SU ANALİZLERİ

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJLAMA

Numune alma işlemi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği “Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği’nde” belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

Korumasız su numunelerinde; pH, iletkenlik, CO3, HCO3, alkalinite, asidite, bulanıklık, sertlik, toplam katı, askıda katı madde, tüm anyonlar (F-, SO42-, Cl-, Br- , PO43-, NO2-, NO3-), SiO2 ve NH4+ elementleri analizleri yapılır. Numuneler temiz kaplara, örnekle de iyice çalkalayarak yıkandıktan sonra, hava boşluğu kalmayacak şekilde alınmalıdır. Numune miktarı Toplam Katı ve Askıda Katı Madde analizleri de isteniyorsa en az 2,5 L olmalıdır.

Major katyon (Na, K, Ca, Mg) analizleri hem korumalı hem korumasız su numunelerinde yapılabilir.

Korumalı su numunelerinde; bütün metallerin (Pb, Zn, Cd, Co, Cu, Ni, Ba, Fe, Mn, Cr, B, Li, Mo, Sr, Al ) ve ağır metallerin (As, Hg, Se) analizleri yapılır. En az 1 L korumalı su örnekleri alınmalıdır. Koruma işlemi için; süzülen numuneler temiz plastik örnek kaplarına örnekle de yıkandıktan sonra alınarak HNO3 ile pH< 2 olacak şekilde asitlendirilir. Uygun pH’a gelip gelmediği pH kağıdı (veya pH metre) ile kontrol edilmelidir.

Numune kapları önceden hazırlanmış olmalıdır. Kesinlikle temiz, daha önce kullanılmamış plastik ve/veya cam ve/veya kuvars kaplar kullanılmalıdır. Numuneler, Numune Alma Etiketinde yer alan aşağıdaki bilgileri içermelidir.

NUMUNE ALMA ETİKETİ
Numune Alma Yeri
Numune Alma Noktası
Numune Cinsi
Numuneyi Alan
Numune Alma Tarihi/Saati

Yukarıda genel koruma yönteminden bahsedilmiş olup detaylar için numunelerin saklama koşulları ve süreleri ile ilgili hazırlanan tablo esas alınacaktır.

PARAMETRE   NUMUNE KABI   KORUMA   MAKSİMUM SAKLAMA SÜRESİ
pH P&C Hemen analiz 2 saat
İletkenlik P&C Soğukta ve +6 oC 28 gün
Sertlik P&C Soğukta ve +6 oC 14 gün
Asidite P&C(B) Soğukta ve +6 oC 14 gün
Alkalinite P&C Soğukta ve +6 oC 14 gün
B P&Kuvars pH<2 olana kadar ****HNO3 ile asitlendirilir 6 ay
SiO2 P&Kuvars Soğukta ve +6 oC 28 gün
Florür(F-) P - 28 gün
Klorür(Cl- ) P&C - 28 gün
Bromür (Br-) P&C - 28 gün
Nitrat (NO3- ) P&C Hemen analiz, Soğukta ve +6 oC 2 gün
Nitrit (NO2- ) P&C Hemen analiz, Soğukta ve +6  oC 2 gün
Fosfat (PO4- ) C (A) Hemen analiz, Soğukta ve +6  oC 2 gün
Sülfat (SO42-) P&C Soğukta ve +6  oC 28 gün
Amonyum (NH4+) P&C Hemen analiz, Soğukta ve +6 oC
7 gün
Metaller, Genel P(A)&C(A) Süzülmüş numune, pH <2 olana kadar
****HNO3 ile asitlendirilir.
6 ay

Bulanıklık

P&C

Hemen Analiz,
Karanlıkta saklama
Soğukta ve +6 oC

2 gün

Toplam Katı Madde Tayini

P&C

Hemen Analiz, Soğukta ve +6 oC

7 gün

Askıda Katı Madde Tayini

P&C

Hemen Analiz, Soğukta ve +6 oC

7 gün

Tablo, Standart Methods for the Examination of Water&Wastemater 22nd Edition esas alınarak hazırlanmıştır.

NUMUNE SAKLAMA: Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği "Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği"nde belirtilen şartlara uygun alınan su numuneleri eğer korumasız ise alındıktan itibaren maksimum 28 gün, korumalı ise alındıktan itibaren maksimum 6 ay saklanır.

NOT: Numune kabul kriterlerine uymayan su örnekleri kabul edilemez. Bu nedenle önce, numune miktarları ve ambalajlama bölümünün okunması ve buna uygun numunelerin gönderilmesi gerekmektedir.

****Asitlendirme işlemi için analitik saflıkta kullanılmalıdır.

P= Plastik (Polietilen yada eşdeğer)
C= Cam
C(B)= Borosilikat
C(A) = Cam (1 distile su+1 HNO3 ile çalkalanmış)
P(A)= Plastik (1 distile su+1 HNO3 ile çalkalanmış)

-->