MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE LABORATUVAR AKREDİTASYONU

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üye ülkelerden, uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin güvence altına alınmasını, teknik yeterliliklerinin ve şeffaflıklarının sağlanmasını istemektedir. Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini güvence altına alacak olan ana enstrüman ise akreditasyondur. Akreditasyon, laboratuvarların, muayene, belgelendirme ve yeterlilik deneyi sağlayıcı kuruluşların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

  Maden Analizleri ve Teknolojisi (MAT) Dairesi, özellikle madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli analiz/testlerin yapıldığı laboratuvarlarda “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardı’nı temel alarak, 2005 yılında akreditasyon çalışmalarını başlatmıştır. Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmekte olup, laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Kurumun analiz ve teknoloji laboratuvarının teknik yeterliliğinin ve laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden Analiz/Test Raporlarının uluslararası kabul görmesi sağlanacak, gereksiz analiz/test tekrarları ile analiz/test sonuçlarında gecikme yaşanması riski azaltılacak, buna bağlı olarak ilave analiz/test masrafları olmayacaktır.

  MAT Dairesi’nde, uluslararası alanda laboratuvar akreditasyonu için kullanılan “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardı’na göre Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve akreditasyon için kısaca aşağıda aşamaları verilen çalışmalar yapılmıştır.

  Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri (Yöneticilerin bilgi sahibi olması sağlanmış, Kalite Yöneticisi belirlenmiş, çalışma ekibi oluşturulmuştur. Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri belirlenmiş, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standarda yönelik temel eğitimler alınmıştır.)

  Süreçlerin tanımlanması ve Dokümantasyon (Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar hazırlanmıştır.)

  Uygulamaya geçiş (Çalışanlar için kurum içi eğitimler düzenlenmiş, kurum dışından eğitimler alınmıştır. Prosedürler ve talimatların uygulanması ve formların onaylanarak kullanılması sağlanmıştır. Akredite olması planlanan analiz/testlerin metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları ile laboratuvarlarda kullanılan cihaz ve ekipmanların kalibrasyonları planlar dâhilinde yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası laboratuvarlarla yeterlilik deneylerine/laboratuvarlar arası karşılaştırma ölçümlerine katılım sağlanmıştır.)

  Düzeltmeler (Müşterilerden gelen geri bildirimler değerlendirilmiş, müşteri memnuniyeti ölçülmüş, Kalite Yönetim Sistemi’nde gerekli görülen düzenlemeler için Düzeltici/Önleyici Faaliyetler gerçekleştirilmiştir.)

  İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (Çalışır durumdaki sistemin kontrolü ve değerlendirmesi yapılmış, sistemin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.)

  Belgelendirme başvurusu (2010 yılında Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK’a) Sertifika için başvuruda bulunulmuştur.)

  Tüm aşamalardan sonra, MAT Dairesi’nde kurulan Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvarların Teknik Yeterliliği, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, 04.10.2010 tarihinde AB-0394-T no.lu Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiştir. Kalibrasyon Laboratuvarları ise 2017 yılında yapılan başvuruya binaen 14 Ağustos 2018 tarihinde AB-0219-K no.lu Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiştir.

  MAT Dairesi’nde kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğinin sağlanması, akreditasyonun sürdürülmesi ve akreditasyon kapsamının genişletilmesi faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda özetle;

  •   İhtiyaca binaen Kalite Yönetim Sistemi dokümanları hazırlanmakta veya güncellenmekte ve tüm dokümanların uygulamaya alınması sağlanmaktadır.
  •   Ulusal ve uluslararası laboratuvarlarla yeterlilik deneylerine ve laboratuvarlar arası karşılaştırma ölçümlerine katılımlar sağlanmaktadır.
  •   Müşteriler tarafından doldurulan anketler değerlendirilmekte; düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları yürütülmektedir.
  •   İç Tetkikler yapılmaktadır. (İç Tetkiklerde amaç, Laboratuvar faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’nın belirlediği şartlara uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediği, planlanan düzenlemelerin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksiklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi’nin hedefe ulaştırmada yeterli olup olmadığının takibini yapmaktır.)
  •   Yılda bir kez Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılmaktadır.
  •   Personelin akreditasyonla ilgili eğitimleri alması sağlanmaktadır.
  •   Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılacak tetkikler için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
  •   Laboratuvarlardaki ölçme/test cihazlarının kurum içi kalibrasyonları ile kurum dışı kalibrasyonları yıllık plan dâhilinde yaptırılmaktadır.