktadır. Türkiye'nin petrol üretiminin büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmaktadır. Çıkarılan ham petrol Batman - İskenderun boru hattıyla Dörtyol terminallerine nakledilir.

4.Sıcak Su ( Holi Kaplıcası )

Batman'ın Sason ilçesi Taşlıdere Köyü Holi mevkisinde bulunan kaplıcanın çalışma sahasında Üst Miyosen yaşlı kumtaşı, çakıltaşı, çamurtaşı, marn ardalanmasından oluşan Şelmo formasyonu gözlenmektedir.Kumtaşları içinde mercek şeklinde grimsi- yeşil renkli çamur taşları bulunmaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi